Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

WISC IV: Скала за интелигентност на Уекслeр за деца
Детски и училищни тестове
За разлика от предходните версии, WISC-IV се базира на най-влиятелната от съвременните теории за интелигентността, известна като Gf-Gc модел на Кетъл, Хорн и Керъл. В новата версия на теста на Уекслер са предвидени субтестове, оценяващи капацитета на работната памет – един конструкт, за който изследвания на Алън Бадли (Baddeley) и неговия екип от университета Оксфорд показаха, че има изключително значение за развитието на речта, уменията за смятане, прехода от конкретно към абстрактно мислене и др. Част от субтестовете са заменени с нови, по-добри в психометрично отношение от старите и с по-голяма полезност за практиката.

 

1.1  Име на теста WISC IV: Скала за интелигентност на Уекслeр за деца 
 1.2.  Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3.  Оригинално име на теста Wechsler Intelligence Scale for Children® - Fourth Edition (WISC®-IV)
1.4.  Акроним WISC IV
1.5.  Издател на оригиналния тест Pearson Assessment Inc. USA
1.6.  Издател на българската версия OS Bulgaria Адрес: ул. Богатица №28 кв. "Лозенец" 1421 София; тел. (02) 963 57 03; e-mail: office@osbulgaria.com; www.osbulgaria.com 
1.7.  Автор Дейвид Уекслер
1.8.  Автор на адаптацията Николай Николов и Пламен Калчев
1.9.  Права OS Bulgaria притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10.  Категория на теста  C
1.11.  Общ рейнтиг ****
1.12.  Кратко описание на теста След публикуването на Скалата за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-III)  беше направен голям напредък в оценяването на децата със специални образователни нужди и с дефицити в областта на вниманието, а новата версия WISC - IV спокойно може да се определи като следващата голяма стъпка напред в тази посока. В сравнение с WISC-III –R промените са многобройни и съществени. Те не се изчерпват с обновяване на нормите, подмяна на един или друг субтест или съдържанието на отделни задачи – сменен е цялостният теоретичен модел на теста.
За разлика от предходните версии, WISC-IV се базира на най-влиятелната от съвременните теории за интелигентността, известна като Gf-Gc модел на Кетъл, Хорн и Керъл.
В новата версия на теста на Уекслер са предвидени субтестове, оценяващи капацитета на работната памет – един конструкт, за който изследвания на Алън Бадли (Baddeley) и неговия екип от университета Оксфорд показаха, че има изключително значение за развитието на речта, уменията за смятане, прехода от конкретно към абстрактно мислене и др. Част от субтестовете са заменени с нови, по-добри в психометрично отношение от старите и с по-голяма полезност за практиката.
1.13.  Област на приложение Индивидуално психологическо оценяване и консултиране. Диагностика на умствено изоставане. Диференциална диагностика
Оценяване на интелигентността и конгитивното развитие при деца на възраст от 6 до 16 години год.
Планиране на интервенции и оценка на прогреса в терапията. Идентифициране на интелектуално надарени деца.
1.14.  Целева популация Деца на възраст от 6 до 16 години
1.15.  Начини на администриране Индивидуално 
1.16.  Време за администрация Стандартна версия 60 минути
Времето за администрация варира в зависимост от интелигенттността и възрастта на детето и при интелектуално надарените деца на възраст 16 години може да надмине 90 минути
1.17.  Брой айтеми Варира в зависимост от възрастта и интелигентността на детето.
1.18 . Формат на айтемите Верен или неверен отговор
II. Скали  
2.1.  Брой скали 5
2.2.  Описание на скалите                       Обща интелигентност FSIQ
Оценява интелектуалното развитие на детето чрез многообразие от интелектуални задачи. Може да се използва във връзка с определяне на училищна готовност, интелектуална надареност, умствено изоставане, затруднения в развитието на училищни умения, идентифициране на типичен спрямо високо функциониращ аутизъм и др.
Генерален индекс на интелектуалното развитие GAI
По-добър индикатор за интелектуална надареност в сравнение с FSIQ,
По-точна оценка на интелектуалното функциониране на деца с ADHD.
Деца отрасли в недостатъчно стимулираща ученето среда ще покажат по-ниски резултати по GAI в сравнение с FSIQ
При деца с леко и умерено умствено изоставане се наблюдават по-ниски резултати по GAI в сравнение с FSIQ
Вербално разбиране VCI
Оценява способността за разсъждаване, разбиране (схващане) и концептуализация чрез средствата на езика
Образно мислене PRI
Оценява способността за перцептивно разсъждаване и организация
Работна памет WMI
Оценява работната памет, вниманието и концентрацията
Скорост на преработка PSI
Скорост на преработка на проста или рутинна информация без допускане на грешки
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Ръчно и чрез шаблони, правилата за точкуване са дадени в ръководството  
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейна ненормализирана IQ–скала със средна стойност 100 и стандартно отклонение 15
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не 
4.2. Наименование на доклада  
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада  
4.4. Сложност на доклада  
4.5. Чувствителност към контеста  
4.6. Модифицируемост на доклада  
4.7. Прозрачност  
4.8. Стил и тон  
4.9. Потребител на доклада  
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публиковано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми ****
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от 1413 деца между 6 и 16 год.)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от 1413 деца между 6 и 16 год.)
VIII.  Надеждност ****
8.1. Тест-ретест Медиана 0,73
110 деца тестирани в интервал между двете изследвания от 3 месеца
8.2. Вътрешна консистентност между 0,83 и 0,97 за скалите за отделните възрастови групи
Данните са изведени на базата на 1413 лица
8.3. Съгласуваност между експертните оценки Между 0,96 и 0,99 ICC[2,1]
IX. Валидност ****
9.1. Критериална валидност Изследвания с клинични групи деца с ХАДВ, умствено изоставане - леко и умерено, аутизъм, разстройство на училищните умения
9.2. Матрица "Методи х Конструкти" Интеркорелации между скалите, Корелации със скали на Conners -3 и DDE-2
9.3. Факторен анализ Експлораторни и конфирмативни факторни анализи
X. Бележки  

 

Новини