Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за структурата на интелигентността (I-S-T 2000 R)
Оценка на способностите

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста IST 2000 R Оценка на структурата на интелекта
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста I-S-T 2000 R Intelligenz-Struktur-Test 2000 R
1.4. Акроним IST 2000 R
1.5. Издател на оригиналния тест Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
 
1.6. Издател на българската версия Прометрикс Адрес: бул. Витоша №19 1000 София; тел. (02) 43 73 815; e-mail: hr@prometriks.com; www.prometriks.com 
1.7. Автор Детлеф Лийпман, Андре Бодюсел, Буркхард Броке и Рудолф Амтауер
1.8. Автор на адаптацията Николай Николов
1.9. Права Прометрикс ООД притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  А
1.11. Общ рейнтиг ***
1.12. Кратко описание на теста I-S-T 2000-R e най-новата версия на теста за оценка на когнитивните способности на Амтауер. Тестът се основава върху теорията за интелигентността на Кетъл и Хорн, според която умението за решаване на проблеми зависи от две базисни функции – капацитет за преработка на информацията или флуидна интелигентност (gf) и знания, експертност или кристализирана интелигентност (gc). Експертността (gc) представлява цялата съвкупност от знания (вкл. методи и правила за работа), с които разполага един индивид. Тези знания са особено ефективни при решаването на вече познати проблемни ситуации. За разлика от нея, капацитетът за преработка на информацията (gf) може да се определи като чист потенциал за учене. Той е определящ за бързината и лекотата, с която едно лице усвоява нов опит и се справя ефективно с комплексни, трудни или непознати за него проблеми.
1.13. Област на приложение Подбор на стажанти и кандидати за работата на експертно и управленско ниво
Идентифициране на таланти в организациите
Оценка на потенциалите за развитие
1.14. Целева популация 17 до 56 години, Завършено средно или висше образование
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
     
1.16. Време за администрация "Основен модул" 77 минути; Модул "Памет" 7 минути; "Допълнителен модул" 40 минути; "Вербален интелект" 21 минути; "Аритметичен интелект" 30 минути; "Пространствен интелект" 26 минути. Пълният тест 160 минути. Различни съкратени (специално конструирани за дадена организация) версии 25-30 минути 
     
1.17. Брой айтеми 287
1.18. Формат на айтемите Избор от няколко възможности за отговор 
II. Скали  
2.1. Брой скали 5
2.2. Описание на скалите                       Способност за разсъждаване (Общ резултат от основния модул)
    Общият резултат по основния модул оценява способността за рзасъждение на изследваните лица и техния капацитет за формално-логическо мислене. В задачите са застъпени както дедуктивното, така и индукативното мислене. Тъй като в оценката са включени постижения по различни в съдържателно отношение задачи - вербални, пространствени и аритметични, агрегатът представлява балансирана оценка на способността за разсъждение, която е независима от съдържанието на задачите. Знанията на изследваните лица имат малък дял в постиженията по скалата
    Вербален интелект
    Скалата оценява способността на изследваното лице да разсъждава и анализира различни проблемни ситуации, формулирани със средствата на езика. При решението на подобен тип проблеми значение имат както уменията за откриване на различни логически връзки и отношения, така и езиковото богатство.
    Аритметичен Интелект
    Скалата измерва уменията за откриване на логически връзки и отношения между числови данни. Математическите познания допринасят за по-добрите постижения.
    Пространствен Интелект
    Скала измерва уменията за опериране с двуизмерни и триизмерни фигури и за откриване на логически връзки и отношения между тях. Знанията не оказват съществено влияние върху постиганите резултати
    Краткосрочно запаметяване и възпроизвеждане
    Скалата оценява способността за краткосрочно, целенасочено запаметяване и възпроизвеждане на вербална и невербална информация. Тъй като в общия резултат вербалния и невербалния материал са балансирани, агрегатът дава информация за капацитета за целенасочено запомняне, независимо от съдържанието и вида на информацията.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Ръчно, с шаблони
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна IQ скала със средна 100 и стандартно отклонение 15.
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не.
4.2. Наименование на доклада n.a
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада n.a
4.4. Сложност на доклада n.a
4.5. Чувствителност към контеста n.a
4.6. Модифицируемост на доклада n.a
4.7. Прозрачност n.a
4.8. Стил и тон n.a
4.9. Потребител на доклада Организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти и др. 
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [*****] (национална репрезентативна извадка, 3490 лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност  
     
8.2. Вътрешна консистентност ****
  коефициенти на Кронбах алфа, базирани върху резултатите на 3490 лица  скала "Вербален интелект" 0,86; скала "Аритметичен интелект" 0,94; скала "Пространствен интелект" 0,85; скала "Способност за разсъждаване" (общ резултат от основния модул); 0,96; скала "Флуиден интелект" 0,93; скала "Кристализиран интелект" 0,90
     
     
IX. Валидност ***
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Конвергентни корелации с ТИЕКС (тест за интелигентност), медиана 0,70; Критериална валидност - корелации с различни оценки от следването, медиана 0,40
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Факторната структура на оригиналния тест е репликирана в български условия. Медианата на коефициентите на конгруентност на Тъкър е 0,97. Адекватността на структурния модел, оценен с конфирмационен факторен анализ е много висока AGFI 0,98 RMSEA = 0,03  
X. Бележки  
Новини