Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Скала за екстернализирани проблеми на развитието в юношеска възраст (СЕПР)
Оценка на личността

 

I.  Общо описание на теста  
1.1 Име на теста СКАЛА ЗА ЕКСТЕРНАЛИЗИРАНИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИТИЕТО В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
1.2 Оригинален тест или адаптация Оригинален тест
1.3 Оригинално име на теста  
1.4 Акроним СЕПР
1.5 Издател на оригиналния тест Пламен Калчев
1.7 Автор Пламен Калчев
1.9 Права Пламен Калчев, за контакти: ppkalchev@yahoo.com. Достъп и условия за ползване: Авторът предоставя на квалифицираните потребители, преминали през тренинг за работа със СЕПР, съдържанието и ключовете на скалата и им дава персонално право да използват инструмента, включително да копират тестовите бланки за лична употреба.
1.1 Категория на теста  B
1.11 Общ рейнтиг ***
1.12 Кратко описание на теста СЕПР оценява един от двата основни класа проблемно поведение в юношеска възраст: т.н. „екстернализирани” проблеми на развитието, резултат от ниско равнище на самоконтрол (гневни изблици, импулсивно реакции, агресия, деструктивни действия, нарушаване на нормите, асоциални прояви и др.). Инструментът се основава на сравнително опростен, директен подход за оценка – чрез честотата на проява на проблемните форми на поведение.
1.13 Област на приложение (а) диагностика – като инструмент, подпомагащ диагностичното заключение и планирането на интервенция;
(б) скрининг – за експресна идентификация на лица с високи равнища на екстернализирано (деструктивно, нарушаващо нормите) поведение, потенциално асоциирано с по-сериозни проблеми в личностното и социално функциониране;
(в) оценка на ефективността от осъществени програми, предприети тренинги и други форми на интервенция;
(г) изследователски цели – анализ на развитието в юношеска възраст, валидизиране на други инструменти и др.
1.14 Целева популация юноши (8 –11 клас)
1.15 Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
1.16 Време за администрация < 10 минути
1.17 Брой айтеми 26
1.18 Формат на айтемите 5-степенна честотна скала 
II. Скали  
2.1 Брой скали 3
2.2 Описание на скалите                       Слаб самоконтрол
    Нарушаване на нормите
    Екстернализирани проблеми - общ показател
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите SPSS или EXCEL изпълними файлове, за получаването им трябва да се контактува с автора.
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна Т-скала със средна 50 и стандартно отклонение 10
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не
4.2. Наименование на доклада  
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада  
4.4. Сложност на доклада  
4.5. Чувствителност към контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада  
4.7. Прозрачност  
4.8. Стил и тон  
4.9. Потребител на доклада Детски и училищни психолози
V. Документация П. Калчев [2005]. Скали за агресия в юношеска възраст. Част 2. (трета глава). С.: Изток-Запад, 86-134, 242-246; в мрежата за книгоразпространение или по време на тренинга. (Ръководството не съдържа ключовете и пълното съдържание на скалата.) 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  ****
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (1712 изследвани лица, ученици)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност n.a.
     
8.2. Вътрешна консистентност ***
  (Коефициенти на Кронбах алфа, на база  1424 лица, съставляващи балансираната по пол нормативна извадка) Слаб самоконтрол: 0,86; Нарушаване на нормите: 0,84; Общ показател за екстернализирани проблеми: 0,90.
IX. Валидност ***
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти, и със скали, с които сe очакват значими корелации. * Многомерна скала за агресивност (Калчев, 2009).
* Индиректна скала за употреба на психоактивни вещества (Калчев, 2008).
* Съкратен вариант на скàли от Поведенческата система за оценка на децата ( Reynolds & Kamphaus, 1992) – от самоописателната част за юношеска възраст.
* Скала за оценка на депресията (Radloff, 1977]).
* Ревизираната детска скала за социална тревожност (LaGreka & Stone, 1993; Калчев, 2007).
* Скала за детска проявена тревожност (Reynolds & Richmond, 1978; Калчев, 2006).
* Скрининговия въпросник на Р. Гудман за емоционални/поведенчески проблеми на развитието (Goodman, 1997).
* Скàла за родителски стилове на възпитание (Authoritative Parenting Index, Jackson et al., 1998).
* Скала за емпатия (The Interpersonal Reactivity Index, Davis, 1980; Калчев, 2010).
* Скала за морална неангажираност на А. Бандура (Bandura, et al., 1996; Калчев, 2010).
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Теоретичната структура на теста е потвърдена с екплораторни и конфирмационни факторни анализи
X. Бележки  
Новини