Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Скала за оценка на ценностите в работата (WIS/SVP)
Оценка на личността

 

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста WIS/SVP Скала за оценка на професионалните ценности 
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Work Importance Study (WIS/SVP)
1.4. Акроним WIS
1.5. Издател на оригиналния тест Giunti OS, Italy
1.6. Издател на българската версия OS Bulgaria Адрес: ул. Богатица №28 кв. "Лозенец" 1421 София; тел. (02) 963 57 03; e-mail: office@osbulgaria.com; www.osbulgaria.com 
1.7. Автор Джанкарло Трентини, Масимо Белотто, Мария Бола
1.8. Автор на адаптацията OS Bulgaria
1.9. Права OS Bulgaria притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг ***
1.12. Кратко описание на теста Въпреки че WIS/SVP е кратък въпросник, той дава възможност да се оценят всички 21 ценности, идентифицирани като важни в глобалното изследване Work Importance Study.
Инструментът позволява да се установят основните ценности, на които държи даденият индивид в своята работа и по този начин да се разберат по-добре неговите цели и стремежи. Тази информация може да се използва при планиране на кариерното развитие, формирането на бизнес екипи, при създаване на програми за мотивация или в първоначалния подбор на кандидати за работа. При наличието на подходящи данни е възможно да се установи степента на съответствие между индивидуалните ценности и организационната култура (доминиращите ценности в една организация или структурно звено).
1.13. Област на приложение Изграждане на система за стимулиране на персонала чрез базисни регулатори на поведението
Формиране на екипи и разпределяне на ролите
Управление чрез ценности и повишаване на ефективността
Кариерен избор и развитие
Задълбочено оценяване на базисните регулатори на поведението при първоначален подбор
Оценка на съответствието на индивидуалните и организационните политики и ценности
1.14. Целева популация 20 до 60 години, Завършено средно образование
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез Интернет 
1.16. Време за администрация 15 минути
     
1.17. Брой айтеми 63
1.18. Формат на айтемите Четири степенна скала, варираща от "не е важно" до "много важно"
II. Скали  
2.1. Брой скали 21
2.2. Описание на скалите                       Използване на собствените способности (ABIL)
     да мога да развивам  таланта,  способностите  и  компетентностите  си;  да  мога  ефективно  да  изразявам интересите   и   знанията   си   и   др.;   примерно   твърдение   във   въпросника:   „Да
използвам всичките си умения и знания”
    Постигане на резултати (ACHV):
    да преследвам целите си и да имам  съответното  усещане  за  това;  да  знам,  че  усилията  ми  ще  бъдат  признати;  да получавам  обратна  информация,  която  показва,  че  съм  действал  добре  и  др.; примерно  твърдение  във  въпросника:  „Да  преценявам  от  постигнатите  резултати,
че съм действал добре”.
    Напредък (ADVA):
     да правя кариера; да се движа към по-високо ниво в смисъл на повишаване на статуса или подобряване на жизнения стандарт и др. ; примерно твърдение във въпросника: „Да напредвам бързо в моята кариера.” 
    Естетика   (AEST):
     да   се   радвам   на   красотата   на   процесите, продуктите   и   околната   среда,   както   физическа,   така   и   социална;   примерно твърдение във въпросника: „Да правя живота по-хубав”.
     Алтруизъм (ALTR):
    да помагам на другите и да се грижа за тяхното благополучие; примерно твърдение във въпросника: „Да помагам на хората, които имат проблеми”
     Авторитет  (AUTH): 
     да  влияя;  да  ръководя  хора;  да  казвам  на другите  какво  трябва  да  се  направи;  примерно  твърдение  във  въпросника:  „Да казвам на другите какво трябва да правят”
    Автономност  (AUTO):
     да  реализирам  собствените  си  решения,  да завършвам  проекти  по  начин,  който  считам  за  най-подходящ;  да  имам  свобода  и независимост   на   действие   в   работната   си   среда;   примерно   твърдение   във въпросника: „Да се чувствам свободен да извършвам работата по моя начин”
     Творчество  (CREA):
    да  развивам  или  да  правя  нещо  оригинално, уникално,  което  не  е  правено  досега.  Продуктът  може  да  бъде  предмет,  писмено произведение,   идея,   нов   метод   на   работа   и   т.н.;   примерно   твърдение   във въпросника: „Да откривам, развивам или създавам нови неща”
    Икономически печалби (ECON):
     да получавам високо заплащане и да имам високи доходи; да мога да постигна определено богатство и да се възползвам от него; примерно твърдение във въпросника: „Да имам висок стандарт на живот”
     Стил  на  живот  (LIFE)
     да  живея  по  предпочитания  от  мен  начин, какъвто  и  да  е  той:  традиционен,  интелектуален,  артистичен,  материалистичен  и т.н.;  да  съм  свободен  да  живея  както  искам,  според  собствените  си  стандарти; примерно твърдение във въпросника: „Да живея в съгласие със собствените си идеи и виждания”
    Личностно развитие (PERS):
     да се развивам и да се реализирам като човек;  да  придобивам  зрялост  и  да  развивам  собствената  си  индивидуалност; примерно твърдение във въпросника: „Да се развивам като личност”
     Физическа дейност (PHYA):
    да се движа и да бъда физически активен в работата, да съм активен и с тялото си; примерно твърдение във въпросника:  „Да съм много активен физически”
    Престиж (PRES)
     да имам социален, икономически и професионален статус,   който   предизвиква   респект,   уважение   и   възхищение;   да   получавам признание за успехите и личните си качества; примерно твърдение във въпросника: „Да ми се възхищават за знанията и уменията”
    Риск (RISK):
    да преживявам вълнение, произтичащо от несигурност, физическа опасност, финансова победа или загуба, неочакваност в работата и т.н.; примерно  твърдение  във  въпросника:  „Да  правя  неща,  които  носят  определен риск”
     Социално  взаимодействие  (SOCI)
     в  работата  си  да  имам  контакти  с много  хора;  да  имам  възможност  за  срещи,  за  работа  в  група  и  т.н.;  примерно твърдение във въпросника: „Да правя неща заедно с други хора”
     Социални  връзки  (SOCR)
     да  създавам  добри  взаимоотношения  с хората  в  работата,  да  живея  сред  приятели,  да  се  чувствам  съпричастен  и  част  от другите и т.н.; примерно твърдение във въпросника: „Да развивам дейност заедно с хора, които ми харесват”
     Разнообразие  (VARI)
     да  правя  много  различни  неща,  да  извършвам многообразна  и  променлива  дейност  с  различни  колеги;  примерно  твърдение  във въпросника:  „Да  правя  така,  че  всеки  ден  да  е  по  някакъв  начин  различен  от предишния”
    Условия на труд (WORK)
     да работя на място, осигуряващо комфорт, да  съм  в  удобна  работна  среда  и  т.н.;  примерно  твърдение  във  въпросника:  „Да работя на място, където е широко и светло.”
    Културна  идентичност  (CULT)
    да  ме  приемат  като  част  от  моята общност,  религия  или  етническа  група;  примерно  твърдение  във  въпросника:  „Да съм там, където хората от моята религия или произход са добре приети”
    Физически способности (PHYP)
     да мога да използвам силата си или мощни машини и инструменти за работа; примерно твърдение във въпросника: „Да извършвам тежка физически работа”
    Икономическа  сигурност  (SECU)
    да  съм  сигурен,  че  ще  мога  да продължавам   да   живея   по   желания   начин   без   заплахи   за   собственото   си икономическо и социално благополучие; примерно твърдение във въпросника: „Да имам стабилна и сигурна работа”
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите Перцентили
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада WIS/SVP Интерпретативен доклад
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и интегриран текст
4.4. Сложност на доклада ниска
4.5. Чувствителност към контекста Ниска. Един и същ доклад за различните ситуации.
4.6. Модифицируемост на доклада Може да се копира и модифицира с текстообработваща програма 
4.7. Прозрачност Висока. Интерпретациите следват перцентилните оценки.
4.8. Стил и тон Описателен
4.9. Потребител на доклада Организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти и др. 
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  (тази оценка е субективна и може да бъде дадена само от независими оценители)
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (589 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност
8.1. Тест-ретест надеждност липсват данни
     
8.2. Вътрешна консистентност Медиана на Кронбах алфа на скалите 0,63
     
     
     
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Конвергентни и дивергентни корелации с TOM
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Репликация на резултатите от факторния анализ и мултидименсионалното скалиране с български данни.
X. Бележки  

 

Новини