Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Критерии за оценка на тестове
Процедура за оценяване
Стандарти за описание и представяне на тестове
Стандарти за представяне на учебни програми
Стандарти за представяне на учебни програми

 

NB   Този документ съдържа инструкции за попълването на формуляра за акредация на сертификационен курс за работа с психологически тест. Когато го попълвате, моля поставете на мястото на инструкциите в тази колона нужната информация
I.  Общо описание на курса  
1.1. Име на теста Трябва да се посочи пълното наименование на теста
1.2. Водещ на курса Подробна професионална биография на водещия курса, доказваща неговата/нейната компетентеност да провежда подобен курс
1.3. Продължителност на курса Общо учебни часове
1.4. Учебна програма Разбита по следните модули:
1.5. Психометрия Учебни часове и кратко описание на съдържанието. 
1.6. Теоретичен модел на теста и начин на извеждане на неговите скали Учебни часове и кратко описание на съдържанието. 
1.7. Целева популация и приложения на теста Кратко описание на съдържанието
1.9. Администриране на теста и изчисляване на резултатите Кратко описание на съдържанието и учебния метод 
1.10. Работа с норми и стандартни скали Учебни часове и кратко описание на съдържанието. 
1.12. Умение за интерпретация на тестовите резултати Учебни часове и кратко описание на съдържанието. 
1.13 Самостоятелна работа под супервизия с теста Кратко описание на съдържанието и учебния метод 
1.14 Даване на обратна връзка и вземане на решения на базата на тестовите резултати Кратко описание на съдържанието и учебния метод 
1.15. Изпит за удостоверяване на компетентността Описание на изпитната процедура
1.16. Документация за проведените курсове и сертифицираните специалисти Описание на процедурата за водене на учебната документация 
Новини