Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Клинична оценка на поведението (CAB)
Клинична психодиагностика
CAB е разработен като широкоспектърен клиничен инструмент за обективна оценка на деца и юноши между 2 и 18 години. Балансът между адаптивните и клиничните скали и клъстъри, на CAB предоставя уникалната възможност за оценка, както на адаптацията и силните психосоциалните страни, така и на слабите страни на детето или юношата. CAB има множество приложения в клинична, образователна или научна среда. Той е базиран върху здрави теоретични основи, като същевременно отговаря на всички психометрични критерии за надеждност и валидност.
I. Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Клинична оценка на поведението - Оценка Родител
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Clinical Assessment of Behavior
1.4. Акроним CAB
1.5. Издател на оригиналния тест PAR Inc.
1.6. Издател на българската версия Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
1.7. Автор Брус Бракен, Лори Кейт
1.8. Автор на адаптацията Диана Боянова, PhD
1.9. Права Прометрикс ООД и фондация "Хестия" притежават изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг ****
1.12. Кратко описание на теста CAB е разработен като широкоспектърен клиничен инструмент за обективна оценка на деца и юноши между 2 и 18 години. Балансът между адаптивните и клиничните скали и клъстъри, на CAB предоставя уникалната възможност за оценка, както на адаптацията и силните психосоциалните страни, така и на слабите страни на детето или юношата. CAB има множество приложения в клинична, образователна или научна среда. Той е базиран върху здрави теоретични основи, като същевременно отговаря на всички психометрични критерии за надеждност и валидност.
1.13. Област на приложение Идентифициране на децата и юношите, които имат нужда от поведенческа, образователна или психиатрична терапия или интервенция.
    Дава информация за когнитивното функциониране на детето или юношата (адаптивно поведение, умствено изоставане, интелектуален талант).
    Проследяване на прогреса на детето/юношата, докато е в терапия и позволява лонгитюдна оценка на симптомите в течение на интервенцията.
1.14. Целева популация Деца и юноши от 2 г. до 18 г. 11 мес.
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Дистанционно попълване (онлайн)
1.16. Време за администрация 30 минути
     
1.17. Брой айтеми 170 (70 при кратката форма за родители и формата за учители)
1.18. Формат на айтемите Твърдения с пет възможности за отговор   
II. Скали  
2.1. Брой скали 19 (17 при кратката форма за родители и формата за учители)
2.2. Описание на скалите                       Общия индекс на поведението в CAB (CBI)
    Тoй е обобщение на всички айтеми. Като такова Общ индекс на поведението (CBI) представя най-добрата оценка на цялостното ниво на адаптивност на изследваното лице.
    Интернализирани поведения (INT)
    Оценява специфични интернализирани поведения или адаптивни трудности, като риск от депресия или остра тревожност.
    Екстернализирани поведения (EXT)
    Оценява притеснения относно прояви на гняв, агресия или отреагиране (acting-out), контрол над поведението, взаимодействие с околните или взаимоотношенията и реакциите към обществото като цяло.
    Критични поведения (CRI) (лиспва при кратките форми)
    Оценява наличието на някои поведения, които всяко едно поотделно е важен показател за потенциална дезадаптация.
    Социални умения (SOC)
    Оценява социални отношения, междуличностни умения и нива на поведенческа адаптация.
    Компетентност (COM)
    Измерва адаптивност, изразена главно в когнитивното и академичното функциониране, както и различни поведения, отнасящи се до физически, личностни и комуникативни умения.
    Адаптивни поведения (ADB) (липсва при кратките форми)
    Измерва цялостно адаптивно функциониране.
    Тревожност (ANX)
    Измерва поведения, свързани с чувства на тревожност или последствията от преживяване на тревожност.
    Депресия (DEP)
    Измерва поведения, свързани с усещане на депресивно настроение и симптоми, свързани с афективни разстройства.
    Гняв (ANG)
    Измерва поведения, включващи вербално и физически изразен гняв и обхваща различна интензивност на гневни поведения от леки до тежки.
    Агресия (AGG)
    Измерва поведения, изразени от леки до много тежки форми на агресия, агресивни действия срещу лица и обекти.
    Тормоз (BUL)
    Измерва проявите на тормоз срещу съученици.
    Проблемно поведение (CP)
    Измерва поведенческите симптоми на разстройство на поведението, като неспазване на правилата незаконна дейност, непочтеност, антисоциално поведение и гранично или противоречиво на социалните норми поведение.
    Дефицит на вниманието/хиперактивност (ADH)
    Измерва основните клинични симптоми на дефицит на внимание, импулсивности хиперактивност, както и последствия, асоциирани с дефицит на вниманието и хиперактивност.
    Поведения от аутистичния спектър (ASB)
    Измерва поведения, свързани с аутистичния спектър, синдром на Аспергер, первазивно разстройство на развитието, включително социална дезинтеграция и отдръпване дефицити в речта и комуникацията, силна вглъбеност в себе си и общо изоставане в развитието.
    Обучителни затруднения (LD)
    Измерва поведения, свързани с преработката на информация от процесите на заучаването, саморегулативни поведения, резултати или психични състояния от такива поведения.
    Умствено изоставане (MR)
    Измерва поведения, свързани с когнитивните, развитийните, адаптивните и комуникативните аспекти на функционирането.
    Екзекутивни функции (EF)
    Измерва поведения, свързани с висока интелектуална преработка, като планиране, саморегулация, когнитивни умения, поставяне и следване на цели, упоритост и памет и концентрация.
    Интелектуална надареност и талант (GAT)
    Измерва поведения, свързани с характеристиките на надарени и талантливи младежи, като когнитивно функциониране, процес и обработка на информацията, междуличностни рефлексия, самоувереност, способности/умения за планиране и вземане на решения.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматично в платформата Examinea
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейна Т скала
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид. Бланка с айтеми, публикувана на хартия и в електронен вид.
VI. Качество на ръководството и тестовите материали 
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка Национална репрезентативна извадка, съставена от 842 родители с деца на възраст между 2 и 18 год. и 503 учители на деца между 5 и 18 год.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста Нормите могат да се използват деца между 2 и 18 год. (5-18 за формата за учители)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност Няма
     
8.2. Вътрешна консистентност

В пълната форма медианата на алфа на Кронбах за 19-те скали е 0.918, с диапазон от 0.832 (Екзекутивни функции) до 0.976 (Общ индекс на поведението) за нормативната извадка.
За клиничната извадка медианата на алфа на Кронбах за 19-те скали е 0.916, с диапазон от 0.809 (Критични поведения) до 0.97 (Общ индекс на поведението).

В кратката форма за родители медианата на алфа на Кронбах за 17-те скали е 0.867, с диапазон от 0.818 (Поведения от аутистичния спектър) до 0.96 (Общ индекс на поведението) за нормативната извадка.
За клиничната извадка медианата на алфа на Кронбах за 17-те скали е 0.866, с диапазон от 0.805 (Проблемно поведение) до 0.955 (Общ индекс на поведението).

Във формата за учители медианата на алфа на Кронбах за 17-те скали е 0.888, с диапазон от 0.829 (Поведения от аутистичния спектър) до 0.967 (Общ индекс на поведението) за нормативната извадка.
За клиничната извадка медианата на алфа на Кронбах за 17-те скали е 0.851, с диапазон от 0.714 (Тревожност) до 0.943 (Екстернализирани поведения).

    Данните са изведени на базата на 842 (503 за формата за учители) лица от нормативна извадка и 268 (73 за формата за учители) от клинична извадка.
8.3. Консистентност между двама оценяващи (двама родители)

Медианата на корелациите за 19-те скали е 0.729, с диапазон от 0.666 (Критични поведения) до 0.812 (Умствено изоставане). Представени са и корелациите с корекация, където медианата е 0.854, с диапазон от 0.755 (Общ индекс на поведението) до 0.95 (Умствено изоставане).

    Данните са изведени на базата на 67 лица
  Консистентност между двама оценяващи (родител и учител) Медианата на корелациите за 17-те скали (във формата за учители има само 17 скали) е 0.693, с диапазон от 0.609 (Поведения от аутистичния спектър) до 0.768 (Интернализирани поведения). Представени са и корелациите с корекация, където медианата е 0.742, с диапазон от 0.703 (Проблемно поведение) до 0.894 (Индернализирани поведения).
    Данните са изведени на базата на 24 лица
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същия конструкт Проведени са корелационни анализи между всички скали на CAB. Данните за изведени на базата на 842 лица за формите за родители и 503 за формата за учители (нормативна извадка).
    Проведени са корелационни анализи между всички скали на CAB и DAF. Данните са изведени на базата на 20 лица (33 за формата за учители).
    Проведени са корелационни анализи между всички скали на CAB и клиничните и съдържателните скали на MMPI-A. Данните са изведени на базата на 15 лица (8 за формата за учители).
   

Проведени са корелационни анализи между всички скали на CAB и DP-3. Данните са изведени на базата на 163 лица (клинична извадка).

Проведени са корелационни анализи между всички скали на формата за учители на CAB и DESK 3-6 R. Данните са изведени на базата на 32 лица (клинична извадка) и 18 лица (нормативна извадка).

9.2. Критериална валидност Извършено е сравнение на средните стойности между лица от клинична (N=268 за формите за родители, 73 за формата за учители) и неклинична група (N=842 за формата за родители, 503 за формата за учители) чрез t-test на независими извадки. Всяко от сравненията показва статистически значима разлика (p < 0.001).
    Проведено е изследване на клинични групи с CAB. В него са представени средните стойности в стандартни точки в клиничните групи от деца, диагностицирани с Умствено изоставане (N=26 за формата за родители, 8 за формата за учители), Поведения от аутистичния спектър (N=26 за формата за родители, 6 за формата за учители), Дефицит във вниманието и хиперактивност (N=17 за формата за родители, 10 за формата за учители) и Образователни затруднения (N=15 за формата за учители) по съответните скали на CAB.
9.3. Факторен анализ Проведен е експлораторен факторен анализ по метода на главните компоненти с Equimax ротация и нормализация на Кайзер. Резултатите потвърждават шест-факторната структура.
X. Бележки  
Новини