Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне (BVRT)
Невропсихологични тестове

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне (BVRT)
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Benton Visual Retention Test (BVRT)
1.4. Акроним BVRT
1.5. Издател на оригиналния тест Psychological Corporation, USA
1.6. Издател на българската версия OS Bulgaria Адрес: ул. Богатица №28 кв. "Лозенец" 1421 София; тел. (02) 963 57 03; e-mail: office@osbulgaria.com; www.osbulgaria.com 
1.7. Автор Абигейл Бентън
1.8. Автор на адаптацията Павлина Петкова и Николай Николов
1.9. Права OS Bulgaria притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  C
1.11. Общ рейнтиг ***
1.12. Кратко описание на теста Разстройствата на възприятието и/или краткосрочната визуална памет са характерни за редица органични и психични заболявания затова, още от времето на Бине и Симон, психолозите се опитват да конструират подходящи методики за оценката на тези функции. Сред създадените през годините тестове безспорно се отличава този, предложен през 1955 год. от А. Бентън. Чрез проста манипулация на инструкциите (обозначавани като администрации A, B, C и D) и благодарение на трите си паралелни форми, BVRT може да покрие цялото клинично значимо поле на възприятието и краткосрочната визуална памет. След първото си издание тестът е няколкократно преработван като всяка нова версия е показвала нарастваща надеждност и валидност. Българската адаптация е направена на базата на последната пета ревизия BVRT от 1992 год. 
1.13. Област на приложение В невропсихологията, неврологията и клиничната психология при диференциалната диагноза на различни психични и неврологични заболявания.
1.14. Целева популация 20-80 г.
1.15. Начини на администриране индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
     
1.16. Време за администрация 20-30 мин.
     
1.17. Брой айтеми 10 задачи - три различни, но еквивалентни в психометрично отношение форми 
1.18. Формат на айтемите Изследваното лице трябва да запомни и да прерисува или само да прерисува дадени фигури-стимули. Тестът има три паралелни форми и четири начина на администрация.
II. Скали  
2.1. Брой скали 9
2.2. Описание на скалите                       Общ брой верни отговори - общ брой верни рисунки на целия тест
    Общ брой грешки - общ брой грешки от целия тест
    Пропуски и добавки - пропуснати или добавени фигури в рисунките
    Деформации - деформирани фигури в рисунките
    Персеверации - персевативни грешки
    Ротации - завъртяни фигури в рисунките
    Размествания - разместени фигури в рисунките
    Грешки в размера - фигури, прерисувани в грешни пропорции
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Ръчно
3.2. Скала за представяне на резултатите Сравнение на резултатите със статистическите очаквания
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади не
4.2. Наименование на доклада n.a.
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада n.a.
4.4. Сложност на доклада n.a.
4.5. Чувствителност към контекста n.a.
4.6. Модифицируемост на доклада n.a.
4.7. Прозрачност n.a.
4.8. Стил и тон n.a.
4.9. Потребител на доклада n.a.
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от 638 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност [***]
8.1. Консесус между независими оценители на протоколите медиана 0,88 за всички скали и над 0,95 за основните
     
8.2. Вътрешна консистентност неприложимо
     
     
     
IX. Валидност [***]
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Изследвания с различни критериални групи - Алцхаймер, тревожностни, афективни и личности разстройства, шизофрения, органично разстройство на мозъка и епилепсия    
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ  
X. Бележки  
Новини