Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за оценка на аналитично и креативно мислене (ASK)
Оценка на способностите

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста ASK Тест за оценка на аналитичното и креативното мислене
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Anlyse des Schlussfolgernden und Kreativen Denkens (ASK)
1.4. Акроним ASK
1.5. Издател на оригиналния тест Verlag Hans Huber
1.6. Издател на българската версия Prometriks Адрес: бул. Витоша №19 1000 София; тел. (02) 43 73 815; e-mail: hr@prometriks.com; www.prometriks.com
1.7. Автор Хайнц Шулер, Бенедикт Хел
1.8. Автор на адаптацията Николай Николов
1.9. Права Прометрикс притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  A
1.11. Общ рейнтиг ***
1.12. Кратко описание на теста ASK е тест за оценка на когнитивните способности. Той обхваща две важни области – аналитичното и креативно мислене. Аналитичното мислене е операционализирано като способност за анализиране и интерпретиране на информация с различно ниво на сложност, способност за извеждане на логически изводи (умозаключения) и способност за различаване на мнения от факти (критично мислене). Креативното мислене се разглежда от четири различни аспекта - съставяне на изречения, съставяне на хипотези, дефиниране на условна структура и създаване на категории.
1.13. Област на приложение Оценяване на аналитичното и креативно мислене мислене на лица с висше образование
Подбор кандидати за работа за експертни и мениджърски позиции
Като допълнителен инструмент в центрове за оценка и развитие
1.14. Целева популация 20-55 г. средно и висше образование
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез Интернет 
1.16. Време за администрация Общото време за администриране на двата модула е 70 мин. От тях:
Модул „Аналитично мислене” - 30 мин.
Модул „Креативно мислене” - 40 мин.
     
1.17. Брой айтеми 81
1.18. Формат на айтемите Избор от няколко възможности за отговор 
II. Скали  
2.1. Брой скали 7
2.2. Описание на скалите                       Модул "Аналитично мислене"
    Анализ на Информация (II):
    Задачите са представени под формата на текст, таблици и диаграми, които трябва да бъдат правилно интерпретирани, за да се оцени правилността на дадени изводи.
    Логически Заключения (IF): 
    Представени са логически проблеми. Всяко упражнение се състои от твърдения (предпоставки) и има определен брой възможни изводи. Изследваните лица трябва да определят доколко изведените по дедуктивен път заключения са верни или неверни.
    Критично Мислене (FO):
    На изследваните лица са представени различни факти и мнения. Те трябва да определят дали дадено твърдение е факт или мнение.
    Модул "Креативно мислене"
    Съставяне на Изречения (CS):
    Дадени са четири букви. С всяка от тях трябва да бъде съставена дума, в коята дадената буква да е първата буква от думата. След като съставят думи с четирите букви, изследваните лица трябва да ги свържат в смислени изречения, съставени от подлог, сказуемо и допълнение. Думите могат да се използват в произволен ред.
    Съставяне на Хипотези (GH):
    Изследваните лица трябва да намерят колкото могат повече обяснения на обстоятелствата, представени в задачите.
    Дефиниране на условна структура (DS):
    Изследваните лица трябва да намерят фактори, които обясняват представените в задачите обстоятелства и да открият съществуващи взаимовръзки между тези фактори.
    Категории(CC):
    Във всяка от задачите са дадени множество понятия (думи), от които трябва да бъдат съставени смислени категории и дадените думи да бъдат класифицирани в тях. Всяка от категориите трябва да съдържа минимум две думи.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма за модул "Аналитично мислене" и с шаблони за модул "Креативно мислене"
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна IQ скала със средна 100 и стандартно отклонение 15.
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада ASK-Профил на аналитичните способности 
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и интегриран текст
4.4. Сложност на доклада Лесен за разбиране
4.5. Чувствителност към контекста Ниска. Един и същ доклад за различните ситуации.
4.6. Модифицируемост на доклада Може да се копира и модифицира с текстообработваща програма 
4.7. Прозрачност Висока. Интерпретациите следват стандартните точки по скалите.
4.8. Стил и тон Описателен
4.9. Потребител на доклада Организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти и др. 
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публиковано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [**] (432 изследвани лица с висше образование)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност [***] 0,83 за целия тест
    0,79 за Модул "Аналитично мислене" 128 изследвани лица, интервал 1 година; 0,81 за Модул "Креативно мислене" 114 изследвани лица, интервал 1 година    
8.2. Вътрешна консистентност Скали 
  (Коефициенти на Кронбах алфа, пресметнати на базата на 432 лица, съставляващи нормативната извадка Анализ на информация (II)        0,70
    Логически заключения (IF)       0,91
    Критично мислене (FO)              0,91
    Съставяне на изречения (CS)   0,55 
    Съставяне на хипотези (GH)     0,78
    Дефиниране на условна структура (DS)  0,62
    Категории (CC)                                  0,61
    Модул "Аналитично мислене" 0,94
    Модул "Креативно мислене"    0,72
    Общ резултат по теста                 0,87
IX. Валидност [**]
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Корелации с IST 2000 - R - ASK Модул "Аналитично мислене" 0,78 (65 лица) 
9.2. Матрица "Методи х Конструкти" не
9.3. Факторен анализ Конфирмационен факторен анализ: Предложената йерархичната структура с два корелиращи общи фактори, еквивалентни на модулите и с наблюдаеми променливи (групите задачи) намира потвърждение в данните (χ2 = 26,06; AGFI = 0,96; RMSEA = 0,05)  
X. Бележки  

 

Новини