Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за оценка на потенциала за осъществяване на продажби (PASAT - 2000 )
Оценка на личността

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста PASAT 2000 Тест за оценка на талантите в продажбите
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста PASAT 2000 (Poppleton-Allen Sales Aptitude Test)
1.4. Акроним PASAT 2000
1.5. Издател на оригиналния тест Hogrefe, UK 
1.6. Издател на българската версия Prometriks Адрес: бул. Витоша №19 1000 София; тел. (02) 43 73 815; e-mail: hr@prometriks.com; www.prometriks.com 
1.7. Автор Стив Поплътън и Питър Джоунс
1.8. Автор на адаптацията Николай Николов
1.9. Права Прометрикс ООД притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг ***
1.12. Кратко описание на теста PASAT–2000 оценява специфичен набор от умения, които обуславят успешната реализация в повечето от познатите търговски роли. В теста тези компетентности са дефинирани като модели на поведение, водещи до постигане на високи резултати в сферата на продажбите. PASAT–2000 е в състояние да прогнозира бъдещото представяне в работата благодарение на особения начин, по който е конструиран. В началния етап на създаването му авторите провеждат екстензивни анализи на дейността (Job Analysis), в които са били обхванати десетки търговски позиции и различни по големина,сфера на дейност и начини на продаване компании. PASAT–2000 е адаптиран и стандартизиран за България с национална репрезентативна извадка от 597 търговци. Лицата от нормативната група са с минимум две години професионален опит и заемат различни позиции в сферата на продажбите (търговски агенти или представители, служители, отговарящи за звена за обслужване на клиенти, супервайзори в търговски обекти, мениджъри на средно управленско ниво в продажбите и др.) Представени са различни по големина и тип компании (банки, застрахователни институции, компании за продажба на автомобили, недвижими имоти, хранителни продукти, напитки, горива, козметика, фармацевтични продукти и др.)
1.13. Област на приложение При подбор на кандидати за различни позиции в сферата на продажбите и работа с клиенти
 Идентифициране на таланти в продажбите
За установяване на нуждите от развитие на отделни качества на наети служители.
Оценка на съответствието на индивидуалните и организационните политики и ценности
1.14. Целева популация Търговци, обслужване на клиенти, 20 до 50 години, завършено средно образование
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез Интернет 
1.16. Време за администрация • Стандартна версия (хартия и химикал) 30 минути
• Интернет версия 25 минути
     
1.17. Брой айтеми 153
1.18. Формат на айтемите 5-степенна скала с възможности за отговор: „Никога или много рядко”, „Рядко”, „Понякога”, „Често” и „Много често или винаги”
II. Скали  
2.1. Брой скали 12
    Глобална оценка на търговските умения (фактор „Позитивна нагласа”)
    Този фактор представлява обобщена оценка на общия баланс между силни и слаби страни на изследваното лице и дава цялостна прогноза за бъдещата му професионална успешност в сферата на продажбите.
    Професионална активност и мотивация (фактор „Адаптиране към професионалния живот”)
    Този фактор представлява обобщена оценка на професионалните амбиции, енергията, активността, твърдостта и упоритостта на изследваното лице.
    Доминантност (фактор „Контрол”)
    Този фактор дава обобщена оценка на уменията на изследваното лице за оказване на влияние върху другите и за контролиране на собственото поведение.
    Ориентация към постигане на резултати (фактор „Мотивационно адаптиране”)
    Тази скала измерва потребността на изследваното лице да вижда усилията си опредметени в постигането на конкретни резултати.
    Настойчивост (фактор „Емоционална адаптация”)
    Тази скала измерва упоритостта, настойчивостта и уменията на изследваното лице за справяне с типичните за работата стресови ситуации и с временните неуспехи или трудности.
    Социални умения и гъвкавост (фактор „Социална адаптация”)
    Тази скала измерва уменията на изследваното лице за ефективна комуникация с клиентите и изграждане на продуктивни бизнес отношения.
    Адаптивност към промените (фактор „Адаптивност”)
    Тази скала измерва преобладаващите нагласи на изследваното лице към въвеждането на новости в работата и способността му да се адаптира към промените.
    Планиране и изпълнение на задачите(фактор „Съзнателност”)
    Тази скала измерва стремежа на изследваното лице да изпълнява задълженията си по един добросъвестен, методичен и планомерен начин, като отделя достатъчно внимание на детайлите и стриктно следва установените правила и стандарти.
    Емоционален самоконтрол (фактор „Емоционална стабилност”)
    Тази скала измерва способността на изследваното лице да контролира своите моментни емоции и настроения.
    Оказване на влияние върху другите (фактор „Социален контрол”)
    Тази скала измерва способността за оказване на влияние върху другите чрез различни средства, включително чрез блъфиране, манипулиране или подвеждане.
    Самоувереност(фактор „Увереност в себе си”)
    Тази скала измерва увереността на изследваното лице в собствените способности и сигурността, която то излъчва или демонстрира в различните социални ситуации.
    Управление на впечатленията (фактор „Социална желателност”)
    Тази скала измерва стремежа на изследваното лице да направи добро впечатление на другите, включително и като преувеличава своите възможности.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите 10 бална стен скала със средна 5,5 и стандартно отклонение 2
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада PASAT 2000 Интерпретативен доклад
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и интегриран текст
4.4. Сложност на доклада ниска
4.5. Чувствителност към контекста Ниска. Един и същ доклад за различните ситуации.
4.6. Модифицируемост на доклада Може да се копира и модифицира с текстообработваща програма 
4.7. Прозрачност Висока. Интерпретациите следват перцентилните оценки.
4.8. Стил и тон Описателен
4.9. Потребител на доклада Организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти и др. 
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  (тази оценка е субективна и може да бъде дадена само от независими оценители)
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от 597 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност [**]
8.1. Тест-ретест надеждност Липсват данни
     
8.2. Вътрешна консистентност  
     
    Медиана на Кронбах алфа на скалите 0,70
     
IX. Валидност [**]
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти конвергентни и дивергентни колерации със скалите на NEO PI-R, критериална валидност - статистически значими разлики между резултатите по теста на търговци и студенти. Корелации между резултатите по теста и оценките за представяне в работата.
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Йерархичен факторен анализ, в който е потвърден теоретичният модел на теста.
X. Бележки  
Новини