Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Уисконсински тест за сортиране на карти (WCST)
Невропсихологични тестове

 

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Уисконсински тест за сортиране на карти (WCST)
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста WISCONSIN CARD SORTING TEST (WCST)
1.4. Акроним (WCST)
1.5. Издател на оригиналния тест Psychological Assessment Resources, USA
1.6. Издател на българската версия  
1.7. Автор Робърт Хийтън, Гордън Челюн, Джак Тилей, Гари Кей и Глен Къртис
1.8. Автор на адаптацията доцент д-р Бойко Стаменов, д.м.
1.9. Права  
1.10. Категория на теста  C
1.11. Общ рейнтиг ***
1.12. Кратко описание на теста WCST е тест за изследване на екзекутивната функция на мозъка. По време на администрацията изследваното лице трябва да открива различни класификационни принципи, които се използват за подредбата на набор от карти. Когнитивната трудност на самите задачи не е висока. Тестът натоварва екзекутивната функция, но не изисква сложни разсъждения. Валидността и диагностичната полезност на WCST е доказана в клиничната практиката, където тестът се използва в диференциалната диагноза на лица с органични мозъчни нарушения, страдащи от заболявания като Алцхаймер, множествена склероза и т.н. Тези пациенти са склонни да правят необичайно много грешки, не могат да поддържат вече установено правило или продължават да се придържат към погрешен класификационен принцип, въпреки негативната обратна информация, която получават. 
1.13. Област на приложение В невропсихологията, неврологията и клиничната психология при диференциалната диагноза на различни психични и неврологични заболявания.
1.14. Целева популация 20-60 г.
1.15. Начини на администриране индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
     
1.16. Време за администрация 20-30 мин.
     
1.17. Брой айтеми  
1.18. Формат на айтемите Тестът се състои от два идентични комплекта от по 64 карти. Картите се различават по броя и цвета на фигурите и тяхната форма. Изследваното лице трябва да се опита да познае какъв е принципът за класифициране на фигурите като използва обратната информация, която му дава експериментатора.
II. Скали  
2.1. Брой скали  
2.2. Описание на скалите                        
     
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Ръчно
3.2. Скала за представяне на резултатите Сравнение на резултатите със статистическите очаквания
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади не
4.2. Наименование на доклада n.a.
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада n.a.
4.4. Сложност на доклада n.a.
4.5. Чувствителност към контеста n.a.
4.6. Модифицируемост на доклада n.a.
4.7. Прозрачност n.a.
4.8. Стил и тон n.a.
4.9. Потребител на доклада n.a.
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [**] (350 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [**] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност [***]
8.1. Тест-ретест надеждност липсват такива данни за българската адаптация
     
8.2. Вътрешна консистентност Медиана на Кронбах алфа на скалите 0,88
     
     
     
IX. Валидност [***}
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Изследвания с различни критериални групи - Алцхаймер, тревожностни, афективни и личности разстройства, шизофрения, органично разстройство на мозъка и епилепсия    
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ  
X. Бележки  

 

Новини