Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за оценка на емоционалната интелигентност в работата (ORG-EIQ)
Оценка на личността

 

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста ORG EIQ Въпросник за оценка на емоционалната интелигентност в работата
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Org-EIQ Organizational Emotional Intelligence Questionnaire
1.4. Акроним Org-EIQ
1.5. Издател на оригиналния тест Giunti O.S. Organizzazioni Speciali
1.6. Издател на българската версия OS Bulgaria Адрес: ул. Богатица №28 кв. "Лозенец" 1421 София; тел. (02) 963 57 03; e-mail: office@osbulgaria.com; www.osbulgaria.com 
1.7. Автор Винченцо Майер и Габриеле Джорджи
1.8. Автор на адаптацията Николай Николов
1.9. Права OS Bulgaria притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  В
1.11. Общ рейнтиг **
1.12. Кратко описание на теста Org-EIQ е инструмент за измерване на емоционалната интелигентност (EQ) в работата. Емпиричните изследвания от последните десет-петнадесет години привеждат убедителни доказателства за ролята на този фактор като предсказващ професионалната ефективност и успешната кариера. Емоционалната интелигентност е важна за всички професионални дейности, в които установяването и управлението на социални връзки, работата в екип, управлението на хора и уменията за оказване на влияние върху другите имат решаващо значение. За разлика от някои други подобни тестове, айтемите на Org-EIQ са пряко свързани с работата и отношенията с хората в нея. Въпросникът съдържа четири макро-фактора, които съответстват на четирите ключови компонента на емоционалната интелигентност – себепознание (саморефлексия), саморегулация (самоконтрол), социална компетентност и управление на междуличностните отношения. Всеки от макро-факторите има по три скали, които измерват най-важните му аспекти, а четири допълнителни скали в теста измерват близки и свързани с емоционалната интелигентност конструкти като ориентация към резултати, баланс между личен живот и работа и др.
1.13. Област на приложение оценяване на мениджърски компетенции
изграждане на екипи и оптимизиране на екипните взаимодействия
оценяване на компетенции на персонал на търговски позиции
идентифициране на нуждата от социални умения на лидерски/мениджърски позиции
идентифициране на нуждата от развитие на умения за преговаряне и убеждаване
оценяване на капацитет за справяне със стреса
1.14. Целева популация Мениджъри, търговци
1.15 Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез Интернет 
1.16 Време за администрация 25 минути
     
1.17. Брой айтеми 99
1.18. Формат на айтемите Ликертова скала със следните опции: 1 = невярно (или
никога), 2 = по-скоро невярно (или рядко), 3 = не мога да преценя (или понякога), 4 = по-
скоро вярно (или често) и 5 = вярно (много често или винаги)
II. Скали  
2.1. Брой скали 10
2.2. Описание на скалите                       SA: Себепознание (Self awareness)
    Факторът оценява степента, в която изследваните лица познават самите себе си и своите емоции, осъзнават поведението си и могат да го насочват към постигане на значими за тях цели.
    SM: Саморегулация (Self management)
    Факторът измерва вътрешната сила, твърдостта и устойчивостта. Лицата с високи резултати по нея проявяват упоритост и настойчивост, не се разколебават от трудностите или временните неуспехи, приемат нещата такива каквито са и съумяват да спечелят възможното от всяка една ситуация.
    SC: Социална компетентност (Social awareness)
    Този фактор оценява умението на един индивид да изгражда устойчиви отношения с другите и да ги управлява при различни обстоятелства и ситуации. Лицата с високи резултати по него са отворени, конструктивни, загрижени за другите и подкрепящи.
    RM: Изграждане и управление на отношенията (Relationship management)
    Лицата с високи резултати по този фактор се стремят да включат целия екип във вземането на решения. Те стимулират участието на всички членове в обсъжданията и се опитват да стигнат до консенсусно решение без да налагат своите собствени виждания.
    RO: Ориентация към резултати
    Лицата с високи резултати по тази скала са уверени в своите професионални умения и не се боят да се нагърбват с изпълнението на сложни и амбициозни проекти. Те умеят да приоритизират задачите си и да намират най-преките пътища към постигане на целите, което им помага да бъдат максимално ефективни в своята дейност.
    TOL: Толеранс към стреса в работата
    Тази скала измерва преживявания стрес в работата. Високите резултати по нея показват, че изследваното лице харесва своята работа и не смята, че тя е прекалено изчерпваща и натоварваща, докато лицата с ниски резултати изпитват значим дистрес, намират натоварванията за прекалени и са разколебани в преценката си доколко влаганите усилия си струват.
    OPT: Оптимизъм
    Лицата с високи резултати по тази скала са оптимисти по природа и трудно могат да бъдат разколебани от временните трудности или неуспехи. Те са предприемчиви, дейни, енергични и активни. Обикновено имат много планове и очакват положителни неща от бъдещето.
    BAL: Баланс между личен живот и работа
    Тази скала измерва способността на индивида за постигане на баланс между личен живот и работа. Лицата с високи резултати по нея не са фокусирани изцяло върху работата си, имат богат личен живот и отделят необходимото внимание и време за себе и приятелите си.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите IQ скала със средна стойност 100 и стандартно отклонение 15
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада ORG-EIQ Интерпретативен доклад
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и интегриран текст
4.4. Сложност на доклада ниска
4.5. Чувствителност към контекста Ниска. Един и същ доклад за различните ситуации.
4.6. Модифицируемост на доклада Може да се копира и модифицира с текстообработваща програма 
4.7. Прозрачност Висока. Интерпретациите следват перцентилните оценки.
4.8. Стил и тон Описателен
4.9. Потребител на доклада Организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти и др. 
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  (тази оценка е субективна и може да бъде дадена само от независими оценители)
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от 829 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност Липсват данни
     
8.2. Вътрешна консистентност [**]Медиана на Кронбах алфа на скалите 0,72
     
     
     
IX. Валидност [**]
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Конвергентни и дивергентни корелации с NEO PI-R
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Матрицата с факторни тегла на оригиналния тест е репликирана с български данни
X. Бележки  

 

Новини