Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Минесотски многофакторен личностен въпросник - 2 (MMPI-2)
Клинична психодиагностика

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Минесотски многофакторен личностен въпросник - 2 (MMPI-2)
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптиран
1.3. Оригинално име на теста Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 (MMPI-2) 
1.4. Акроним (MMPI-2) 
1.5. Издател на оригиналния тест University of Minnesota Press, USA 
1.6. Издател на българската версия OS Bulgaria Адрес: ул. Богатица №28 кв. "Лозенец" 1421 София; тел. (02) 963 57 03; e-mail: office@osbulgaria.com; www.osbulgaria.com 
1.7. Автор С.Хатауей, Дж. Макинли, Дж. Бътчер, Дж. Греъм, Й. Бен-Порат, А. Телеген и У. Далстром
1.8. Автор на адаптацията  Николай Николов и екип на ОS Bulgaria
1.9. Права OS Bulgaria притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  С
1.11. Общ рейнтиг ****
1.12. Кратко описание на теста MMPI-2 е най-популярният и най-добре проученият личностен въпросник в света. Той покрива почти целия спектър от психични и емоционални разстройства и се е превърнал в неизменна част от всяко клинично изследване. Българската адаптация е направена на базата на последната ревизия на теста от 2003 год. 
1.13. Област на приложение • Клинична диагностика
• Планиране на терапията и оценяване на нейния ефект
• Съдебно-психологически експертизи
• Подбор на кандидати за високо рискови професии
• Индивидуално и семейно консултиране 
1.14. Целева популация 18 и 59 години, завършили минимум средно образование
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Компютъризирана администрация
1.16. Време за администрация  1 час
1.17. Брой айтеми 567
1.18. Формат на айтемите Да/Не
II. Скали  
2.1. Брой скали 61
    „Не  мога  да  преценя” 
    Общ  брой неотговорени (пропуснати или отговорени с двоен отговор) тестови твърдения.
    VRIN (Вариативна неконсистентност)
    Оценява неконсистентността в отговорите на изследваното лице
    TRIN (Същинска неконсистентност)
    Оценява неконсистентността в отговорите на изследваното лице
     F (Ниска честота)
    Оценява тенденция към съзнателно преувеличаване на проблемите или целенасочено  симулиране  на  симптоми.
     Fb (F back)
    има  същото  значение  и  функции  като  F,  но  измерва  тенденцията  за  симулиране  на симптоми във втората част на теста. 
     F(p) (F psychopathology)
    Дава възможност да се диференцира симулирането на проблеми от автентичната симптоматика в онези случаи, когато изследваното лице е склонно да преувеличава проблемите си, защото е силно притеснено от случващото се и иска да привлече вниманието на персонала към себе си.
    Лъжа  (L)
     Измерва склонността към представяне в добра социална светлина. 
    Корекция (K)
    Оценява защитните нагласи и отричането.
     S (Суперлативно себепредставяне)
    Оценява социалната желателност по целия тест.
     (Hs) – Хипохондрия 
    Hs изследва различни психосоматични проблеми и склонността на изследването лице към соматизиране. 
    ( D) – Депресия
    Оценява депресивни мисли и преживявания
    ( Hy ) - Хистерия
    Разкрива наличието на конверсивни механизми, характерни за хистерията.
    ( Pd) – Психопатно отклонение 
    Оценява типични личностни характеристики за лица с антисоциално/психопатно личностно разстройство .
    ( Mf) Мъжественост/Женственост 
    Скалата оценява предпочитания към "мъжки"и "женски" роли и латетни хомосекусални нагласи.
     (Pa) - Параноя
    Скалата оценява параноидните нагласи и начин на мислене.
    (Pt) - Психастения 
    Оценява симптоми на различни тревожностни разстройства - генерализирано тревожностно разстройство, компулсивно-обсесивно разстройство и др.
    ( Sc) - Шизофрения
    Оценява типични за шизофренията симтоми като параноидни мисли и идеи, проблеми с концентрацията на вниманието, налудности, чувство за отчуждение, сексуални проблеми и др.
    (Ma) - Хипомания 
    Оценява манийните симптоми на БАР. 
    (Si) – Социална Интроверсия 
    Оценява интроверсия и социална тревожност.
    А – Тревожност (Welsh)
    Оценява дистрес,  тревожност, емоционален дискомфорт и др.
    R – Репресия (Welsh)
    Конвенционалност, предпазливост и обръщане на голямо внимание на детайлите.  
    Es – Сила на егото (Baron)
    Спонтанност, енергичност, добър контакт с реалността и др.  
    MAC- R – Скала на MacAndrew за алкохолизъм
    Индиректни айтеми за склонност към злоупотреба с алкохол
    РК (Kean) и PS (Schlenger)  – Пост-травматично стресово разстройство
    Двете   скали  измерват посттравматичното стресово разстройство. 
    APS – Склонност към злоупотреба с алкохол или медикаменти (наркотици) 
    AAS – Признание за зависимост от медикаменти, алкохол или наркотици
    Ho – Враждебност (Cook & Medley)
    AGGR – Агресивност
    Измерва   инструменталната   агресия
    PSYC – Психотизъм 
    Измерва  степента  на  контакт  с  реалността.  
    DISC – Слаби задръжки
    Импулсивност, неконвенционалност, склонност  към  поемане  на  рискове, търсене на силни  усещания
    NEGE – Негативна емоционалност
    Тревожност, ниска самооценка, безпокойства, чувство за вина и др.
    INTR – Интроверсия (ниска позитивна емоционалност)
    Депресия,  песимизъм, психосоматични оплаквания и др.
    ANX – Тревожност
    Тревожност,  ниска самооценка, неувереност и др.   
    FRS – Страхове
    Лица  с  високи резултати  по  скалата могат  да имат специфични фобии.
    OBS – Натрапливост; DEP – Депресия; HEA – Загриженост за здравето; BIZ- Странно мислене; ANG – Гняв; CYN – Цинизъм; ASP- Антисоциални действия; TPA – Тип А; LSE – Ниско самочувствие; SOD – Социален дискомфорт; FAM –Семейни проблеми; WRK – Смущения в работата; TRT- Индикатори за негативно отношение към терапията; Rcd -  Деморализация; Rc1 - Соматични оплаквания; Rc2 - Ниски позитивни емоции; Rc3 – Цинизъм; Rc4 - Антисоциално поведение; Rc6 - Идеи за преследване; Rc7 - Дисфункционални негативни емоции; Rc8 - Аберантни преживявания; Rc9 - Хипоманийна активация.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите Униформена Т скала със средна 50 и стандартно отклонение 10.
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада MMPI-2 стандартен доклад.
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика
4.4. Сложност на доклада Сложен. 
4.5. Чувствителност към контекста Ниска, един и същ доклад за всички ситуации.
4.6. Модифицируемост на доклада Не
4.7. Прозрачност Не
4.8. Стил и тон Описателен
4.9. Потребител на доклада Клинични психолози, психотерапевти и психиатри
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от 1013 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност [***]
8.1. Тест-ретест надеждност Липсват данни
8.2. Вътрешна консистентност Вътрешната консистентност на скалите на адаптираната версия е съпоставима с тази на оригиналните скали. Само за две скали Mac-R и Do консистентността на адаптираните скали е с повече от 5% по-ниска от тази на оригиналния тест.  
IX. Валидност [***]
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Конвергентни и дивергентни корелации с NEO PI-R и California Psychological Inventory
9.2. Критериална валидност Проверка на критериалната валидност с добре проучени клинични групи - параноидни шизофреници, депресивни и др.
9.3. Факторен анализ Репликирана е факторната структура на оригиналния тест
X. Бележки  
Новини