Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Въпросник за оценка на личността по Голямата Петорка (BFQ 2)
Оценка на личността

 

I.  Общо описание на теста  
1.1.  Име на теста BFQ 2 Въпросник за оценка на личността по "Голямата петорка" 2
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3.  Оригинално име на теста BFQ 2 Big Five Questionnaire 2
1.4.  Акроним BFQ 2

1.5.

 Издател на оригиналния тест Giunti O.S. Organizzazioni Speciali
1.6.  Издател на българската версия OS Bulgaria Адрес: ул. Богатица №28 кв. "Лозенец" 1421 София; тел. (02) 963 57 03; e-mail: office@osbulgaria.com; www.osbulgaria.com 
1.7.  Автор Дж.В. Капрара, Кл. Барбаранели, Л. Бургони и М. Векионе
1.8.  Автор на адаптацията Станимира Танева
1.9.  Права OS Bulgaria притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10  Категория на теста  B
1.11.  Общ рейнтиг ***
1.12.
Кратко описание на теста BFQ 2 е създаден от екип изследователи от университета La Sapienza - Рим, ръководен от Джан Виторио Капрара. Тестът представлява самооценъчен въпросник, изследващ петте домейна на Голямата петорка. За всяка от 5-те основни скали са предвидени по две подскали.
1.13.  Област на приложение Подбор на стажанти, младши и изпълнителски персонал
Кариерно ориентиране
Може да се използва като част от центрове за оценка
Може да се използва за оценка на нуждите от развитие
1.14.  Целева популация Стажанти, кандидати за работа на изпълнителски нива, оценяване на потенциала в рамките на програми за развитие на служители на изпълнителски и супервайзърски нива
1.15.  Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез Интернет 
1.16.  Време за администрация 25 минути
     
1.17.  Брой айтеми 134
1.18.  Формат на айтемите 7-степенна скала, варираща от „Изобщо не се отнася до мен (него, нея)” до „В много голяма степен се отнася до мен (него, нея)
II. Скали  
2.1.  Брой скали 6
2.2.  Описание на скалите                       Енергия
    Лицата, които получават високи резултати по тази дименсия, имат тенденцията да описват себе си като динамични, активни, енергични, доминантни и словоохотливи. Противоположно на тях лицата, които получават ниски резултати, са склонни да се описват като малко доминантни, неактивни, с малко енергия, подчиняващи се и необщителни.
    Дружелюбност
    Лицата, които получават високи резултати по тези дименсии, имат тенденцията да описват себе си като много сътрудничещи, сърдечни, алтруистични, дружелюбни, щедри, емпатични. Противоположно на тях лицата с ниски резултати са склонни да се описват като хладни, индивидуалисти, не обичащи да помагат и не особено емпатични.
    Съзнателност
    Лицата, които получават по-високи резултати по тези дименсии, са склонни да се описват като много рефлективни, с множество скрупули, винаги следващи правилата, подредени, точни и постоянни. В противовес на тях лицата с много ниски резултати са склонни да се описват като креативни, без вътрешни задръжки, спонтанни, не особено подредени и по-скоро гъвкави, отколкото постоянни.
    Емоционална стабилност
    Лицата, които получават високи резултати по тази дименсия, имат тенденцията да описват себе си като спокойни, трудно уязвими, неимпулсивни, сдържани, с висок самоконтрол. В противовес на тях лицата, които получават ниски резултати, са склонни да се описват като тревожни, лесно уязвими и раними, прекалено емоционални и импулсивни, нетърпеливи и лесно възбудими.
    Отвореност към нов опит
    Лицата, които получават високи резултати по тази дименсия, имат тенденцията да описват себе си като културни, добре информирани, интересуващи се от придобиване на нов опит, любознателни и толерантни. Противоположно на тях хората, които получават ниски резултати, са склонни да се описват като практични, земни, не особено информирани, интересуващи се само от неща, свързани с техните непосредствени и реални нужди.
    Скала Лъжа
    Скала Лъжа (L) е контролна скала, която служи за оценяване на склонността към демонстриране фалшив положителен (социално желателен) или негативен (прекалено самокритичен) профил. Тя включва две ясно отличаващи се тенденции, свързани с преувеличаване/подценяване на собствените способности и морални добродетели.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна Т-скала със средна 50 и стандартно отклонение 10
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада BFQ-2 Интерпретативен доклад
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и интегриран текст
4.4. Сложност на доклада Средна
4.5. Чувствителност към контекста Не, един доклад за всички ситуации
4.6. Модифицируемост на доклада Може да се копира и модифицира с текстообработваща програма 
4.7. Прозрачност Висока. Интерпретациите следват стандартните точки по скалите.
4.8. Стил и тон Описателен
4.9. Потребител на доклада Организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти и др. 
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [**] (430 изследвани лица с висше образование)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност  
     
8.2. Вътрешна консистентност ***                                                    Скали
  (Коефициенти на Кронбах алфа, медиана 0,73 пресметнати на базата на 430 лица, съставляващи нормативната извадка ЕНЕРГИЯ (Е)
    ДРУЖЕЛЮБНОСТ (А)
    СЪЗНАТЕЛНОСТ (C)


ЕМОЦИОНАЛНА СТАБИЛНОСТ (S)


ОТВОРЕНОСТ КЪМ НОВ ОПИТ (М)


ЛЪЖА (L)


Субскали


Динамичност (Di)


Доминантност (Do)


Сътрудничество (Cp)


Сърдечност (Co)


Внимание към детайлите (Sc)


Упоритост (Pe)


Контрол на емоциите (Ce)


Контрол на импулсите (Ci)


Любознателност (Ac)


Широта на възгледите (Ае)


Управление на впечатленията за способности (Le)


Управление на впечатленията за моралност (Lm)
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Конвергентни и дирегентни корелации със скалите на NEO FFI


Домейни на NEO-FFI 


Невротизъм (N)


Екстраверсия (E)


Отвореност към нов опит (O)


Насоченост към другите (A)


Съзнателност (C)
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Матрицата с факторни тегла на оригиналния тест се репликира почти перфектно във факторното решение с българските данни (N=362)
X. Бележки  
Новини