Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Индиректна скала за употреба на психоактивни вещества (ИСУВ)
Детски и училищни тестове

 

I.  Общо описание на теста  
1.1 Име на теста ИНДИРЕКТНА СКАЛА ЗА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА
1.2 Оригинален тест или адаптация Оригинален тест
1.3 Оригинално име на теста  
1.4 Акроним ИСУВ
1.5 Издател на оригиналния тест Пламен Калчев
1.7 Автор Пламен Калчев
1.9 Права Пламен Калчев (за контакти: ppkalchev@yahoo.com) Достъп и условия за ползване: Авторът предоставя на квалифицираните потребители, преминали през тренинг за работа с ИСУВ, съдържанието и ключовете на скалата и им дава персонално право да използват инструмента, включително да копират тестовите бланки за лична употреба.
1.10 Категория на теста  B
1.11 Общ рейнтиг **** 
1.12 Кратко описание на теста ИСУВ е предназначена на първо място за масови скринингови проучвания в училище с цел идентифициране на употребяващите често дрога юноши, които все още не са достигнали равнищата на злоупотреба или зависимост. Целта е не диагностично заключение, а ранна идентификация на юношите, които са в риск от ескалиране на употребата и съпътстващите я емоционални и поведенчески проблеми.
Терминът индиректна оценка предполага определяне на статуса на лицето на базата на психични характеристики, нагласи, отношения и форми на поведение, без преки въпроси за личния опит в употребата на дрога.
Освен основното предназначение на общия показател, компонентите на скалата предлагат кратка оценка на важни аспекти на нагласите и функционирането в юношеска възраст (асоциални прояви, отчуждение от родителите, нагласи към дрогата) и могат да се използват като допълнително средство за подпомагане на диагностичното заключение, в рамките на индивидуалното оценяване и консултиране.
Скалата е полезна и за оценка на ефективността от осъществени програми, предприети тренинги и други форми на интервенция, както и за изследователски цели – анализ на развитието в юношеска възраст, валидизиране на инструменти и др.
1.13 Област на приложение Масови скринингови проучвания в училище с цел идентифициране на употребяващите често дрога юноши, които все още не са достигнали равнищата на злоупотреба или зависимост.
Оценка на важни аспекти на нагласите и функционирането в юношеска възраст (асоциални прояви, отчуждение от родителите, нагласи към дрогата)
Оценка на ефективността от осъществени програми, предприети тренинги и други форми на интервенция
1.14 Целева популация Ученици 9–12 клас
1.15 Начини на администриране  
    Стандартна администрация (на хартия)
     
1.16 Време за администрация 10 минути
1.17 Брой айтеми 38
1.18 Формат на айтемите 4-степенна Ликертова скала за съгласие
II. Скали  
2.1 Брой скали 6
2.2 Описание на скалите                       Асоциални прояви/девиантен контекст 
    Отчуждение от родителите/неблагополучия 
    Положителни нагласи към дрогата 
    Контролна скала - диссимулация
    За риск от честа употреба на дрога (общ показател)
    За риск от редовна употреба на алкохол (общ показател)
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите SPSS или EXCEL изпълними файлове, за получаването им трябва да се контактува авторът
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна Т-скала със средна 50 и стандартно отклонение 10
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не
4.2. Наименование на доклада  
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада  
4.4. Сложност на доклада  
4.5. Чувствителност към контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада  
4.7. Прозрачност  
4.8. Стил и тон  
4.9. Потребител на доклада  
V. Документация П. Калчев [2009]. Индиректна скала за употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст. С.: Изток-Запад; в мрежата за книгоразпространение или по време на тренинга. (Ръководството не съдържа ключовете и пълното съдържание на скалата.)
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  ****
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] През различните етапи на конструирането на ИСУВ са използвани данните от 2147 лица. Нормативни стойности по пол на окончателната версия: 728 момчета и 939 момичета; общи норми –върху балансирана по пол извадка: 1419 лица.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност  
     
8.2. Вътрешна консистентност                                                     Скали
    (Коефициенти на Кронбах алфа, пресметнати на базата на 1419 лица, съставляващи нормативната извадка) Кронбах алфа на първичните скалите медиана 0,67, на показателите за риск от употреба на дрога и алкохол: 0,84 и 0,83.
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти 1. Скрининговия въпросник за употреба на дрога в юношеска възраст (Personal Experience Screening Questionnaire, Winters, 1991).
2. Личностни характеристики – търсене на усещания, атипичност на поведението, самооценка, депресия, близост с родителите, нагласи към училището и учителите от Поведенческа система за оценка на децата (Behavior Assessment System for Children, BASC; Reynolds & Kamphaus, 1992) – от самоописателната част за юношеска възраст (Self-Report of Personality – Adolescent, SRP-A)..
3. Родителски стилове на възпитание, оценени със скàлата на К. Джаксън и съавтори, означена като Показател за авторитетно родителство (Authoritative Parenting Index, API; Jackson et al., 1998; Калчев, 2008).
4. Мотиви за употреба на алкохол и дрога (Cooper, 1994).
5. Екстернализирани проблеми на развитието (Калчев, 2010).
6. Кратки, структурирани форми за скринингова оценка на употреба на алкохол и дрога (Halikas, 1990; Bergman et al., 1995; Knight et al., 1999)
9.2. Матрица "Методи х Конструкти" В серия от изследвания идентифицираната „критична” точка:
на Общия показател за риск от честа употреба на дрога е със сензитивност: 0,802, специфичност: 0,796, положителна прогностична ценност: 0,300 и отрицателна прогностична стойност: 0,974.
на Общия показател за риск от редовна употреба на алкохол е със сензитивност: 0,731, специфичност: 0,697, положителна прогностична ценност: 0,246 и отрицателна прогностична стойност: 0,951.
9.3. Факторен анализ Теоретичната структура на теста е потвърдена с екплораторни и конфирмационни факторни анализи
X. Бележки  


 

Новини