Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

BIP-6F
Оценка на личността
BIP-6F е кратка версия на Бизнес-фокусирания личностен въпросник (BIP). Той дава възможност за бързо, икономично и целесъобразно оценяване на личността в работен контекст.

I.                 Общо описание на теста

 

1.1. Име на теста BIP-6F
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung - 6 Faktoren
1.4. Акроним BIP-6F
1.5. Издател на оригиналния тест Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
1.6. Издател на българската версия „Прометрикс“ ООД
1.7. Автор Рюдигер Хосиеп, Клаудия Крюгер
1.8. Автор на адаптацията Николай Николов
1.9. Права За немската версия: Copyright © 2012 by Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
    За българската версия: ©2019, Prometriks Ltd by permission.
1.10. Категория на теста  Б
1.11. Общ рейнтиг ****
1.12. Кратко описание на теста BIP-6F е кратка версия на Бизнес-фокусирания личностен въпросник (BIP). Той дава възможност за бързо, икономично и целесъобразно оценяване на личността в работен контекст.
1.13. Област на приложение При подбор за широк набор от изпълнителски и супервайзорски позиции
    При програми за развитие на служители
    За изграждане и развитие на екипи
1.14. Целева популация Възрастни над 18 год.
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Дистанционно попълване (онлайн)
1.16. Време за администрация 10 минути
     
1.17. Брой айтеми 48
1.18. Формат на айтемите Твърдения с шест възможности за отговор   
II. Скали
2.1. Брой скали 6
2.2. Описание на скалите                       Ангажираност
    Оценява амбиция, готовност за ангажиране с трудни или сложни проекти, активно на търсене за възможности за подобрение
    Подход към работата
    Оценява дисциплина, методичност, внимание към детайла, акуратност, добросъвестност
    Доминантност
    Оценява самоувереност, асертивност, настойчивост, доминантност, енергичност
    Социални умения
    Оценява отвореност, общителност, умения за установяване на контакти и изграждане на отношения
    Сътрудничество
    Оценява умения и мотивация за работа в екип
    Стабилност
    Оценява емоционална стабилност, спокойствие, увереност, добро самочувствие и устойчивост на стрес
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматично в платформата Assessia
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейна Sten скала
IV. Доклади
4.1. Автоматично генерирани доклади Да
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано в електронен вид. Бланка с айтеми, в електронен вид.
VI. Качество на ръководството и тестовите материали 
VII. Норми
7.1. Размер на нормативната извадка Национална репрезентативна извадка, съставена от 960 възрастни.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста Нормите могат да се използват за възрастни.
VIII. Надеждност
8.1. Тест-ретест надеждност Няма
8.2. Вътрешна консистентност Медианата на алфа на Кронбах за шестте скали е 0.77, с диапазон от 0.73 (Стабилност) до 0.83 (Сътрудничество)
    Данните са изведени на базата на 960 лица от нормативна извадка.
IX. Валидност
9.1. Корелации с други скали, измерващи същия конструкт Проведени са корелационни анализи (интеркорелации) между всички скали на BIP-6F. Данните за изведени на базата на 960 лица (нормативна извадка).
    Проведени са корелационни анализи между всички скали на BIP-6F и BIP. Данните са изведени на базата на 160 лица.
    Най-високите корелации на скалите от BIP са следните:
    Ангажираност - 0.778 с Ориентация към резултати от BIP.
    Подход към работата - 0.788 с Внимание към детайла от BIP.
    Сътрудничество - 0.935 с Работа в екип от BIP.
    Социални умения - 0.788 с Общителност от BIP.
    Доминантност - 0.529 с Оказване на влияние и -0.609 с Дружелюбност от BIP.
    Стабилност - 0.788 с Емоционална устойчивост от BIP.
9.2. Критериална валидност Извършен е дисперсионен анализ на различията по скалите на BIP-6F между групи, определени от нивото в организацията (N=500). Всички анализи, освен този за скалата Подход към работата, показват значими разлики между групите. 
9.3. Факторен анализ Проведен е експлораторен факторен анализ по метода на главните компоненти (10 итерации, KMO = 0.80), след това е направена ротация Varimax (9 итерации). Данните за изведени на базата на 960 лица (нормативна извадка).
X. Бележки  

 

Новини