Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за оценка на психологическата пригодност за професии с висока степен на риск (Selector Pro)
Оценка на способностите

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста SELECTOR PRO
1.2. Оригинален тест или адаптация Оригинален
1.3. Оригинално име на теста SELECTOR PRO Тест за оценка на психологическата пригодност за професии с висока степен на риск
1.4. Акроним SELECTOR PRO
1.5. Издател на оригиналния тест OS Bulgaria
1.6. Издател на българската версия OS Bulgaria Адрес: ул. Богатица №28 кв. "Лозенец" 1421 София; тел. (02) 963 57 03; e-mail: office@osbulgaria.com; www.osbulgaria.com 
1.7. Автор Н. Николов, д-р, Св. Занев, д-р
1.8. Автор на адаптацията  
1.9. Права OS Bulgaria притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг **
1.12. Кратко описание на теста Selector Pro е първият и засега единственият инструмент в България, специално конструиран и валидизиран, за да бъде използван при подбора на служители за дейности с висока степен на обществен риск. В тази категория попадат професии като извършване на охранителна и правоохранителна дейност, работа в електроцентрали, служба в сухопътната армия,военновъздушните сили и военноморския флот, превози на пътници, контрол на въздушния транспорт и др. Психологическото изследване на кандидати за работа по тях е утвърдена практика в много страни по света, а психологическата пригодност е изискване, което в повечето случаи е залегнало в стандартите за сигурност при упражняването на дейността.
1.13. Област на приложение Подбор на кандидати за работа за професии с висока степен на риск
Оценка на психологическата пригодност за извършване на охранителна и правоохранителна дейност
Оценка на психологическата пригодност за служба в сухопътната армия и военноморския флот
Оценка на психологическата пригодност за работа в АЕЦ и ТЕЦ
Оценка на психологическата пригодност за работа в обществения транспорт
Покриващ изискванията за психологично изследване при достъп до класифицирана информация 
1.14. Целева популация 20-55 години, завършено средно образование
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез Интернет 
1.16. Време за администрация Стандартна версия - 40 минути
Само модул А - 30 минути
     
1.17. Брой айтеми Модул А - 180
Модул Б - 47
1.18. Формат на айтемите използват се три възможности за отговор: „Вярно”, „Отчасти вярно” и „Не е вярно”; Модул Б се състои от 47 твърдения, на които се отговоря с „Да” или „Не”
II. Скали  
2.1. Брой скали 21
    Л: Лъжа
    Тенденция за даване на социално желателни отговори на тестовите твърдения.
    АГ: Агресивност
    Агресивни нагласи и действия. Лица с високи резултати по тази скала са враждебни, агресивни, гневливи, опортюнистични, нервни, злопаметни и отмъстителни.
    СЗ: Слабост на задръжките
    Склонност към антисоциални прояви (манипулиране на другите, измами, кражби и др.), поемане на необмислени рискове, завишена самооценка и прекомерна импулсивност.
    АБН: Абнормен стил
    Наличие на симптоми, характерни за тежки психични разстройства.
    ПОБ: Проблемни отношения с близки хора
    Тенденция към установяване и подържане на противоречиви, бурни, изпълнени с конфликти отношения с близките.
    ЗМ: Зависимости
    Склонност към злоупотреба с алкохол и/или наркотици.
    СУ: Суицидни намерения
    Тежки и продължителни негативни емоции, съпътствани от нагласи, намерения или планове за самоубийство.
    ФА: Физическа агресия                                                                                                                                              Тенденция за реагиране на фрустрацията с физическа агресия.
    РЗ: Раздразнение
    Тенденция за реагиране на ежедневни или дребни стресори с нервност и раздразнение.
    ГН: Гняв                                                                                                                                                                              Тенденция към остро реагиране на фрустриращи събития, съпроводено със загуба на самоконтрол.
    КА: Конфликт с авторитети                                                                                                                                        Индиректна агресия към формални авторитети, изразяваща се в опортюнистични нагласи и опити за тяхната дискредитация.
    ОМ: Отмъстителност
    Намерения за реагиране с агресия на преживяни обиди или несправедливост в миналото.
    ПР: Проекции
    Склонност към несъзнателни проекции на враждебни намерения у другите.
    ВН: Враждебни нагласи
    Враждебни и конкурентни нагласи, нежелание за съобразяване с интересите или нуждите на другите.
    АНТ: Антисоциални нагласи и поведение
    Липса на респект към социалните и морални норми, липса на вътрешни задръжки, склонност към поемане на необмислени рискове, антисоциални прояви в миналото.
    ИМП: Импулсивност
    Завишена самооценка, свръхувереност, лоша оценка на риска, вземане на важни решения или предприемане на действия без сериозно обмисляне.
    ШЗ: Шизоидност
    Подчертана емоционална хладност в отношенията и изолираност от другите.
    СТМ: Странни мисли
    Наличие на странни, налудни или свръхценни идеи и/или различни психотични симптоми.
    ДОМ: Доминантност                                                                                                                                                        Увереност и стремеж за налагане в социалните отношения; насоченост към постигане на висок социален статус.
    РАБ: Стил на работа                                                                                                                                              Предпочитание към работа по силно структурирани задачи.
    ЖИВ: Стил на живот                                                                                                                                                          Стремеж към социална сигурност, насоченост към материалните неща в живота, липса на интерес към по-елитарни културни занимания като поезия, класическа музика, изкуство и др.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна Т скала със средна 50 и стандартно отклонение 10
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада Selector Pro Интерпретативен доклад
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и интегриран текст
4.4. Сложност на доклада ниска
4.5. Чувствителност към контекста Ниска. Един и същ доклад за различните ситуации.
4.6. Модифицируемост на доклада Може да се копира и модифицира с текстообработваща програма 
4.7. Прозрачност Висока. Интерпретациите следват перцентилните оценки.
4.8. Стил и тон Описателен
4.9. Потребител на доклада Организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти и др. 
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  (тази оценка е субективна и може да бъде дадена само от независими оценители)
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, 938 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност липсват данни
     
8.2. Вътрешна консистентност [**] Медиана на Кронбах алфа на скалите 0,68
     
     
     
IX. Валидност [**]
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Конвергентни и дивергентни корелации с MPPI-2, FPI-R и CPI
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Теоретичният модел на теста е потвърден от анализа на емпиричните данни
X. Бележки  
Новини