Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Критерии за оценка на тестове
Процедура за оценяване
Стандарти за описание и представяне на тестове
Стандарти за представяне на учебни програми
Процедура за оценяване

 

А. Процедура за оценяване на тестове

 

За да бъде включен в регистъра, един оригинален български тест или българска адаптация на чуждестранен тест трябва да получи рейтинг не по-нисък от три звезди (***). Рейтингът се присъжда от Националния тестов комитет към Дружеството на психолозите в България.

 

1. Стартиране на процедурата

 

Процесът стартира с подаването на „Заявление за оценяване на тест” (може да се свали от тази страница). Формулярът трябва да се попълни съгласно дадените в него указания.

 

Към формуляра се прилагат всички налични сведения, които позволяват да се оценят нормите, надеждността и валидността на теста. Това могат да бъдат ръководства, монографии и/или други публикации.

 

Когато тестът представлява адаптация на чуждестранен тест, се оценява качеството на българската адаптация. За да се проверят някои от психометричните параметри, Националният тестов комитет може да поиска оригиналното ръководство и тестови материали.

 

Не се разглеждат и не могат да бъдат включени в регистъра тестове с неясни авторски права, независимо от това дали става въпрос за оригинални методики или адаптации.

 

Не могат да бъдат включени в регистъра преводи на чуждестранни тестове, ако техните психометрични характеристики не са установени с данни на български лица.

 

При подаване на заявлението се заплаща такса за разглеждане на материалите. Тя се определя ежегодно от Националния тестов комитет и се заплаща по банкова сметка на Дружеството на психолозите. За 2012 година таксата е 100 лева.

 

2. Оценяване на теста

 

Всеки тест се оценява от двама независими рецензенти на базата на предоставените данни и материали.

 

Във връзка с прегледа на даден тест Националният тестов комитет може да поиска различни доказателства за представените в „Заявлението” психометрични характеристики, включително и самите бази данни. Това искане е писмено и в него се посочва срок, в който заявителят е длъжен да предостави доказателствата.

 

Рецензентите докладват становищата си на заседание на Националния тестов комитет. Решението за рейтинга на теста и включването му в регистъра се взема от Националния тестов комитет. Заседанията на тестовия комитет, на които се вземат тези решения, задължително се протоколират.

 

Националният тестов комитет уведомява писмено за решението си заявителя като се аргументира за своите заключения.

 

Националният тестов комитет е длъжен да оцени теста и да оповести решението си в срок от 2 месеца след получаване на заявлението. В този срок не влиза времето, през което Националният тестов комитет изчаква заявителя да предостави допълнителни материали, данни и други доказателства.
Заявителят може да обжалва решението на Националния тестов комитет пред Дружеството на психолозите в България.

 

3. Включване/заличаване на тест в Регистъра

 

Ако един тест отговаря на изискванията, той трябва да бъде включен в Регистъра не по-късно от 14 дни, считани от датата на съответното решение на

Националния тестов комитет.

 

Включен в Регистъра тест може да бъде заличен от него с решение на Националния тестов комитет, ако се установи, че:

 

• Предоставените доказателства и материали, на базата на които е бил оценен тестът, са били подправени.
• Авторските права на теста не са уредени.

 

Б. Процедура за акредитиране на обучения

 

За да бъдат включени в регистъра на сертифицираните професионалисти, посочените лица трябва да са завършили успешно сертификационен курс за работа със съответния тест, който е одобрен от Националния тестов комитет към Дружеството на психолозите в България.

 

1. Акредитиране на обучения за работа с тестове

 

Процесът на акредитация стартира с подаването на „Заявление за оценяване на сертификационен курс” (може да се свали от тази страница). Формулярът трябва да се попълни съгласно дадените в него указания.

 

Към формуляра се прилага учебна програма и подробно резюме за професионалната компетентност на водещия курса.

 

При подаване на заявлението се заплаща такса за разглеждане на материалите. Тя се определя ежегодно от Националния тестов комитет и се заплаща по банкова сметка на Дружеството на психолозите. За 2012 година таксата е 60 лева.

 

2. Оценяване на програмата и квалификация на водещия

 

Всеки сертификационен курс се оценява от двама независими рецензенти на базата на предоставените данни и материали.

 

Във връзка с прегледа на даден курс Националният тестов комитет може да поиска различни доказателства за представените в „Заявлението” данни. Това искане е писмено и в него се посочва срок, в който заявителят е длъжен да предостави доказателствата.

 

Рецензентите докладват становищата си на заседание на Националния тестов комитет. Решението за акредитиране на обучението и включването му в регистъра се взема от Националния тестов комитет. Заседанията на тестовия комитет, на които се вземат тези решения, задължително се протоколират.
Националният тестов комитет уведомява писмено за решението си заявителя като се аргументира за своите заключения.

 

Националният тестов комитет е длъжен да оцени курса и да оповести решението си в срок от 2 месеца след получаване на заявлението. В този срок не влиза времето, през което Националният тестов комитет изчаква заявителя да предостави допълнителни материали, данни и други доказателства.

 

Заявителят може да обжалва решението на Националния тестов комитет пред Дружеството на психолозите в България.

 

3. Включване/заличаване на курс и сертифицирани професионалисти в регистъра

 

Ако един сертификационен курс отговаря на изискванията, той трябва да бъде включен в Регистъра на акредитираните обучения не по-късно от 14 дни, считани от датата на съответното решение на Националния тестов комитет.

 

Вече включено в Регистъра сертификационно обучение може да бъде заличено от него с решение на Националния тестов комитет, ако се установи, че:

 

• Предоставените доказателства и материали, на базата на които е бил оценен сертификационният курс, са били подправени.
• Реалният процес на обучение и сертифициране се различава значително от декларирания.

Новини