Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Въпросник за обсесии и компулсии-кратка версия
Детски и училищни тестове
I. Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Въпросник за обсесии и компулсии-кратка версия
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Obsessive-Compulsive Inventory–Short Version
1.4. Акроним OCI-R
1.5. Издател на оригиналния тест Edna Foa
1.6. Издател на българската версия Пламен Калчев
1.7. Автор Edna Foa
1.8. Автор на адаптацията Пламен Калчев
1.9. Права Edna Foa. Българската версия се предоставя на квалифицирани потребители от Пламен Калчев, с писменото съгласие на Д. Хъпърт, един от авторите на оригиналната версия
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг [****]
1.12.  Кратко описание на теста OCI-R е конструиран за оценка на разнообразни по съдържание обсесии и  компул-сии с широк диапазон на тежест на проблема и с възможности за прилагане на скàлата както в клинични, така и в масови извадки. Целта на използването на инст-румента в общата популация е оценка на субклинични равнища на обсесивни мисли и поведение.
OCI-R оценява обсесии и пет вида компулсии (миене, проверявнате, подреждане, трупане, ментална неутрализация), въз основа на които се изчислява общ индекс.
1.13. Област на приложение (а) диагностика – като инструмент, подпомагащ диагностичното заключение и планирането на интервенция;
(б) скрининг – за експресна идентификация на лица с потенциално високи равнища на обсесии и компулсии;
(в) оценка на ефективността от осъществени програми, предприети тренинги и други форми на интервенция;
(г) изследователски цели – анализ на развитието в юношеска възраст, валидизиране на инструменти и др.
1.14. Целева популация Юноши
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално
1.16. Време за администрация 5 минути
1.17. Брой айтеми 18
1.18. Формат на айтемите 5-степенна Ликъртова скала 
II. Скали  
2.1. Брой скали Общ индекс и 6 субскали
2.2.  Описание на скалите                       Общ индекс за обсесии и компулсии:
С
убскали::
   * Обсесии
   * Миене
   * Проверяване
   * Подреждане
   * Трупане
   * (Ментална) Неутрализация
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматизирано, чрез изпълним Excel файл. Excel файлът генерира автоматично резултатите в суров бал, стандартни оценки и в графики.
3.2. Скала за представяне на резултатите За общия индекс - стандартна Т-скала със средна 50 и стандартно отклонение 10.
За субскалите - стандартни оценки със средна 10 и стандартно отклонение 3.
     
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади  
4.2. Наименование на доклада  
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада  
4.4. Сложност на доклада  
4.5. Чувствителност към контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада  
4.7. Прозрачност  
4.8. Стил и тон  
4.9. Потребител на доклада Детско-юношески и училищни психолози
V. Документация П. Калчев (2012) Скали за тревожност в детска и юношеска възраст. Част 5. Обсесии и компулсии (втора и седма глава). С.: Изток-Запад, 87-114, 209-254.
VI. Качество на ръководството и тестовите материали [****]
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] Данните са получени върху 1695 лица в юношеска възраст (573 момчета, 1100 момичета, 22 непосочили). Общите норми се базират върху резултатите от балансирана по пол извадка от 1146 лица.. 
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] 
VIII. Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност [****] Стойности на r на Пиърсън в извадка от студенти, за интервал от една-две седмици: за общия индекс 0,90; за медианата на субскалите: 0,825.
Времева стабилност: стойности на r на Пиърсън в извадка от студенти, за интервал от шест месеца: за общия индекс 0,67; за медианата на субскалите: 0,620. 
8.2. Вътрешна консистентност [***] Стойности на алфа на Кронбах за общия индекс е 0,88; за медианата за субскалите: 0,715 (в диапазона от 0,67 до 0,80).
IX. Валидност [****]
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти * Падуански въпросник за обсесии и компулсии (PI-BG)
* Флоридски въпросник за обсесии и компулсии (FOCI)
* Oбсесивни убеждениs (DBQ)
* Потискане на мисли (WBSI)
* Личностови разсройства (CATI, кратка форма)
* Безпокойства (PSWQ)
* Тревожност (RCMAS, SAS-A/B, STAI-Y)
* Нерешителност (IS)
* Депресия (CES-D)
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Теоретичната структура на теста е потвърдена с помощна на експлораторен и конфирматорен факторен анализ в независими извадки.
X. Бележки  
Новини