Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне (BVRT)
Невропсихологични тестове

 

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста
Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне (BVRT)
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста
Benton Visual Retention Test (BVRT)
1.4. Акроним BVRT
1.5. Издател на оригиналния тест
Psychological Corporation, USA
1.6. Издател на българската версия  
1.7. Автор
Абигейл Бентън
1.8. Автор на адаптацията
Павлина Петкова и Николай Николов
1.9. Права  
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг  
1.12. Кратко описание на теста
BVRT е клиничен и изследователски инструмент, с който да се оценява зрителната перцепция, зрителната памет и визуално-конструктивните способности. Първоначално замислен като инструмент за клиницистите за бърза оценка и идентифициране на явни, а понякога и скрити проблеми с паметта, пространствената ориентация и моторика, тестът доказва, че е по-добър от повечето инструменти за диференциране на характеристиките на проблемите с вниманието при много психиатрично и неврологично засегнати пациенти. Benton Visual Retention Test (BVRT) има три алтернативни и почти еквивалентни форми (C, D и E) по отношение на задачите и четири алтернативни метода на администрация (A, B, C и D). Всяка форма се състои от 10 модела, като всеки модел съдържа една или повече фигури. Повечето модели имат по три фигури, което прави моделите особено чувствителни към проблемите на зрителното изоставане. 
1.13. Област на приложение

В невропсихологията, неврологията и клиничната психология при диференциалната диагноза на различни психични и неврологични заболявания.

При изготвяне на експертизи за актуален психичен или неврологичен статус;
При установявания на различни изкривявания от нормалното перцептивно фунциониране.
При установяване наличието на дадено психично или неврологично заболяване;
1.14. Целева популация
Деца и възрастни над 7-годишна възраст
1.15. Начини на администриране индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
     
1.16. Време за администрация 20-30 мин.
     
1.17. Брой айтеми  
1.18. Формат на айтемите
Три алтернативни и почти еквивалентни форми (C, D и E) по отношение на задачите и четири алтернативни метода на администрация (A, B, C и D). Всяка форма се състои от 10 модела, като всеки модел съдържа една или повече фигури. Повечето модели имат по три фигури.
II. Скали  
2.1. Брой скали  
2.2. Описание на скалите                        
     
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Ръчно
3.2. Скала за представяне на резултатите
Брой верни отговори - измерва общото ниво на изпълнение на изследваното лице.
Брой грешни отговори - дава информация за честотата на специфичните видове грешки, които е направил изследваният. 
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади не
4.2. Наименование на доклада n.a.
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада n.a.
4.4. Сложност на доклада n.a.
4.5. Чувствителност към контеста n.a.
4.6. Модифицируемост на доклада n.a.
4.7. Прозрачност n.a.
4.8. Стил и тон n.a.
4.9. Потребител на доклада n.a.
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка
Първоначално изследване, съставено от 638 българи на възраст между 17 и 80 години. Второ изследване, съставено от 343 деца на възраст между 7 и 16 години и 51 възрастни на възраст между 17 и 20 години.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [**] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност [***]
8.1. Тест-ретест надеждност
0.78 (медиана за отделните форми и скали)
     
8.2. Вътрешна консистентност
неприложимо за тази процедура
     
     
     
IX. Валидност [***}
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти

Изследвания с различни критериални групи - Алцхаймер, тревожностни, афективни и личности разстройства, шизофрения, органично разстройство на мозъка и епилепсия 

Изследвани са систематичните връзки между постиженията по теста с IQ, изчислен по Скалата за интелигентност на Уекслер 4-то издание WISC-IV 

   

9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ  
X. Бележки  
Новини