Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Въпросник организационна култура (ВОК)
Оценка на личността
I.  Общо описание на теста  
1.1  Име на теста Въпросник организационна култура (ВОК)
1.2  Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3  Оригинално име на теста Organizational Culture Inventory 
1.4  Акроним OCI
1.5  Издател на оригиналния тест Human synergistics International 39819 Plymouth Rd. C8020 Plymouth, MI 48170-8020 U.S.A. Phone: 800.622.7584 – 734.459.1030 Fax: 734.459.5557 Email: info@humansynergistics.com Web: www.humansynergistics.com  
1.6  Издател на българската версия Хюман Синерджистикс България ООД ул. Миджур 21 1164 София България Email: info@humansyn.bg Tel.+359 2 963 07 79 +359 2 963 29 31
1.7  Автор Robert A. Cooke, Ph. D. и J. Claiton Lafferty, Ph. D.
1.8  Автор на адаптацията Проф. Сава Джонев
1.9  Права Хюман Синерджистикс България ООД
1.1  Категория на теста  B
1.11  Общ рейнтиг ***
1.12  Кратко описание на теста Въпросникът "Организационна култура" дава моментна снимка на културата на дадена организацията на базата на 12 скали, оценяващи 12 специфични поведенчески нормативни системи. Всяка скала съдържа по 10  независими айтема. Въпросникът е фокусиран е върху поведенческите модели, които членовете считат, че се изискват от тях, за да “паснат” или “посрещнат очакванията” на организацията. Инструментът има два варианта – за настояща и за идеална култура. И двата имат 120 айтема, измерващи всяка от 12-те нормативни системи. Въпросникът за настояща култура има 12 допълнителни айтема, измерващи резултата на културата – удовлетвореност, ролеви стрес и качество на обслужването. Въпросникът за идеална култура има допълнителни айтъми, оценяващи готовността за промяна.
1.13  Област на приложение  Въпросникът  е предназначен за лица в трудова възраст – работници, служители, мениджъри. 
1.14  Целева популация Организации и структурни звена на организации от различен тип.
1.15  Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
     
1.16  Време за администрация 20 минути
     
1.17  Брой айтеми 120
1.18  Формат на айтемите 5-степенна Ликертова скала за съгласие
II. Скали  
2.1  Брой скали 12
    КОНСТРУКТИВНИ КУЛТУРИ (стилове, поддържащи поведения на задоволство):
    (11:00) Култура на достижения;
(12:00) Култура на самореализация;
(1:00) Хуманистично-Насърчаваща култура;
(2:00) Култура на сдружаване.
    ПАСИВНО/ЗАЩИТНИ КУЛТУРИ (стилове, поддържащи поведения, ориентирани към хо-ра/сигурност):
    (3:00) Култура на одобрение;
(4:00) Традиционна култура;
(5:00) Култура на зависимост;
(6:00) Култура на избягване.
    АГРЕСИВНО/ЗАЩИТНИТЕ КУЛТУРИ (стилове, поддържащи поведения, ориентирани към работа/сигурност)
    (7:00) Опозиционна култура;
(8:00) Властническа култура;
(9:00) Конкурентна култура;
(10:00) Перфекционистична култура.
III. Точкуване Чрез сумиране на отговорите на формиращите скалите айтеми.
3.1. Начини за изчисление на резултатите Ръчно. 
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна десетобална скала със средна 5,5 и стандартно отклонение 2.
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не.
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство на английски език.
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [***] (561 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност [***] 
8.1. Тест-ретест надеждност Липсват данни
     
8.2. Вътрешна консистентност Вътрешната консистентност на скалите на адаптираната версия е съпоставима с тази на оригиналните скали. Медиана 0,81, изчислена на базата на резултатите на 560 лица.
     
     
     
IX. Валидност [***]
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Оценка за сиркумплексния характер на скалите 
9.2. Критериална валидност Корелации с позиция в организационната йерархия и трудово възнаграждение
9.3. Факторен анализ Факторен и йерархичен клъстърен анализ 
X. Бележки  
Новини