Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за оценка на мотивацията (AMI)
Оценка на личността
AMI изследва всички значими области на работната мотивация и генерира цялостен мотивационен профил на участника. Резултатите могат да се използват независимо от целта, с която се прилага въпросника, или длъжност, образование, професия и предходен опит на изследваното лице.
I. Общо описание на теста  
1.1. Име на теста AMI - Тест за оценка на мотивацията
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Achievement Motivation Inventory
1.4. Акроним AMI
1.5. Издател на оригиналния тест Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
1.6. Издател на българската версия „Прометрикс“ ООД
1.7. Автор Хайнц Шулер, Джордж Тортън III, Андреас Фринтруп, Роз Мюлер-Хансон
1.8. Автор на адаптацията Николай Николов
1.9. Права За немската версия: Copyright © 2001, 2004 by Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
    За българската версия: ©2019 Prometriks Ltd. by permission.
1.10. Категория на теста  Б
1.11. Общ рейнтиг ****
1.12. Кратко описание на теста AMI изследва всички значими области на работната мотивация и генерира цялостен мотивационен профил на участника. Резултатите могат да се използват независимо от целта, с която се прилага въпросника, или длъжност, образование, професия и предходен опит на изследваното лице.
1.13. Област на приложение Подбор на кандидати за работа за различни изпълнителски и управленски длъжности.
    Подобряване на представянето в работа.
    Планиране и управление на кариерата
1.14. Целева популация Възрастни над 18 год.
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Дистанционно попълване (онлайн)
1.16. Време за администрация 30 минути
     
1.17. Брой айтеми 170
1.18. Формат на айтемите Твърдения със седем възможности за отговор   
II. Скали  
2.1. Брой скали 17
2.2. Описание на скалите                       Самообладание
    Оценява до колко респондентът запазва спокойствие в трудни или напрегнати ситуации, например важно изпитание, публична изява и др.
    Адаптивност
    Оценява способността за бърза ориентация в нови или непознати ситуации, лесно адаптиране към промени.
    Автономност
    Оценява склонността за взимане на самостоятелни решения и за организиране на собствената работа.
    Търсене на предизвикателства
    Оценява готовност за ангажиране с трудни или сложни проекти, търсене за възможности за изява.
    Самоувереност
    Оценява базираща се на постижения в миналото увереност.
    Доминантност
    Оценява мотивация за лидерство, оказване на влияние и контрол
    Дългосрочно планиране
    Оценява склонността за поставяне на дългосрочни кариерни цели и инвенстиране в професионалното развитие
    Желание за учене
    Оценява готовност за постоянно учене в процеса на работата
    Конкурентност
    Оценява мотивация, породена от стремежа за постигане на по-високи резултати в работата в сравнение с другите
    Предпазливост
    Оценява готовност за полагане на допълнителни усилия за намаляване на риска от грешка или неуспех
    Ангажираност
    Оценява посветеност на работата, кариерата и стремежа към професионалната реализация
    Удовлетвореност от постиженията 
    Оценява склонността към поставяне на високи вътрешни страндарти пред самия себе си на базата на постижения в миналото
    Стремеж към статус
    Оценява стремеж към придобиване на висок социален статус чрез работата и кариерата
    Flow (вглъбеност в работата)
    Оценява вътрешен интерес и увлеченост от работата
    Отношение към успеха
    Оценява склонността към обясняване на постигнатите резултати със собственото поведение, решения, умения или неумения, мотивация и др.
    Упоритост
    Оценява настойчивост в преодоляване на трудностите и проблемите
    Самодисциплина
    Оценява сила на волята и способност за самоорганизация
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматично в платформата Assessia
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейна Sten скала
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано в електронен вид. Бланка с айтеми, публикувана в електронен вид.
VI. Качество на ръководството и тестовите материали 
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка Национална репрезентативна извадка, съставена от 714 възрастни над 18 г.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста Нормите могат да се използват за възрастни над 18 год.
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност Няма
8.2. Вътрешна консистентност Медианата на алфа на Кронбах за 17-те скали е 0.80, с диапазон от 0.70 (Адаптивност) до 0.89 (Стремеж към статус)
    Данните са изведени на базата на 714 лица от нормативна извадка.
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същия конструкт Проведени са корелационни анализи (интеркорелации) между всички скали на AMI. Данните за изведени на базата на 714 лица (нормативна извадка).
    Проведени са корелационни анализи между всички скали на AMI и NEO-FFI. Данните са изведени на базата на 185 лица.
9.2. Критериална валидност Извършен е дисперсионен анализ, за да се оценят разликите по скалите на AMI между 5 групи, определени от "нивото в организацията" (N=714).
9.3. Факторен анализ Експлораторния факторен анализ е проведен по принципа на главните компоненти с Varimax ротация. Решението с три фактора „обяснява“ почти 70% от вариацията (29.5% - от първия, 27% - от втория и 13% от третия компонент).
X. Бележки  
Новини