Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Conners 3: Рейтингова скала за оценка на хиперактивността и коморбидните състояния
Детски и училищни тестове
Третото издание на рейниговата на Конърс е продукт от 40 годишни изследвания на психопатологията при деца и юноши. Инструментът е фокусиран върху оценяването на нарушението на активността и вниманието и коморбидните му симптоми и разстройства. Скалата предлага възможност за интегриране на информация от 3 типа източници - учители, родители и самооценка. Скалата има три форми - стандартна, кратка и скрийнингова.
1.1.  Име на теста Conners 3: Рейтингова скала за оценка на хиперактивността и коморбидните състояния  
1.2.  Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3.  Оригинално име на теста Conners 3
1.4.  Акроним Conners 3
1.5.  Издател на оригиналния тест Mental Health Systems Inc. Cnada
1.6.  Издател на българската версия  
1.7.  Автор Кийт Конърс
1.8.  Автор на адаптацията Николай Николов и Десислава Иванова
1.9.  Права OS Bulgaria притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10.  Категория на теста  C
1.11.  Общ рейнтиг ****
1.12.  Кратко описание на теста Третото издание на рейниговата на Конърс е продукт от 40 годишни изследвания на психопатологията при деца и юноши. Инструментът е фокусиран върху оценяването на нарушението на активността и вниманието и коморбидните му симптоми и разстройства. Скалата предлага възможност за интегриране на информация от 3 типа източници - учители, родители и самооценка. Скалата има три форми - стандартна, кратка и скрийнингова.
1.13.  Област на приложение Индивидуално психологическо оценяване и консултиране
Оценяване на хиперактивността, дефицити в областта на вниманието, опозиционното поведение и поведенчески разстройства при деца на възраст от 6 до 18 години год.
Оценка на прогреса в терапията. Скрийнинг за ХАДВ
1.14.  Целева популация Деца и юноши на възраст от 6 до 18 години
1.15.  Начини на администриране Индивидуално или групово
    Стандартна администрация (на хартия)
    Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез платформата Examinea 
1.16.  Време за администрация Стандартна версия 25 минути
Кратка версия 15 минути. Скрийнингова версия 5 минути
1.17.  Брой айтеми Стандартна версия (от 99 форма за самооценка до 115 форма за учители), Кратка версия (от 41 форма за самооценка до 45 форма за родители), Скрийнингова версия 10 айтема 
1.18.  Формат на айтемите Твърдения с 4-степенна Ликертова скала. Възможностите за отговор варират от 0 „Не се е случвало изобщо”, ”Случвало се е много рядко” или „Изобщо не е вярно за това/моето дете” до 3 „Случвало се е много често” или „Напълно или в много голяма степен е вярно за моето/това дете”
II. Скали  
2.1.  Брой скали 18
2.2. 

Описание на скалите                     

А. Съдържателни скали

Дефицит на вниманието (описание на лицата с високи резултати)
Могат да имат проблеми с вниманието и концентрацията или да срещат затруднения да бъдат съсредоточени върху работата. Могат да правят грешки по невнимание. Лесно се разсейват. Лесно се отегчават. Могат да избягват училищни задължения. Могат да имат трудности да започват и завършват изпълнението на задачи.
Хиперактивност/импулсивност (описание на лицата с високи резултати)
Високо ниво на активност. Лесно възбудими. Могат да са неуморни и/или импулсивни. Трудно им е да бъдат тихи, могат да говорят прекалено много или да бъдат интрузивни.
Проблеми, свързани с ученето/ Екзекутивни функции (описание на лицата с високи резултати)
Имат трудности в училище. Могат да изпитват затруднения при ученето или запомнянето на концепти или да се нуждаят от допълнителни обяснения. Могат да имат дефицит в екзекутивните функции.
Проблеми, свързани с ученето (описание на лицата с високи резултати)
Имат трудности в училище (с четене, математика, правопис или всички заедно). Могат да изпитват затруднения при ученето или запомнянето на концепти или да се нуждаят от допълнителни обяснения.
Екзекутивни функции  (описание на лицата с високи резултати)
Могат да имат затруднения с приоритизирането, планирането и завършването на проекти. 
Агресивност (описание на лицата с високи резултати)
Могат да игнорират искания на възрастните, да обичат да спорят или да се противопоставят, да показват лош самоконтрол и/или изблици на гняв. Могат да са физически или вербално агресивни, манипулативни, жестоки, да имат проблеми с закона и т.н.
Отношения с връстниците  (описание на лицата с високи резултати)
Могат да имат лоши социални умения и затруднения в контактите с връстници и създаването на приятелства. Могат да са неприети от групата.
Семейни отношения  (описание на лицата с високи резултати)
Може да мислят, че родителите не ги обичат или не им обръщат внимание или че често са критикувани (наказвани) без причина.   
  Б. DSM Скали ADHD Дефицит на вниманието
ADHD Хиперактивност/импулсивност
ADHD комбинирано
Поведенческо разстройство
Опозиционно разстройство
  В. Контролни скали Позитивно впечатление
    Негативно впечатление
    Индекс на неконсистентност
  Г. Скрийнигови скали Конърс 3 ADHD индекс
    Конърс 3 Глобален индекс
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейна ненормализирана Т–скала със средна стойност 50 и стандартно отклонение 10
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада Conners 3 стандартен доклад доклад
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и интегриран текст
4.4. Сложност на доклада Средна степен
4.5. Чувствителност към контеста Един вариант на доклада, независимо от контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада Не може да се модифицира
4.7. Прозрачност Ясна връзка между интерпретациите и измервания конструкт 
4.8. Стил и тон Описателен
4.9. Потребител на доклада детски, училищен или клиничен психолог
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публиковано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми ****
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от 1431 деца и юноши на възраст между 6 и 18 год.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [****] (национална репрезентативна извадка, за всяко дете са събрани данни от родител, учител и ако е над 8 години - от самооценка)
VIII.  Надеждност ***
8.1. Съгласуваност между оценителите Медиана 0,75
Понякога различията между оценките на родители, учители и сачооценка имат клинично значение
8.2. Вътрешна консистентност Липсват данни за тест-ретест надеждност
Медиана за основните скали "Дефицит на вниманието" и "Хиперактивност" 0,90 (максимална 0,93 минимална 0,87)
Медиана за индексите 0,73
Данните са изведени на базата на 1431 лица
IX. Валидност ****
9.1. Критериална валидност Изследвания с клинични групи деца с ХАДВ, умствено изоставане, первазивно разстройство на развитието
9.2. Матрица "Методи х Конструкти" Корелации със скали на DP-3
9.3. Факторен анализ (факторни анализи на трите форми, репликация на факторната структура на оригиналния тест)
X. Бележки  
Новини