Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Скала за агресия и виктимизация от връстниците (САВВ)
Детски и училищни тестове
САВВ оценява три основни параметъра на взаимоотношенията в социалната мрежа на връстниците: виктимизация, агресия и социална подкрепа. Скалата се базира на директен поведенчески подход за оценка: честотата, с която детето е обект на определени действия от страна на съучениците или самото то извършва, като адресира както негативния (виктимизация, агресия), така и позитивния опит (получавана подкрепа) в отношенията с връстниците.

  

I.  Общо описание на теста  
1.1  Име на теста СКАЛА ЗА АГРЕСИЯ И ВИКТИМИЗАЦИЯ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ
1.2  Оригинален тест или адаптация Оригинален тест
1.3  Оригинално име на теста  
1.4  Акроним САВВ
1.5  Издател на оригиналния тест Пламен Калчев
1.7  Автор Пламен Калчев
1.9  Права Пламен Калчев, за контакти: ppkalchev@yahoo.com. Достъп и условия за ползване: Авторът предоставя на квалифицираните потребители, преминали през тренинг за работа със САВВ съдържанието и ключовете на скалата, изпълним Excel-файл за  автоматично  изчисляване на суровия бал и стандартните оценки, както и персонално право да използват инструмента, включително да копират тестовите бланки за лична употреба.
1.1  Категория на теста  B
1.11  Общ рейнтиг ****
1.12  Кратко описание на теста САВВ оценява три основни параметъра на взаимоотношенията в социалната мрежа на връстниците: виктимизация, агресия и социална подкрепа. Скалата се базира на директен поведенчески подход за оценка: честотата, с която детето е обект на определени действия от страна на съучениците или самото то извършва, като адресира както негативния (виктимизация, агресия), така и позитивния опит (получавана подкрепа) в отношенията с връстниците.
1.13  Област на приложение  
1.14  Целева популация деца и юноши (2 –12 клас)
1.15  Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
1.16  Време за администрация < 10 минути
1.17  Брой айтеми 41
1.18  Формат на айтемите 5-степенна честотна скала 
II. Скали  
2.1  Брой скали 12
2.2  Описание на скалите                       Физическа виктимизация
    Вербална виктимизация
    Детето като обект на власт/принуда
    Индиректна виктимизация
    Кибервиктимизация
    Физическа агресия
    Вербална агресия
    Индиректна агресия
    Киберагресия
    Виктимизация - общ показател
    Агресия - общ показател 
    Социална подкрепа в класа
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите SPSS или EXCEL изпълними файлове, за получаването им трябва да се контактува с автора.
3.2. Скала за представяне на резултатите За общите показатели: стандартна Т-скала със средна 50 и стандартно отклонение 10; за формите на  виктимизация и агресия: стандартна скала със средна 10 и стандартно отклонение 3.
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не
4.2. Наименование на доклада  
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада  
4.4. Сложност на доклада  
4.5. Чувствителност към контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада  
4.7. Прозрачност  
4.8. Стил и тон  
4.9. Потребител на доклада  
V. Документация П. Калчев [2012]. Скала за агресия в виктимизация от връстниците. С.: Изток-Запад; в мрежата за книгоразпространение или по време на тренинга. (Ръководството не съдържа ключовете и пълното съдържание на скалата.) 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  ****
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (> 4100 изследвани лица, ученици; за Кибервиктимизация и агресия: > 1400)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [****] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност **** r на Пирсън:
(а) след интервал от една седмица (68 лица): Виктимизация 0,89; Агрессия 0,85; Социална подкрепа 0,82; медиана на подскалите за виктимизация и агресия: 0,82;
(б) след интервал от шест месеца (115 лица): Виктимизация 0,60; Агресия; 0,72 Социал-на подкрепа 0,66; медиана на подскалите за виктимизация и агресия: 0,56.
     
8.2. Вътрешна консистентност **** алфа на Кронбах: Виктимизация 0,89; Агресия 0,85; Социална подкрепа 0,85; медиана на подскалите за виктимизация и агресия: 0,74
     
IX. Валидност ***
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти, и със скали, с които сe очакват значими корелации. * Въпросник за тормоз от връстниците (Olweus 1993; Калчев, 2003)
* Многомерна скала за агресивност в юношеска възраст (Калчев, 2009)
* Скала за предъвкване на негативния опит (Caprara, 1986; Калчев, 2010)
* Въпросник за поведение в проблемни социални ситуации (Lindeman et al., 1997; Калчев, 2010)
* Скàла за субективно благополучие и взаимоотношения с родителите и връстниците (Калчев, 2011)
* Скала за детска проявена тревожност (Reynolds & Richmond, 1978; Калчев, 2006).
* Ревизираната детска скала за социална тревожност (LaGreka & Stone, 1993; Калчев, 2007)..
* Многомерна скала за тревожност в юношеска възраст (Калчев, 2005)
* Скала за емпатия (Davis, 1980; Калчев, 2010).
* Скала за морална неангажираност на А. Бандура (Bandura, et al., 1996; Калчев, 2010).
* Скàла за оценка на нагласите към жертвата на тормоза от връстниците в училище (Rigby & P. Slee, 1991; Калчев, 2003)
* Въпросник pа личностни разстройства (Coolidge, 1993), кратка версия (Калчев, 1997)
* Скала за възприеманата социална подкрепа (Malecki et al., 2000).
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Теоретичната структура на теста е потвърдена с екплораторни и конфирмационни факторни анализи
X. Бележки   


 

Новини