Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Многомерна скала за агресивност в юношеска възраст (МСА)
Детски и училищни тестове

 

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста МНОГОМЕРНА СКАЛА ЗА АГРЕСИВНОСТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
1.2. Оригинален тест или адаптация Оригинален тест
1.3. Оригинално име на теста  
1.4. Акроним MCA
1.5. Издател на оригиналния тест Пламен Калчев
1.7. Автор Пламен Калчев
1.9. Права Пламен Калчевза контакти: ppkalchev@yahoo.com Достъп и условия за ползване: Авторът предоставя на квалифицираните потребители, преминали през тренинг за работа с МСА, съдържанието и ключовете на скалата и им дава персонално право да използват инструмента, включително да копират тестовите бланки за лична употреба.
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг **** 
1.12. Кратко описание на теста МСА оценява агресивността като личностна характеристика – устойчива диспозиция‚ формирана от когнитивен, афективен и поведенчески компонент.
1.13. Област на приложение (а) диагностика – като инструмент, подпомагащ диагностичното заключение и планирането на интервенция;
(б) скрининг – за експресна идентификация на лица с високи равнища на агресивност, потенциално асоциирани с по-сериозни проблеми в личностното и социално функциониране;
(в) оценка на ефективността от осъществени програми, предприети тренинги и други форми на интервенция;
(г) изследователски цели – анализ на развитието в юношеска възраст, валидизиране на инструменти и др.
1.14. Целева популация юноши (7 –11 клас) и студенти до 20 години
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
     
1.16. Време за администрация

20 минути

1.17. Брой айтеми 59
1.18. Формат на айтемите 5-степенна Ликертова скала 
II. Скали  
2.1. Брой скали 8
2.2 Описание на скалите                       Физическа агресия 
    Вербална агресия
    Индиректна агресия
    Гняв
    Враждебност
    Недоверие
    Морален скептицизъм
    Скала за случайно (непоследователно) отговаряне
    Агресия - общ показател
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите SPSS или EXCEL изпълними файлове, за получаването им трябва да се контактува авторът
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна Т-скала със средна 50 и стандартно отклонение 10
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не
4.2. Наименование на доклада  
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада  
4.4. Сложност на доклада  
4.5. Чувствителност към контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада  
4.7. Прозрачност  
4.8. Стил и тон  
4.9. Потребител на доклада Детски и училищни психолози
V. Документация П. Калчев [2005]. Скали за агресия в юношеска възраст. Част 1. Многомерна скала за агресивност. С.: Изток-Запад; в мрежата за книгоразпространение или по време на тренинга. (Ръководството не съдържа ключовете и пълното съдържание на скалата.) 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  ****
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****]Скалата е конструирана върху 3239 изследвани лица, ученици и студенти. Нормативни стойности по пол на окончателната юношеска версия: 602 момчета и 873 момичета; общи норми – върху балансирана по пол извадка: 1204 лица.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност  
     
8.2. Вътрешна консистентност                                                     Скали
    Коефициенти на Кронбах алфа на скалите, пресметнати на базата на 1204 лица, съставляващи нормативната извадка, са с медиана 0,81.Общ показател за агресивност:: 0,91
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти • Скàла за агресия и виктимизация от връстниците (Калчев, 2003);
• Скàла за социализация (Gough, 1987; 1994);
• Скàла за разпадане – предъвкване на негативния опит (Caprara, 1986; българска адаптация Калчев, 2010);
• Кратка българска версия на въпросника на Ф. Кулидж за личностни разстройства (CATI, Coolidge, 1993), конструирана само върху българска извадка: (Калчев и съавт., 1995; Калчев, 1997);
• Ревизирана детска скала за социална тревожност (SASC–R, LaGreca & Stone, 1993; българска адаптация Калчев, 2007);
• Скàла за оценка на екстернализирани проблеми (Калчев, 2010);
• Скàла на М. Дейвис за оценка на емпатията – Индекс на междуличностна реактивност (IPR, Davis, 1983; българска адаптация Калчев, 2010)
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Теоретичната структура на теста е потвърдена с екплораторни и конфирмационни факторни анализи
X. Бележки  

 


 

Новини