Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

NЕО - 3 личностен въпросник (NEO-PI-3)
Оценка на личността

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста NEO - 3 личностен въпросник
1.2 Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста NEO Personality Inventory-3™ 
1.4. Акроним NEO - PI – 3™ 
1.5. Издател на оригиналния тест Psychological Assessment Resources Inc. USA 
1.6. Издател на българската версия Prometriks Адрес: бул. Витоша №19 1000 София; тел. (02) 43 73 815; e-mail: hr@prometriks.com; www.prometriks.com 
1.7. Автор Пол Коста и Робърт Макрий
1.8. Автор на адаптацията Николай Николов 
1.9. Права Прометрикс ООД притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  В
1.11. Общ рейнтиг ****
1.12. Кратко описание на теста NEO-PI-3 е най-новата ревизия на първият личностен въпросник в света, който операционализира модела на „Голямата петорка”. Въпросникът измерва петте основни дименсии на личността - невротизъм, екстраверсия, съзнателност, отвореност към нов опит и насоченост към другите - и се счита за "златен" стандарт в оценяването на човешката личност в норма. Благодарение на своите 35 скали (по шест фасети за всяка основна дименсия), NEO-PI-3 осигурява едно от най-пълните описания на личността.      
1.13. Област на приложение Трудова и организационна психология - подбор на кандидати за работа, изграждане на екипи, оценка на нуждите от развитие и обучение. 
Семейно консултиране - оценка на ценностите, светогледа, интересите и очаквания към партньора, идентифициране на потенциални източници на конфликт и др. 
Клинична психология - диагностика на личностните фактори, върху които се развива наблюдаваната симптоматика. Подпомага избора на подходяща терапия. 
1.14. Целева популация Възрастни индивиди в норма от 18 до 50 години
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез Интернет 
1.16. Време за администрация Вариант на хартия – 45 минути
Компютъризирана версия – 35 минути
1.17. Брой айтеми 243
1.18. Формат на айтемите Твърдения с 5-степенна Ликертова скала. Възможностите за отговор варират от "Напълно несъгласен" до "Напълно съгласен"   
II. Скали  
2.1. Брой скали 35
2.2. Описание на скалите N: Невротизъм
Оценява емоционалната стабилност. Високите резултати се асоциират с емоционална лабилност, нисък фрустрационен толеранс, стеснителност, тревожност и импулсивност, докато ниските са индикатор на добър емоционален самоконтрол и вътрешна овладяност.
E: Екстраверсия
Оценява общителността, енергичността и нивото на активност. Лицата с високи резултати са енергични, активни, предприемчиви, общителни, влиятелни и оптимисти, а тези с ниски резултати са умерени, сериозни, скептични, резервирани, трудно се ентусиазират и предпочитат да общуват в ограничен кръг от близки или познати.
О: Отвореност към нов опит
Оценява интереса към творчество, себеизразяване и придобиване на нов опит. Отворените към нов опит индивиди са любознателни, а животът им е богат на нови преживявания. Те с готовност възприемат нови идеи или ценности и черпят опит както от позитивните, така и от негативните си преживявания. Лицата с ниски резултати са конвенционални, сдържани, консервативни, предпочитат познатото пред новостите и т.н.
A: Насоченост към другите
Оценява базисните нагласи на личността към другите. Насоченият към другите индивид е сърдечен, доверчив, мек и отстъпчив. Той се стреми да се събразява с нуждите и интересите на другите и да им помага. Лицата с ниски резултати са егоцентрични, доминантни, независими, дистанцирани и недоверчиви. Те могат да бъдат манипулативни, да нямат особени скрупули пред това да се възползват от другите или да предпочитат да се конкурират с останалите, вместо да си сътрудничат с тях.
C: Съзнателност
Оценява чувството за отговорност, упоритостта и амбициозността. Високите резултати по „Съзнателност“ се асоциират с надеждност, ефективност и успешност в работата. Съзнателният индивид се проявява като отговорен, амбициозен, упорит и постоянен. Той се стреми да довежда до успешен край своите начинания и да постига резултати, които съответстват или надхвърлят очакванията. Ниската „Съзнателност“ е показател за липса на амбиции, слаба организираност, ненадеждност, стремеж към избягването на трудните задачи и поемането на лична отговорност.
  Б. Фасети N1: Тревожност – високите резултати показват, че индивидът е изпълнен с опасения и страхове; той е нервен, напрегнат и уплашен.
N2: Враждебност - измерва тенденцията за преживяване на гняв и раздразнение като следствие от някаква фрустрация.
N3: Депресия - високи стойности показват, че индивидът е склонен да изпитва чувство за вина, тъга, безнадеждност и самота; той лесно се отчайва и обезсърчава.
N4: Стеснителност - лицата с високи резултати са притеснителни и лесно се смущават. Те се чувстват некомфортно, когато трябва да разговарят с непознати и могат да изпитват чувство за малоценност.
N5: Импулсивност - лицата с високи резултати изпитват толкова силни желания, че не могат да им се противопоставят дори и да знаят, че по-късно могат да съжаляват за поведението си.
N6: Уязвимост - лицата с високи стойности се чувстват неспособни да се справят със стреса. Те се безпокоят, "сковават" и губят увереността, когато бъдат поставени под натиск или се окажат в непривична ситуация. 
E1: Добронамереност - добронамерените индивиди са топли и сърдечни, те настина харесват хората и лесно създават близки взаимоотношения.
E2: Общителност - измерва потребността на един индивид да работи с хора или да бъде през повечето време сред хора.
E3: Асертивност - лицата с високи резултати са доминантни, уверени и могат да оказват силно влияние върху другите, докато тези с ниски предпочитат да стоят в „сянка” и да оставят другите да говорят.
E4: Активност - лица с високи резултати имат бърз индивидуален темп на работа и са енергични, докато тези с ниски резултати предпочитат да работят по-бавно, но качествено и безгрешно.
E5:Търсене на усещания - лицата с високи резултати копнеят за вълнения и стимулация. Те харесват риска и предизвикателствата. Тези с ниски резултати предпочитат сигурността.
E6: Позитивни емоции - лицата с високи резултати са оптимисти и ентусиасти. Тези с ниски резултати не са песимисти, а са по-скоро сдържани или скептични.
О1: Фантазия - измерва степента, в която индивидът обича да мечтае, обръща внимание на мечтите си и се стреми да ги следва. 
О2: Естетика - измерва степента, в която индивидът обръща внимание на красотата и естетиката в заобикалящия го свят, вкл. и на работното място.
О3: Чувства - измерва степента, в която индивидът обръща внимание на своите чувства и има потребността да се задълбочава в тях и да ги анализира.  
О4: Действия - измерва степента, в която индивидът има потребност да прави нови или непознати неща.
О5: Идеи - измерва степента, в която индивидът се увлича от абстрактни и сложни идеи и обича да разсъждава върху тях.
О6: Ценности -  измерва степента, в която индивидът е толерантен към ценности, светоглед и разбирания, различни от традиционните. 
A1: Доверие - лицата с високи резултати са по-доверчиви и лековерни. Те приемат, че другите са честни, добронамерени и открити. Лицата с ниски резултати са по-скептични и недоверчиви. Те знаят, че хората могат да имат и скрити мотиви и не са склонни да приемат на доверие всичко, което им казват. 
A2: Откровеност - лицата с високи резултати са искрени, неприкрити и откровени. Обикновено те споделят или директно казват на другите това, което мислят. Лицата с ниски резултати са гъвкави, дипломатични и социално обиграни. В междуличностните отношения те правят само това, което трябва или казват онова, което другите биха искали да чуят.
A3: Алтруизъм - лицата с високи резултати са загрижени за другите и са готови да им помагат, докато тези с ниски резултати са егоцентрични и избягват да се ангажират с решаването на чужди проблеми.
A4: Покорност - лицата с високи резултати са кротки, меки и отстъпчиви. Дори когато се чувстват засегнати, те са склонни да отстъпват, потискат агресията си, прощават и забравят. Лицата с ниски резултати са независими и доминантни. Те могат да предпочитат да се конкурират с другите, вместо да си сътрудничат с тях. 
A5: Скромност - лицата с високи резултати са скромни и са склонни да пренебрегват себе си и своите интереси. Лицата с ниски резултати са самоуверени, а понякога и надменни. Те могат да вярват, че превъзхождат останалите.
A6: Отзивчивост - лицата с високи резултати поставят акцент върху нуждите на другите и социалното равенство. За тях е важно всички да получават онова, от което се нуждаят, за да се чувстват добре. Лицата с ниски резултати са практични и сурови. Те знаят, че хората имат различни възможности и не виждат нищо лошо в социалното неравенство. 
C1: Компетентност - лицата с високи резултати са уверени и вярват в своите собствени възможности. Те се смятат, че са ефективни, благоразумни и способни да се справят с предизвикателствата. Лицата с ниски резултати са неуверени и плахи. Те предпочитат да работят по ясно структурирани или рутинни задачи. 
C2: Ред - лицата с високи резултати са подредени, добре организирани, методични и последователни. Лицата с ниски резултати са склонни да действат по-хаотично и в по-голяма степен разчитат на уменията си да импровизират.
C3: Съвестност - лицата с високи резултати са надеждни и коректни. Те твърдо се придържат към своите етични принципи и спазват поетите ангажименти. Лицата с ниски резултати са ненадеждни. Те биха могли да се отметнат от дадена дума или поетите ангажименти, ако междувременно преценят, че тяхното изпълнение би им коствало прекалено много.
C4: Стремеж към постижения - лицата с високи резултати са амбициозни и упорити. Те работят усърдно и си поставят високи цели. Стремят се непрекъсното да постигат резултати, които съответстват или дори да нахвърлят очакванията. Лицата с ниски резултати не са амбициозни. Те не се стремят непременно да направят впечатление с всяка задача, по която работят. 
C5: Самодисциплина - лицата с високи резултати работят усърдно и показват упоритост и настойчивост при преодоляването на трудностите. Те имат способността да се мотивират, за да вършат нещата, които трябва, а не онези, които предпочитат или са им приятни. Лицата с ниски резултати не са особено упорити. Те са склонни да отлагат започването на неприятни задачи, лесно се обезкуражават или отказват, когато се появят по-сериозни трудности и често не довършват онова, с което са се захванали.
C6: Стил на вземане на решения - лицата с високи резултати са внимателни и предпазливи при вземането на решения. Те предпочитат да обмислят няколко алтернативи и да сравняват положителните и негативните страни на всяка от тях. Лицата с ниски резулати са прибързани, спонтанни и импулсивни. Когато са изправени пред сложни или комплексни проблеми, те могат се спрат на едно неподходящо решение, само защото например не са си дали труда да обмислят последиците от него в по-дългосрочна персепектива.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейна ненормализирана Т–скала със средна стойност 50 и стандартно отклонение 10
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада NEO-PI – 3 стандартен доклад; NEO-PI – 3 интерпретативен доклад 
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и интегриран текст
4.4. Сложност на доклада Средна степен
4.5. Чувствителност към контекста Различни доклади в зависимост от контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада Може да се копира и модифицира с текстообработваща програма 
4.7. Прозрачност Съществуват ясни връзки между интерпретациите и измерваните конструкти 
4.8. Стил и тон Стандартният доклад е описателен; докладът за развитие е обяснителен
4.9. Потребител на доклада Организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти и др. 
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  (тази оценка е субективна и може да бъде дадена само от независими оценители)
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от повече от 1000 българи на възраст над 18 год.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [****] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност  
В ръководството са приведени данни само за оригиналния тест. Оригиналният тест е изследван в множество дизайни, вариращи от няколко дни и седмици, до много месеци и години. Проведени са три големи лонгитюдни изследвания с продължителност съответно 3, 6 и 30 години.
8.2. Вътрешна консистентност ***
Медиана за основните скали 0,88 (максимална 0,92 минимална 0,80)
Медиана за фасетите 0,69
Данните са изведени на базата на 1800 лица
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти *** (медианата на конвергентните корелации със скали от Califormia Personality Inventory, измерващи същите конструкти е 0,57)  75% от корелациите между оригиналните скали на NEO-PI-3 и California Personality Inventory се репликират при изследването на корелациите между българските версии на двата инструмента) N=97; (конвергентни и дивергентни корелации със скалите на MMPI-2, N=141 лица в норма; отново повечето от корелациите, установени за оригиналните скали, се репликират в изследването на корелациите между скалите на българските версии на NEO-PI-3 и MMPI-2)
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ **** (факторната структура на оригиналния тест се репликира безпроблемно в българските данни с изключение на скала O6; медиана на коефициентите на конгруентност на Тъкър e 0,92)
X. Бележки  
   
     
Новини