Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за оценка на организационната лоялност (Integrity Check)
Оценка на личността

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Integrity Check
1.2. Оригинален тест или адаптация Оригинален
1.3. Оригинално име на теста Integrity Check Тест за оценка на лоялността и почтеността в работата
1.4. Акроним Integrity Check
1.5. Издател на оригиналния тест Прометрикс ООД
1.6.   Адрес: бул. Витоша №19 1000 София; тел. (02) 43 73 815; e-mail: hr@prometriks.com; www.prometriks.com
1.7. Автор Н. Николов, д-р, Св. Занев, д-р
1.8. Адаптации Тестът е адаптиран в Украйна (OS Ukraine), Словения (CENTER ZA PSIHODIAGNOSTICNA SREDSTVA), Казахстан (проф. Алмат Нурадинов) и Китай (Professional Way) 
1.9. Права Прометрикс притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг ****
1.12. Кратко описание на теста Integrity Check измерва индивидуалните нагласи на изследваните лица за спазване на различни социални, морални или организационни правила. Тестът идентифицира кандидати за работа или вече наети служители, склонни да нарушават установените норми или дисциплината. Въпросникът се базира върху теорията за моралното развитие на Л.Колберг и личностния модел на Мъмфорд за склонността към контрапродуктивно поведение в работата. Валидността на методиката и икономическата изгода от нейното прилагане са потвърдени в няколко емпирични изследвания. 
1.13. Област на приложение Подбор на персонал за изпълнителски позиции
Въвеждане на програми и системи за повишаване на лоялността
Намаляване на кражбите и отклоняването на средства в организациите
1.14. Целева популация Кандидати за работа на изпълнителски позиции 20-60 г., завършили средно образование
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез Интернет 
1.16. Време за администрация 30 минути
     
1.17. Брой айтеми 90
1.18. Формат на айтемите Избор от няколко възможности за отговор 
II. Скали  
2.1. Брой скали 13
    Контра-продуктивни  поведения
    Скалата оценява доколко изследваното лице се е ангажирало с неморални или антисоциални     действия в миналото (нарушения на установени  норми  и  правила,  злоупотреба с алкохол и/или наркотици и др.
    Очаквания към поведението на другите
    Изследваните лица трябва да преценят доколко са разпространени различни форми  на  антисоциално  и  неморално поведение. 
    Разбиране и спазване на правила и норми
    Скалата се състои  от 16 кратки сценария,  описващи хипотетични ситуации  в  работата  и ежедневието. 
    Нагласи към работата и правилата
    Скалата изследва личностни предпоставки за нелоялно/контрапродуктивно поведение в работата  като егоизъм, нарцисизъм, склонност към физическа или вербална агресия и др.
    Отношение към кражби и злоупотреби
    Ниските резултати по скалата са индикативни  за лица, склонни към извършване на кражби, злоупотреби или измами.
    Честност
    Ниските резултати по скалата са индикативни за липса на морални скрупули, некоректност или непочтеност. Лица с подобни резултати не подбират средствата  си,  за  да  получат  онова, което  желаят, и обикновено имат слабо развито морално съзнание.
    Преценка на собствени възможности
    Скалата изследва едни от основните личностни предпоставки  за  ниския  интегритет – себичността и нарцисизма.
    Устойчива    мотивация за работа
    Скалата измерва устойчивостта на мотивацията и отношението на  изследваните лица  към  своята  работа.
    Дисциплинираност
    Скалата измерва нагласите на изследваните лица към спазване на организационните правила и дисциплината.
    Толерантност
    Лицата с ниски резултати  по  нея  са  физически или  вербално  агресивни,  конфликтни, и  невъздържани. Те могат да  проявяват необоснована враждебност към другите и да реагират остро не само на критика, но понякога и на неутрални изказвания, които те самите погрешно интерпретират като негативно послание.
     
    Респект към другите
    Лицата с ниски резултати по тази скала се  проявяват като доминантни, непокорни и своенравни. Те трудно отстъпват или правят компромиси и се чувстват  некомфортно, когато се намират в подчинена позиция.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейна ненормализирана Т–скала със средна стойност 50 и стандартно отклонение 10
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада Integrity Сhеск интерпретативен доклад
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и интегриран текст
4.4. Сложност на доклада лесен
4.5. Чувствителност към контекста Не, един доклад за всички ситуации
4.6. Модифицируемост на доклада Може да се копира и модифицира с текстообработваща програма 
4.7. Прозрачност Висока. Интерпретациите следват стандартните точки по скалите.
4.8. Стил и тон Описателен
4.9. Потребител на доклада Организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти и др. 
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от 1500 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност n.a.
     
8.2. Вътрешна консистентност [***] Медиана (Кронбах алфа на скалите) 0,75
     
     
     
IX. Валидност [***]
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Конвергентни и дивергентни корелации с MMPI-2, CPI (California Psychological Inventory) и NEO PI-R. Конструктната валидност на скалите е добре документирана. Няколкото изследвания на критериалната валидност на скалите показва, че различни скали на теста са добър предиктор на кражбите на работното място и по-тежки нарушения на правилата и дисциплината. 
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Факторният анализ показва, че различните аспекти на контрапродуктивното поведение формират йерархична структура с един глобален фактор (интегритет), два инструментални фактори на второ ниво (контрапродуктивни поведения в миналото и нагласи за нелоялност) и осем първични фактори, съвпадащи със съдържателни скали на теста. 
X. Бележки  
Новини