Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Многомерна скала за тревожност в юношеска възраст (МСОТ)
Детски и училищни тестове

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста МНОГОМЕРНА СКАЛА ЗА ТРЕВОЖНОСТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
1.2. Оригинален тест или адаптация Оригинален тест
1.3. Оригинално име на теста  
1.4. Акроним МСОТ
1.5. Издател на оригиналния тест Пламен Калчев
1.7. Автор Пламен Калчев
1.9. Права Пламен Калчев (за контакти: ppkalchev@yahoo.com) Достъп и условия за ползване: Авторът предоставя на квалифицираните потребители, преминали през тренинг за работа с МСОТ, съдържанието и ключовете на скалата и им дава персонално право да използват инструмента, включително да копират тестовите бланки за лична употреба
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейтинг **** 
1.12. Кратко описание на теста МСОТ оценява широк диапазон от тревожни симптоми в юношеска възраст. Конструирана е в съответствие с диагностичните критерии на съвременните класификационни системи (DSM-IV, МКБ-10), но оценката на резултатите се базира на дименсионален подход.
1.13. Област на приложение (а) диагностика – като инструмент, подпомагащ диагностичното заключение и планирането на интервенция;
(б) скрининг – за експресна идентификация на лица с високи равнища на тревожност, насочвани към допълнително индивидуално изследване;
(в) оценка на ефективността от осъществени програми, предприети тренинги и други форми на интервенция;
(г) изследователски цели – анализ на развитието в юношеска възраст, валидизиране на инструменти и др.
1.14. Целева популация юноши (6 –10 клас) и студенти до 20 години
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
     
1.16. Време за администрация 25 минути
1.17. Брой айтеми 83
1.18. Формат на айтемите 4-степенна честотна скала
II. Скали  
2.1. Брой скали 17
2.2. Описание на скалите                      

Слаб ментален контрол

Реактивност 

     Безпокойства
     Панически пристъпи
     Генерализирана тревожност 
    Предъвкване на безпокоящи мисли
    Страх от негативна оценка 
    Дистрес и избягване на социални ситуации с две подскали: Дистрес и Избягване  
     Изпитна тревожност 
    Тревожност от раздяла 
    Страхове от физическо нараняване
    Посттравматичен стрес I 
    Посттравматичен стрес II 
    Обща тревожност: Реактивност + Безпокойства + Панически пристъпи
   

Социална тревожност: Страх от негативна оценка + Дистрес и избягване на социални ситуации + Изпитна тревожност

Скала за случайно (непоследователно) отговаряне
Скала за отричане на тревожни симптоми

    Обсесии и компулсии: Предъвкване на безпокоящи мисли + Обсесивни страхове и открити компулсии
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите SPSS или EXCEL изпълними файлове, за получаването им трябва да се контактува авторът
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна Т-скала със средна 50 и стандартно отклонение 10
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не
4.2. Наименование на доклада  
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада  
4.4. Сложност на доклада  
4.5. Чувствителност към контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада  
4.7. Прозрачност  
4.8. Стил и тон  
4.9. Потребител на доклада  
V. Документация П. Калчев [2005]. Тревожност в юношеска възраст. Конструиране и използване на многомерна скала за оценка. С.: Парадигма; в мрежата за книгоразпространение или по време на тренинга. (Ръководството не съдържа ключовете и пълното съдържание на скалата.)
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  ****
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] Скалата е конструирана върху 1940 изследвани лица, ученици и студенти. Нормативни стойности по пол на окончателната юношеска версия: 623 момчета и 804 момичета; общи норми – върху балансирана по пол извадка: 1272 лица.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност вътрешнокласовите коефициенти медиана 0,68, 94 момичета, през интервал от 6 месеца
     
8.2. Вътрешна консистентност  
    (Коефициенти на Кронбах алфа, пресметнати на базата на 1272 лица, съставляващи нормативната извадка) Кронбах алфа на скалите медиана 0,76 за първичните скали и 0,89 и 0,90 за общите
IX. Валидност ****
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти • Скàла за детска проявена тревожност (RCMAS, Reynolds & Richmond, 1978; българска адаптация Калчев, 2006);
• Ревизирана детска скала за социална тревожност (SASC–R, LaGreca & Stone, 1993; българска адаптация Калчев, 2007);
• Скала за манифестирана тревожност на Тейлър (MAS, българска адаптация Паспаланов, Щетински, 1980);
• Скала на Спийлбъргър за оценка на тревожността като състояние или черта (STAI, българска адаптация Щетински, Паспаланов, 1989);
• Скàла за депресия на A. Бек (BDI, Beck et al., 1961; 1979; българска адаптация Балев, 1994).;
• Падуански въпросник за обсесии и компулсии (PI, Sanavio, 1988);
• Скала за агресия и виктимизация от връстниците (Калчев, 2003);
• Кратка българска версия на въпросника на Ф. Кулидж за личностни разстройства (CATI, Coolidge, 1993), конструирана само върху българска извадка (Калчев и съавт., 1995; Калчев, 1997)
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Теоретичната структура на теста е потвърдена с екплораторни и конфирмационни факторни анализи
X. Бележки  

 


 

Новини