Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за мотивационна ориентация (TOM)
Оценка на личността

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Тест за оценка на мотивационната ориентация /ТОМ/
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Test of Motivational Orientation (TOM) 
1.4. Акроним ТОМ
1.5. Издател на оригиналния тест O.S. Organizzazioni Speciali
1.6. Издател на българската версия OS Bulgaria Адрес: ул. Богатица №28 кв. "Лозенец" 1421 София; тел. (02) 963 57 03; e-mail: office@osbulgaria.com; www.osbulgaria.com 
1.7. Автор Лаура Бургони, Лаура Петита и Клаудио Барбанели
1.8. Автор на адаптацията Николай Николов 
1.9. Права OS Bulgaria притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг ***
1.12. Кратко описание на теста Тестът за мотивационна ориентация се базира върху теориите за потребностите на Маклеланд и Бернлайн. Той е пряко насочен към работата и измерва четирите основни мотива, свързани с нея – към постижения, лидерство, иновации и изграждане на отношения. Тези мотиви могат да бъдат открити във всеки индивид, но с различна степен на изразеност и са в основата на много от различията, които се наблюдават в поведението на хората на работното място. Мотивационните ориентации определят ценностите, стремежите, амбициите и нагласите към другите. Резултатите от теста дават възможност на преките ръководители и мениджърите „Човешки ресурси” да разберат по-дълбоките и устойчиви стремежи на служителите и да съчетаят по най-добрия начин техните лични интереси с целите на организацията.  
1.13. Област на приложение Подбор на кандидати за различни позиции
Управление на мотивацията
Управление на кариерното развитие
Създаване на екипи
1.14. Целева популация 20-60 г. средно и висше образование
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез Интернет 
1.16. Време за администрация 15 минути
     
1.17. Брой айтеми 70
1.18. Формат на айтемите  
II. Скали  
2.1. Брой скали 4
2.2. Описание на скалите                       OO: Ориентация към постижения
    Лицата с високи резултати имат ясно изразени професионални амбиции. Те се стремят към професионално развитие, търсят подходящи възможности да покажат знанията и уменията си и желаят да се ангажират с трудните, отговорни и ключови задачи в своята работа.
    OI: Ориентация към иновации
    Лицата с високи резултати по тази скала притежават изразена потребност от разнообразие в работата. Те биха предпочели по-често да бъдат ангажирани с нови дейности и проекти, да придобиват разностранен опит и да експериментират с нови методи и технологии.
    OL: Ориентация към лидерство
    Лицата с високи резултати по тази скала се стремят към заемане на лидерска роля в своята организация. Те биха искали да имат възможност да координират работата на другите и да влияят реално върху техните решения.
    OR: Ориентация към взаимоотношения
    Лицата с високи резултати по тази скала се стремят към съвместна работа с другите и установяване на близки отношения с колегите. Те обичат да помагат и са чувствителни към нуждите на околните. 
    DS: Социална желателност
    Лицата с високи резултати по тази скала са склонни да дават социално-желателни отговори по теста и се стремят да се представят в по-благоприятна светлина. По тази причина резултатите им могат да се разминават с действителното им поведение.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите  
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада ТОМ Интерпретативен доклад
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и интегриран текст
4.4. Сложност на доклада ниска
4.5. Чувствителност към контекста Ниска. Един и същ доклад за различните ситуации.
4.6. Модифицируемост на доклада Може да се копира и модифицира с текстообработваща програма 
4.7. Прозрачност Висока. Интерпретациите следват перцентилните оценки.
4.8. Стил и тон Описателен
4.9. Потребител на доклада Организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти и др. 
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  (тази оценка е субективна и може да бъде дадена само от независими оценители)
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от повече от 947 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност липсват данни
     
8.2. Вътрешна консистентност Медиана на Кронбах алфа на скалите 0,88
     
     
     
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Конвергентни и дивергентни корелации с WIS/SVP
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Репликация на факторната структура на теста с български данни
X. Бележки  
Новини