Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Скала за емпатия: Индекс на междуличностно реагиране (IRI) – Юноши
Детски и училищни тестове

  

I.  Общо описание на теста  
1.1 Име на теста СКАЛА ЗА ЕМПАТИЯ: ИНДЕКС НА МЕЖДУЛИЧНОСТНО РЕАГИРАНЕ
1.2  Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3  Оригинално име на теста INTERPERSONAL REACTIVITY INDEX
1.4  Акроним IRI
1.5  Издател на оригиналния тест Марк Дейвис (1980)
1.7  Автор Марк Дейвис
1.8   Автор на българската адаптация Пламен Калчев
1.9  Права Марк Дейвис. Достъп и условия за ползване: квалифицираните потребители, преминали през тренинг за работа с IRI, получават съдържанието и ключовете на скалата, както и персонално право да използват инструмента, включително да копират тестовите бланки за лична употреба. Посочените условия за разпространение  са  писмено  съгласувани с М. Дейвис (за контакти: ppkalchev@yahoo.com). 
1.1  Категория на теста  B
1.11  Общ рейнтиг ***
1.12  Кратко описание на теста IRI оценява емпатията като многомерна личностна диспозиция, анализирана чрез четири параметъра:
• емпатийна загриженост: ориентирано към другия чувство на загриженост, съчувствие, сърдечност към онзи, оказал се в неблагоприятна ситуация;
• приемане на чуждата перспектива: тенденцията спонтанно да се приема чуждата гледна точка (човекъ да се поставя на мястото на другия);
• фантазиране: тенденцията човек да се вживява в мислите, чувствата и действията на измислени персонажи (от книги, филми, пиеси);
• личен дистрес: ориентирано към себе си чувство на тревожност, безпокойство и дискомфорт като реакция на изпълнена с напрежение ситуация (наблюдаван дистрес у другите).
1.13 Област на приложение (а) диагностика – като инструмент, подпомагащ диагностичното заключение и планирането на интервенция;
(б) скрининг – за експресна идентификация на лица с ниски равнище на емпатия, потенциално асоциирани с по-сериозни проблеми в личностното и социално функциониране;
(в) оценка на ефективността от осъществени програми, предприети тренинги и други форми на интервенция;
(г) изследователски цели – анализ на развитието в юношеска възраст, валидизиране на други инструменти и др.
1.14 Целева популация юноши (6 –11 клас)
1.15 Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
     
1.16 Време за администрация < 10 минути
1.17 Брой айтеми 28
1.18 Формат на айтемите 5-степенна Ликертова скала 
II. Скали  
2.1 Брой скали 4
2.2 Описание на скалите                       Емпатийна загриженост
    Приемане на перспектива
    Фантазиране
    Личен дистрес
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите SPSS или EXCEL изпълними файлове, за получаването им трябва да се контактува с автора.
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна Т-скала със средна 50 и стандартно отклонение 10
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не
4.2. Наименование на доклада  
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада  
4.4. Сложност на доклада  
4.5. Чувствителност към контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада  
4.7. Прозрачност  
4.8. Стил и тон  
4.9. Потребител на доклада Детски и училищни психолози
V. Документация П. Калчев [2005]. Скали за агресия в юношеска възраст. Част 2. (четвърта глава). С.: Изток-Запад, 135-186, 247-248; в мрежата за книгоразпространение или по време на тренинга. (Ръководството не съдържа ключовете и пълното съдържание на скалата.) 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  ****
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (1508 изследвани лица, ученици)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност n.a.
     
8.2. Вътрешна консистентност **
  (Коефициенти на Кронбах алфа, на база 1252 лица, съставляващи балансираната по  пол нормативна извадка) Емпатийна загриженост: 0,73; Приемане на перспектива: 0,68; Фантазиране: 0,76 ; Личен дистрес: 0,73.
IX. Валидност ***
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти, и със скали, с които сe очакват значими корелации. • Скàла за агресия и виктимизация от връстниците (Калчев, 2003).
• Многомерна скàла за агресивност (Калчев, 2009).
• Скàла за оценка на депресията (Radloff, 1977).
• Скàла за детска проявена тревожност (Reynolds & Richmond, 1978; Калчев, 2006).
• Скàла за нагласи към жертвата и тормоза от връстниците в училище (Rigby & Slee, 1991; Калчев, 2003).
• Въпросник за поведение в проблемни социални ситуации (Lindeman et al., 1992; Калчев, 2010).
• Скàла за екстернализирани проблеми на развитието (Калчев, 2010).
• Скàла за морална неангажираност на А. Бандура (Bandura et al., 1996; Калчев, 2010).
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Теоретичната структура на теста е потвърдена с екплораторни и конфирмационни факторни анализи
X. Бележки  


 

 

Новини