Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Прилагателните на Голямата Петорка (BFA)
Оценка на личността

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста BFА - Прилагателни на Големите Пет 
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста BFA Big Five Adjectives
1.4. Акроним BFA
1.5. Издател на оригиналния тест Giunti O.S. Organizzazioni Speciali
1.6. Издател на българската версия OS Bulgaria Адрес: ул. Богатица №28 кв. "Лозенец" 1421 София; тел. (02) 963 57 03; e-mail: office@osbulgaria.com; www.osbulgaria.com 
1.7. Автор Кл. Барбаранели, Дж. Капрара и П. Стека
1.8. Автор на адаптацията Валери Тодоров
1.9. Права OS Bulgaria притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг ***
1.12. Кратко описание на теста BFA е тест за изследване на личността с помощта на прилагателни. Въпросникът е конструиран в рамките на парадигмата на „Голямата Петорка”. Той може да се използва за самооценка или за оценяване на друг човек.
1.13. Област на приложение оценка на професионално значими личностни качества
оценяване от интервюиращ, след провеждане на интервю, и сравняване с резултатите - от други тестове базирани на Big Five (NEO PI R, BFQ 2, OPQ 32, HPI)
професионално ориентиране
училищна психология
научни и маркетингови изследвания
1.14. Целева популация 18-70 г., със завършено средно образование
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 


Стандартна администрация (на хартия)


Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез Интернет 
1.16. Време за администрация 10 минути


 
1.17. Брой айтеми 99
1.18. Формат на айтемите 7-степенна скала, варираща от „Изобщо не се отнася до мен (него, нея)” до „В много голяма степен се отнася до мен (него, нея)
II. Скали  
2.1. Брой скали 7
2.2. Описание на скалите                       Е: Енергия


Тази скала измерва характеристики като ниво на активност, енергичност, общителност,
себеотстояване и лидерство


А: Дружелюбност


Тази скала измерва характеристики като доверие, просоциални нагласи, алтруизъм,
щедрост и любезност.


Съзнателност (С)


Тази скала измерва характеристики като саморегулация, надеждност, отговорност, точност, воля, упоритост


S: Емоционална стабилност


Тази скала измерва характеристики като емоционален самоконтрол, отсъствие на негативни чувства,психологически комфорт


О: Отвореност на ума


Тази скала измерва характеристики като широки културни интереси, толерантност към различията,креативност и интелектуално любопитство.


SD: Социална желателност: 


Тази скала измерва стремежа на изследваното лице да манипулира впечатленията и да създава социално-желателна представа за себе си.


Допълнителни прилагателни


Това са 35-те прилагателни, отнасящи се до „сложни” измерения и до други измерения, които не са непосредствено съотносими към никой от Големите Пет: общителен, нерешителен, весел, неактивен, апатичен, гъвкав, страхлив, припрян и др. Трябва да се отбележи, че допълнителните прилагателни не се сумират към никоя от скалите на BFA. Както вече беше отбелязано, тези прилагателни са елементи, с които  да  се  разшири  радиусът  на  BFA  върху  свързващите  звена  между  основните измерения  или  върху  други  области.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите  
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада n.a
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и интегриран текст
4.4. Сложност на доклада  
4.5. Чувствителност към контеста  
4.6. Модифицируемост на доклада Може да се модифицира
4.7. Прозрачност  
4.8. Стил и тон Обяснителен
4.9. Потребител на доклада Организационен психилог или специалист "Човешки ресурси"
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публиковано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  (тази оценка е субективна и може да бъде дадена само от независими оценители)
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от повече 470 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от повече от 470 лица, изследвани в личностно значим контекст)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност [-]


 
8.2. Вътрешна консистентност ***


 


 


 
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти  
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ  
X. Бележки  
Новини