Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Бизнес-ориентиран въпросник за оценка на личността (BIP)
Оценка на личността

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Business focused Inventory of Personality; Бизнес-ориентиран въпросник за оценка на личността в работата
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung
1.4. Акроним BIP
1.5. Издател на оригиналния тест Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
 
1.6. Издател на българската версия Prometriks Адрес: бул. Витоша №19 1000 София; тел. (02) 43 73 815; e-mail: hr@prometriks.com; www.prometriks.com 
1.7. Автор Рудигер Хосиеп, Михаел Пашен
1.8. Автор на адаптацията Вихра Найденова и Николай Николов
1.9. Права Прометрикс ООД притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг ****
1.12. Кратко описание на теста BIP е инструмент, който оценява личностните фактори с най-голям принос за успеха в професионалната дейност, групирани в четири области: мотивация, стил на работа, социални умения и стабилност. Тестът е разработен на базата на изследванията на личността в работен контекст и с активното участие на множество професионалисти, работещи в сферата на човешките ресурси.  
1.13. Област на приложение • Подбор на експертен персонал и мениджъри
•Менторство и коучинг
• Идентифициране и развитие на таланти в организациите
• Кариерно консултиране
1.14. Целева популация Мениджъри, експерти, лица с висше образование
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез Интернет 
1.16. Време за администрация 40 минути
     
1.17. Брой айтеми 210
1.18. Формат на айтемите Шест-степенна Ликертова скала
II. Скали  
2.1. Брой скали 14
    Ориентация към резултати
    Лицата с високи стойности по скалата са склонни да оценяват постиженията си през призмата на по-високи стандарти, самокритични са, способни са да поемат допълнително натоварване, стремят се непрекъснато да повишават собствените си постижения.
    Стремеж към подобрение
    Лицата с високи стойности по скалата се стремят да променят субективно възприеманите от тях нередности според собствените си виждания и да налагат мнението си.
    Мотивация за лидерство
    Лицата с високи стойности по скалата се стремят да заемат лидерска роля, да ръководят и организират работата на другите, самооценяват се като авторитетни и компетентни.
    Внимание към детайла
    Лицата с високи стойности по скалата са внимателни, прецизни, надеждни и педантични в работата си; те са склонни внимателно да обмислят и проверяват всяко свое действие.
    Гъвкавост
    Лицата с високи стойности по скалата лесно се адаптират към непредвидени ситуации и променящи се условия, толерантни са към неизвестността и липсата на сигурност, отворени са за нов опит, с готовност приемат промените.
    Решителност
    Лицата с високи стойности по скалата са добре организирани и могат бързо да реализират веднъж взетото решение чрез целенасочена активност. Те рядко допускат външни дразнители или непредвидени трудности да ги отклонят от постигането на набелязаните цели. Понякога решенията и действията им могат да бъдат прибързани или неправилни.
    Емоционална компетентност
    Лицата с високи стойности по скалата са емпатийни. Те са способни да възприемат дори слабите сигнали в междуличностните отношения, интерпретират правилно поведението и емоциите на другите и са способни да проявяват съчувствие.
    Общителност
    Лицата с високи стойности по скалата са уверени и активни в социалните взаимоотношения. Лесно общуват както с познати, така и с непознати хора, създават и поддържат широки мрежи от лични и професионални връзки.
    Дружелюбност
    Лицата с високи стойности по скалата са добронамерени. Те се стремят към хармонични социални отношения, избягват конфликтите и проявяват известен конформизъм.
    Работа в екип
    Лицата с високи стойности по скалата предпочитат да работят в екип, ценят резултатите на групата по-високо от индивидуалните постижения, включително и от своите собствените; склонни са да помагат на другите и сами да приемат помощ от тях.
    Оказване на влияние
    Лицата с високи стойности по скалата се стремят да доминират в междуличностните отношения и да вляят на другите. Те се опитват да се налагат, да преодоляват съпротиви и да променят възгледите на другите, упорити са при отстояване на собственото мнение и позиции, не избягват конфликтите.
    Емоционална устойчивост
    Лицата с високи стойности по скалата са уравновесени, самоконтролирани и оптимистично настроени. Способни са бързо да преодоляват пораженията и да се мотивират след личен неуспех; справят се успешно с дейности, свързани с високо равнище на стрес.
    Работа под напрежение
    Лицата с високи стойности по скалата са енергични. Те са способни да работят интензивно продължително време, като игнорират телесните симптоми на умората.
    Увереност
    Лицата с високи стойности по скалата са уверени в себе си. Те не се влияят от мнението на другите, не се притесняват от публични изяви и нямат нищо против да са в центъра на вниманието. Възможно е да не са достатъчно самокритични; склонни са да подценяват негативната обратна връзка.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна десетобална скала със средна 5,5 и стандартно отклонение 2.
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада BIP - интерпретативен доклад за подбор; BIP - интерпретативен доклад за развитие 
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и текст
4.4. Сложност на доклада Сложността на текстовете в различните доклади варира в зависимост от техния потребител
4.5. Чувствителност към контекста Висока, различни доклади за всеки специфичен контекст - подбор, развитие, даване на обратна връзка, доклад за прекия ръководител
4.6. Модифицируемост на доклада Може да се копира и модифицира с текстообработваща програма 
4.7. Прозрачност Съществуват ясни връзки между интерпретациите и измерваните конструкти 
4.8. Стил и тон Стандартният доклад е описателен; докладът за развитие е обяснителен
4.9. Потребител на доклада Организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти и др. 
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от 1000 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност [***]
8.1. Тест-ретест надеждност Липсват данни
     
8.2. Вътрешна консистентност Вътрешната консистентност на скалите на адаптираната версия е съпоставима с тази на оригиналните скали. Медиана 0,72, изчислена на базата на резултатите на 1000 лица.
     
     
     
IX. Валидност [***]
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Конвергентни и дивергентни корелации с NEO-FFI-3 и BIP-6F 
9.2. Критериална валидност Корелации с позиция в организационната йерархия и трудово възнаграждение
9.3. Факторен анализ  
X. Бележки  
Новини