Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Скала за изпитна тревожност, възприемана учебна компетентност и взаимоотношения с връстниците - начална училищна възраст (CТКВ)
Детски и училищни тестове
I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста СКАЛА ЗА ИЗПИТНА ТРЕВОЖНОСТ, ВЪЗПРИЕМАНА УЧЕБНА КОМПЕТЕНТНОСТ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ВРЪСТНИЦИТЕ – НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
1.2. Оригинален тест или адаптация Оригинален тест
1.3. Оригинално име на теста  
1.4. Акроним СТКВ
1.5. Издател на оригиналния тест Пламен Калчев
1.7. Автор Пламен Калчев
1.9. Права Пламен Калчев (за контакти: ppkalchev@yahoo.com) Достъп и условия за ползване: Авторът предоставя на квалифицираните потребители, преминали през тренинг за работа със СТКБ, съдържанието и ключовете на скалата и им дава персонално право да използват инструмента, включително да копират тестовите бланки за лична употреба.
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг *** 
1.12. Кратко описание на теста СТКВ оценява важни параметри на нагласите към ученето и взаимоотношенията с връстниците на „изхода” на първата степен на обучение – начална училищна възраст. 
1.13. Област на приложение (а) диагностика – като инструмент, подпомагащ диагностичното заключение и планирането на интервенция;
(б) скрининг – за идентификация на деца с високо равнище на изпитна тревожност, ниска самооценка в учебната дейности и трудности в отношенията с връстниците, потенциално асоциирани с по-сериозни проблеми в личностното и социално функциониране;
(в) оценка на ефективността от осъществени програми, предприети тренинги и други форми на интервенция;
(г) изследователски цели – анализ на развитието, валидизиране на инструменти и др.
1.14. Целева популация Ученици 4 клас
1.15. Начини на администриране  
    Стандартна администрация (на хартия)
     
1.16. Време за администрация 35 минути
1.17. Брой айтеми 39
1.18. Формат на айтемите 4-степенна скала
II. Скали  
2.1. Брой скали 5
2.2. Описание на скалите                       Тревожност при изпитване
    Отдалечени безпокойства (преди изпитване)
    Неувереност/грешки в ученето
   

Възприемана учебна компетентност

Възприеман статус сред връстниците

     
    Изпитна тревожност - общ показател
     
     
     
     
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите SPSS или EXCEL изпълними файлове, за получаването им трябва да се контактува авторът
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна Т-скала със средна 50 и стандартно отклонение 10
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не
4.2. Наименование на доклада  
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада  
4.4. Сложност на доклада  
4.5. Чувствителност към контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада  
4.7. Прозрачност  
4.8. Стил и тон  
4.9. Потребител на доклада  
V. Документация П. Калчев [2010]. Скали за тревожност в детска и юношеска възраст. Част 3-4 (Част 3). С.: Изток-Запад; в мрежата за книгоразпространение или по време на тренинга. (Ръководството не съдържа ключовете и пълното съдържание на скалата.)
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  ****
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (519 ученици)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност първични скали медиана 0,68; Общ показател 0,77
    68 деца, през интервал от 3 месеца
8.2. Вътрешна консистентност                                                     Скали
    (Коефициенти на Кронбах алфа, пресметнати на базата на 519 лица, съставляващи нормативната извадка) Кронбах алфа на скалите медиана 0,81; Общ показател 0,88
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти • Скàла за детска проявена тревожност (RCMAS, Reynolds & Richmond, 1978; българска адаптация Калчев, 2006);
• Тест за училищна готовност (Калчев, 2005; 2011): структурен модел с оценка на постиженията във втори клас и изпитна тревожност и възприемана учебна компетентност в четвърти клас;
• Скàла за агресия и виктимизация от връстниците (Калчев, 2003);
• Скàла за външна с/у вътрешна ориентация в ученето (Harter, 1981);
• Въпросник за безпокойства (WIC; Silverman et al., 1995);
• Рейтингови оценки на учителя
9.2. Критериална валидност Корелации с училищни оценки
9.3. Факторен анализ Теоретичната структура на теста е потвърдена с екплораторни и конфирмационни факторни анализи
X. Бележки  


 

Новини