Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за оценка на психологическата пригодност за професии с висока степен на риск (Selector Pro 2)
Оценка на способностите

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста SELECTOR PRO 2
1.2. Оригинален тест или адаптация Оригинален
1.3. Оригинално име на теста SELECTOR PRO 2 Тест за оценка на психологическата пригодност за професии с висока степен на риск
1.4. Акроним SELECTOR PRO 2
1.5. Издател на оригиналния тест Прометрикс ООД
1.6. Издател на българската версия Адрес: бул. Витоша №19 1000 София; тел. (02) 43 73 815; e-mail: hr@prometriks.com; www.prometriks.com 
1.7. Автор Н. Николов, д-р, Св. Занев, д-р
1.8. Автор на адаптацията  
1.9. Права Прометрикс ООД притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг **
1.12. Кратко описание на теста Selector Pro е второто издание на единственият инструмент в България, специално конструиран и валидизиран, за да бъде използван при подбора на служители за дейности с висока степен на обществен риск. В тази категория попадат професии като извършване на охранителна и правоохранителна дейност, работа в електроцентрали, служба в сухопътната армия,военновъздушните сили и военноморския флот, превози на пътници, контрол на въздушния транспорт и др. Психологическото изследване на кандидати за работа по тях е утвърдена практика в много страни по света, а психологическата пригодност е изискване, което в повечето случаи е залегнало в стандартите за сигурност при упражняването на дейността.
1.13. Област на приложение Подбор на кандидати за работа за професии с висока степен на риск
Оценка на психологическата пригодност за извършване на охранителна и правоохранителна дейност
Оценка на психологическата пригодност за служба в сухопътната армия и военноморския флот
Оценка на психологическата пригодност за работа в АЕЦ и ТЕЦ
Оценка на психологическата пригодност за работа в обществения транспорт
Покриващ изискванията за психологично изследване при достъп до класифицирана информация 
1.14. Целева популация 20-55 години, завършено средно образование
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез Интернет 
1.16. Време за администрация Стандартна версия - 40 минути
     
1.17. Брой айтеми 139
1.18. Формат на айтемите Три възможности за отговор: „Вярно”, „Отчасти вярно” и „Не е вярно”
II. Скали  
2.1. Брой скали 11
    Л: Лъжа
    Тенденция за даване на социално желателни отговори на тестовите твърдения.
    АГ: Агресивност
    Агресивни нагласи и действия. Лица с високи резултати по тази скала са враждебни, агресивни, гневливи, опортюнистични, нервни, злопаметни и отмъстителни.
    СЗ: Слабост на задръжките
    Склонност към антисоциални прояви (манипулиране на другите, измами, кражби и др.), поемане на необмислени рискове, завишена самооценка и прекомерна импулсивност.
    АБН: Абнормен стил
    Наличие на симптоми, характерни за тежки психични разстройства.
    ПОБ: Проблемни отношения с близки хора
    Тенденция към установяване и подържане на противоречиви, бурни, изпълнени с конфликти отношения с близките.
    ЗМ: Зависимости
    Склонност към злоупотреба с алкохол и/или наркотици.
    СУ: Суицидни намерения
    Тежки и продължителни негативни емоции, съпътствани от нагласи, намерения или планове за самоубийство.
    ВН: Враждебност
    Враждебни и конкурентни нагласи, нежелание за съобразяване с интересите или нуждите на другите.
     
    КА: Конфликт с авторитети                                                                                                                               Индиректна агресия към формални авторитети, изразяваща се в опортюнистични нагласи и опити за тяхната дискредитация.
     
    АНТ: Антисоциални нагласи и поведение
    Липса на респект към социалните и морални норми, липса на вътрешни задръжки, склонност към поемане на необмислени рискове, антисоциални прояви в миналото.
    ИМП: Импулсивност
    Завишена самооценка, свръхувереност, лоша оценка на риска, вземане на важни решения или предприемане на действия без сериозно обмисляне.
    ШЗ: Шизоидност
    Подчертана емоционална хладност в отношенията и изолираност от другите.
    СТМ: Странни мисли
    Наличие на странни, налудни или свръхценни идеи и/или различни психотични симптоми.
     
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна Т скала със средна 50 и стандартно отклонение 10
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада Selector Pro 2 Интерпретативен доклад
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и интегриран текст
4.4. Сложност на доклада ниска
4.5. Чувствителност към контекста Ниска. Един и същ доклад за различните ситуации.
4.6. Модифицируемост на доклада Може да се копира и модифицира с текстообработваща програма 
4.7. Прозрачност Висока. Интерпретациите следват перцентилните оценки.
4.8. Стил и тон Описателен
4.9. Потребител на доклада Организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти и др. 
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  (тази оценка е субективна и може да бъде дадена само от независими оценители)
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, 938 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност липсват данни
     
8.2. Вътрешна консистентност [**] Медиана на Кронбах алфа на скалите 0,68
     
     
     
IX. Валидност [**]
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Конвергентни и дивергентни корелации с MPPI-2, FPI-R и CPI
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Теоретичният модел на теста е потвърден от анализа на емпиричните данни
X. Бележки  
Новини