Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

DP-3: Рейтинг скала за оценка на детското развитие
Детски и училищни тестове
Developmental Profile 3 е преработена версия на вече утвърдения инструмент DP-II (Alpern, Boll, & Shearer, 1986). Методиката използва информация, предоставена от родителите/лицата, които се грижат за детето, за да осигури стандартна оценка на развитието по пет ключови области: физическо, социално-емоционално и когнитивно развитие, адаптивно поведение и комуникации. Новата версия съхранява приемствеността с предходното издание, но същевременно отразява културните и технологични промени, настъпили след неговото публикуване. DP-3 дава възможност за бърза и икономична оценка на типичното развитие на децата и идентифициране на забавяне по една или повече от оценяваните области.
1.1.  Име на теста DP-3: Рейтингова скала за оценка на развитието  
1.2.  Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3.  Оригинално име на теста Developmental Profile 3 
1.4.  Акроним DP-3
1.5.  Издател на оригиналния тест Western Psychological Services Inc. USA
1.6.  Издател на българската версия OS Bulgaria Адрес: ул. Богатица №28 кв. "Лозенец" 1421 София; тел. (02) 963 57 03; e-mail: office@osbulgaria.com; www.osbulgaria.com 
1.7.  Автор Джералд Алпърн
1.8.  Автор на адаптацията Николай Николов и Десислава Иванова
1.9.  Права OS Bulgaria притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10.  Категория на теста  C
1.11.  Общ рейнтиг ****
1.12.  Кратко описание на теста Developmental Profile 3 е преработена версия на вече утвърдения инструмент DP-II (Alpern, Boll, & Shearer, 1986). Методиката използва информация, предоставена от родителите/лицата, които се грижат за детето, за да осигури стандартна оценка на развитието по пет ключови области: физическо, социално-емоционално и когнитивно развитие, адаптивно поведение и комуникации. Новата версия съхранява приемствеността с предходното издание, но същевременно отразява културните и технологични промени, настъпили след неговото публикуване. DP-3 дава възможност за бърза и икономична оценка на типичното развитие на децата и идентифициране на забавяне по една или повече от оценяваните области. 
1.13.  Област на приложение Индивидуално психологическо оценяване и консултиране
Оценяване на развитие при деца на възраст от 0 до 13 години год.
Планиране на интервенции и оценка на прогреса в терапията. 
1.14.  Целева популация Деца на възраст от 0 до 13 години
1.15.  Начини на администриране Индивидуално 
    Стандартна администрация под формата на интервю с родител
    Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез платформата Examinea 
1.16.  Време за администрация Стандартна версия 40 минути
 
1.17.  Брой айтеми 180
1.18.  Формат на айтемите Да/Не
II. Скали  
2.1 . Брой скали 5
2.2.  Описание на скалите                       Физическо развитие
Оценява физическото развитие на детето чрез определяне на неговата способност да извършва дейности, които изискват координация на големи и малки мускули/мускулни групи, сила, издръжливост, гъвкавост и последователност на движенията. Айтемите могат да се разделят в две основни групи, съответно измерващи грубата и фина моторика.
Адаптивно поведение
Измерва компетентността, умението и зрелостта на детето за справяне с различни предизвикателства на средата. Оценява неговата способност да извършва дейности като хранене, обличане, независимо функциониране и използване на модерните технологии.
Социално-емоционална скала
Измерва способностите на детето за участие/управление на междуличностни отношения, социално и емоционално разбиране и функционално справяне в различни социални ситуации.
Когнитивна скала
Оценява когнитивните способности по индиректен начин, без да тества интелигентността или училищните знания и умения. При деца в предучилищна възраст айтемите измерват базови предпоставки, необходими за формиране на основни академични умения като четене, смятане, писане, логика и използване на компютър.
Комуникации
Измерва уменията за експресивна и рецептивна комуникация, както на вербално, така и на невербално ниво. Оценява разбирането и използването на устна и писмена реч и невербални жестове, както и ефективното използване на комуникационна техника като телефон, компютър и др.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез компютърна програма 
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейна ненормализирана IQ–скала със средна стойност 100 и стандартно отклонение 15
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
4.2. Наименование на доклада DP 3 стандартен доклад доклад
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада Графика и интегриран текст
4.4. Сложност на доклада Средна степен
4.5. Чувствителност към контеста Един вариант на доклада, независимо от контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада Не може да се модифицира
4.7. Прозрачност Ясна връзка между интерпретациите и измервания конструкт 
4.8. Стил и тон Описателен
4.9. Потребител на доклада детски, училищен или клиничен психолог
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публиковано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми ****
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от 945 деца между 0 и 13 год.)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от 945 деца между 0 и 13 год.)
VIII.  Надеждност ***
8.1. Тест-ретест липсват данни
 
8.2. Вътрешна консистентност между 0,85 и 0,95 за скалите за отделните възрастови групи
 
****
Данните са изведени на базата на 945 лица
IX. Валидност ****
9.1. Критериална валидност Изследвания с клинични групи деца с ХАДВ, умствено изоставане, аутизъм, детска церебрална парализа, разстройство на училищните умения, разстройства на речта
9.2. Матрица "Методи х Конструкти" Интеркорелации между скалите, Корелации със скали на Conners -3
9.3. Факторен анализ Факторен анализ за идентифициране на общ фактор на развитието
X. Бележки  
Новини