Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Субективно благополучие и взаимоотношения с родителите и връстниците в юношеска възраст (ССБВО)
Оценка на личността

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста СУБЕКТИВНО БЛАГОПОЛУЧИЕ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛИТЕ И ВРЪСТНИЦИТЕ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
1.2. Оригинален тест или адаптация Оригинален тест
1.3. Оригинално име на теста  
1.4. Акроним ССБВО
1.5. Издател на оригиналния тест Пламен Калчев
1.7. Автор Пламен Калчев
1.9. Права Пламен Калчев (за контакти: ppkalchev@yahoo.com) Достъп и условия за ползване: Авторът предоставя на квалифицираните потребители, преминали през тренинг за работа със ССБВО, съдържанието и ключовете на скалата и им дава персонално право да използват инструмента, включително да копират тестовите бланки за лична употреба.
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг *** 
1.12. Кратко описание на теста ССБВО оценява субективното благополучие и взаимоотношенията на юношите в основните социални мрежи – с родителите и връстниците, проблемите, които крият риск от дългосрочни негативни последици.
1.13. Област на приложение (а) скрининг – за идентификация на юноши с ниски равнища на субективно благополучие (себеобезценяване, депресивно настроение, негативни нагласи към живота/суицидна идеация) и с проблеми в социалните отношения (с родителите и връстниците);
(б) диагностика – като допълнителен инструмент, подпомагащ диагностичното заключение и планирането на интервенция;
(в) оценка на ефективността от осъществени програми, предприети тренинги и други форми на интервенция;
(г) изследователски цели – анализ на развитието в юношеска възраст, валидизиране на инструменти и др.
1.14. Целева популация Ученици 5–11 клас
1.15. Начини на администриране  
    Стандартна администрация (на хартия)
     
1.16. Време за администрация 15 минути
1.17. Брой айтеми 42 айтема ученици 5-7 клас; 45 айтема ученици 8-11 клас 
1.18. Формат на айтемите 4-степенна Ликертова скала за съгласие
II. Скали  
2.1 Брой скали 9
2.2 Описание на скалите                       Самооценка
    Позитивна нагласа към живота
    Депресивно настроение
    Психична близост с родителите
    Приемане от връстниците
    Проблеми в отношенията с връстниците
    Доверително общуване
    Суицидна идеация (само за възрастовата група 8 – 11 клас)
    Скала за случайно (непоследователно) отговаряне
    Общ показател за субективно благополучие
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите SPSS или EXCEL изпълними файлове, за получаването им трябва да се контактува авторът
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна Т-скала със средна 50 и стандартно отклонение 10
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не
4.2. Наименование на доклада  
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада  
4.4. Сложност на доклада  
4.5. Чувствителност към контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада  
4.7. Прозрачност  
4.8. Стил и тон  
4.9. Потребител на доклада  
V. Документация П. Калчев [2011]. Субективно благополучие и взаимоотношения с родителите и връстниците в юношеска възраст. С.: Изток-Запад.
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  ****
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] През различните етапи на конструирането на ССБВО данните включват между 3100 и 4500 изследвани лица за различните версии и скали. Норми за окончателната версия за отделните скали: 2500–3800 лица.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност  
     
8.2. Вътрешна консистентност                                                     Скали
    (Коефициенти на Кронбах алфа, пресметнати на базата на 2500–3800 лица, съставляващи нормативната извадка) Кронбах алфа на скалите медиана 0,78; Общ показател 0,86.
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти • Скалата "Самооценка" е анализирана чрез връзки с полупроективния метод „Кой съм аз?” и индиректно формирания показател за удовлетворение от себе си, както и чрез връзки със „Самооценка” (Self-esteem) и „Увереност в себе си” (Self-reliance) – съкратен вариант на скàли от Поведенческата система за оценка на децата (Behavior Assessment System for Children, BASC; Reynolds & Kamphaus, 1992, от самоописателната част за юношеска възраст).
• Депресивно настроение – чрез връзки с три скали за депресия: на Л. Радлоф (The Center for Epidemiologic Studies – Depression Scale, CES-D, Radloff, 1977), на А. Бек (Beck Depression Inventory, BDI, вж. Балев, 1994) и скалата за депресия от самоописателната част на BASC за юношеска възраст (Reynolds & Kamphaus, 1992).
• Психична близост с родителите – чрез двата основни параметъра на родителските стилове на възпитание – взискателност и отзивчивост, оценени с помощта на „Показател за авторитетно родителство” (Authoritative Parenting Index, API; Jackson et al., 1998; Калчев, 2010) и със скалата „Отношения с родителите” от самоописателната част на BASC (Reynolds & Kamphaus, 1992).
• Взаимоотношенията с връстниците – Приемане, Проблеми и Доверително общуване – чрез скали за виктимизация от връстниците и получаван просоциален опит (Калчев, 2003) и скалата „Междуличностни отношения” от самоописателната част на BASC (Reynolds & Kamphaus, 1992)
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Теоретичната структура на теста е потвърдена с екплораторни и конфирмационни факторни анализи
X. Бележки  


 

Новини