Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Юношески въпросник за психопатни черти
Детски и училищни тестове
За разлика от други популярни инструменти, предназначени за юношеска/младежка възраст, но базирани на подхода за оценка на психопатията за възрастни, YPI е кон-струиран с идеята да се използва с юноши и младежи, в масови, неклинични извадки. YPI измерва псипопатната личностна констелация чрез оценка на три дименсии, обeдиняващи 10 психопатни черти:: * Междуличностна: арогантен и манипулативен на взаимоотношения, включващ манипулация, нечестност, лъжене, претенциозност и чувство за превъзходство; * Афективна: ограничен емоционален опит – плитки емоции, липса на угризения и емпатия, отказ за поемане на отговорност за собствените действия; * Поведенческа: безотговорно и импулсивно поведение, съчетано с търсене на въз-буда.
I. Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Юношески въпросник за психопатни черти
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Youth Psychopatic Traits Inventory
1.4. Акроним YPI
1.5. Издател на оригиналния тест Henrik Andershed
1.6. Издател на българската версия Пламен Калчев
1.7. Автор Henrik Andershed
1.8. Автор на адаптацията Пламен Калчев
1.9. Права Henrik Andershed. Българската версия се предоставя на  квалифицирани потребители от Пламен Калчев, с писменото съгласие на Хенрик Андершед.
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг

[****]

 

1.12.  Кратко описание на теста За разлика от други популярни инструменти, предназначени за юношеска/младежка възраст, но базирани на подхода за оценка на психопатията за възрастни, YPI е кон-струиран с идеята да се използва с юноши и младежи, в масови, неклинични извадки. YPI измерва псипопатната личностна констелация чрез оценка на три дименсии, обeдиняващи 10 психопатни черти::
* Междуличностна: арогантен и манипулативен на взаимоотношения, включващ манипулация, нечестност, лъжене, претенциозност и чувство за превъзходство;
*
Афективна: ограничен емоционален опит – плитки емоции, липса на угризения и емпатия, отказ за поемане на отговорност за собствените действия;
*
Поведенческа: безотговорно и импулсивно поведение, съчетано с търсене на въз-буда.
1.13. Област на приложение (а) диагностика – като инструмент, подпомагащ диагностичното заключение и планирането на интервенция;
(б) скрининг – за експресна идентификация на лица с високи равнища на  психопатни черти;
(в) оценка на ефективността от осъществени програми, предприети тренинги и други форми на интервенция;
(г) изследователски цели – анализ на развитието в юношеска възраст, валидизиране на инструменти и др.
1.14. Целева популация Юноши
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално
1.16. Време за администрация 15 минути
1.17. Брой айтеми 50
1.18. Формат на айтемите 5-степенна Ликертова скала 
II. Скали  
2.1. Брой скали 3 основни и 10 субскали (фасети)
2.2.  Описание на скалите                       Основни скали:
   1. Претенциозен, манипулативен
   2. Коравосърдечен, неемоционален
   3. Импулсивен, безотговорен
С
убскали (фасети):
   * Непочтен чар
   * Претенциозност
   * Манипулативност
   * Лъжливост
   * Неемоционалност
   * Коравосърдечност
   * Липса на угризения
   * Търсене на възбуда
   * Импулсивност
   * Безотговорност
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез изпълним Excel файл. Excel файлът генерира резултатите в суров бал, стандартни оценки и в графики, на базата на общите норми и нормите по пол.
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна Т-скала със средна 50 и стандартно отклонение 10
     
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади  
4.2. Наименование на доклада  
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада  
4.4. Сложност на доклада  
4.5. Чувствителност към контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада  
4.7. Прозрачност  
4.8. Стил и тон  
4.9. Потребител на доклада Детско-юношески и училищни психолози
V. Документация П. Калчев  (2016). Оценка на психоаптни черти в юношеска възраст. Част 1. Юношески въпросник за психопатни черти. С.: Изток-Запад. 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали [****]
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] Общите норми са получени в балансирана по пол извдака от 2314 юноши.  Нормите по пол са изчислин върху 1157 момчета и 1619 момичета. 
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] 
VIII. Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност [****] Стойности на r на Пиърсън в извадка от студенти, за интервал от четири-пет месеца:  за основните скали: Претенциозен, манипулативен: 0,81; Коравосърдечен, неемоционален: 0,83; Импулсивен, безотговорен: 0,90. Медиана на  стойностите за  субскалите (фасетите): 0,775.
8.2. Вътрешна консистентност [***] Стойности на алфа на Кронбах за основните скали: Претенциозен, манипулативен: 0,88; Коравосърдечен, неемоционален: 0,79; Импулсивен, безотговорен: 0,81. Медиана на стойносттите на алфа за субскалите (фасетите): 0,665, в диапазона от 0,58 до 0,77.
IX. Валидност [****]
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти * Юношески въпросник за нарцисизъм (Калчев, 2014);
* Въпросник за коравосърдечност и неемоционалност (ICU, Frick, 2004; Калчев, 2017);
* Многомерна скала за агресивност в юношеска възраст (Калчев, 2009);
* Скала за морална неангажираност (Bandura, 1999; Калчев, 2010);
* Кратка българска версия на въпросника на Ф. Кулидж за личностни разстройства (CATI, Coolidge, 1993), конструирана върху българска извадка:; Калчев, 1997);
* Скàла за оценка на екстернализирани проблеми (Калчев, 2010);
* Индекс на междуличностна реактивност (скàла за оценка на емпатията) (IPR, * Davis, 1983; Калчев, 2010);
* Скàла за разпадане–предъвкване на негативния опит (Caprara, 1986; Калчев, 2010);
* Въпросник за безпокойства на Щатския университет на Пенсилвания (PSWQ, Meyer et al., 1990; Калчев, 2012);
* Ревизирана скала за детска проявена тревожност (RCMAS, Reynolds & Rich-mond, 1978; Калчев, 2006)
* Скàла за депресия на Радлоф (CES-D, Radloff, 1977; Калчев, 2010);
* Кратка форма на Скалата на Риф за психично благополучие (Калчев, 2014).
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Теоретичната структура на теста е потвърдена с помощна на експлораторен и конфирматорен факторен анализ в три независими извадки.
X. Бележки  
Новини