Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Диференциален тест за оценка на агресията (DAF)
Детски и училищни тестове
DAF е един от малкото инструменти, които oценяват двата типа агресия (проактивна и реактивна) – резултат от начина, по който децата преработват и декодират социалната информация, и избират как да реагират. Проактивно- и реактивно – агресивните деца имат различни дефицити в това отношение.
I. Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Диференциален тест за оценка на агресията
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Differentieller Aggressionsfragebogen
1.4. Акроним DAF
1.5. Издател на оригиналния тест Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
1.6. Издател на българската версия Фондация „Хестия“.
1.7. Автор Франц Петерман, Лейф Бекерс
1.8. Автор на адаптацията Николай Николов
1.9. Права Този материал е защитен от Закона за авторското право и сродните му права. Всяко копиране или възпроизвеждане по какъвто и да е начин на съдържанието или на отделни части от него без изричното писмено разрешение на Фондация „Хестия“ е незаконно.
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг ****
1.12. Кратко описание на теста DAF е един от малкото инструменти, които oценяват двата типа агресия (проактивна и реактивна) – резултат от начина, по който децата преработват и декодират социалната информация, и избират как да реагират. Проактивно- и реактивно – агресивните деца имат различни дефицити в това отношение.
1.13. Област на приложение Скриниг за агресия в училища и организации, работещи с деца.
    Идентифициране на агресивно поведение.
    Предоставяне на конкретни насоки към родителите за практическа работа с техните деца.
1.14. Целева популация Деца и юноши от 10 до 18 години.
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Дистанционно попълване (онлайн)
1.16. Време за администрация 5-15 минути
     
1.17. Брой айтеми 16
1.18. Формат на айтемите Въпроси с четири възможности за отговор   
II. Скали Реактивна агресия; Агресия, обусловена от гняв; Защитна агресия; Проактивна агресия; Инструментална агресия; Агресия с цел доминиране; Обща агресия
2.1. Брой скали 7
2.2. Описание на скалите                       Реактивна агресия
    Оценява агресията, която възниква от гнева и представлява защитна реакция спрямо възприемана от индивида заплаха, провокация или фрустрация
    Агресия, обусловена от гняв
    Оценява агресивните поведения, подтикнати от емоционални реакции на гняв.
    Защитна агресия
    Оценява агресивни поведения, подтикнати от обстоятелствата.
    Проактивна агресия
    Оценява непровокираната агресия, която има инструментален характер и се подкрепя от постигнатия резултат.
    Инструментална агресия
    Оценява агресията, която се използва като средство за постигане на цел.
    Агресия с цел доминиране
    Оценява агресията, която цели респектиране на другите и доминация в групата.
    Обща агресия
    Оценява общата честота на агресивни поведения.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматично в платформата Examinea
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейнa Т скалa
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали 
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка Национална репрезентативна извадка, съставена от 412 деца на възраст между 10 и 17 год.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста Нормите могат да се използват за деца между 10 и 17 год.
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност Няма
     
8.2. Вътрешна консистентност Защитна агресия - алфа на Кронбах = 0.80.
    Агресия, обусловена от гняв - алфа на Кронбах = 0.76.
    Инструментална агресия - алфа на Кронбах = 0.88.
    Агресия с цел доминиране - алфа на Кронбах = 0.82.
    Реактивна агресия - алфа на Кронбах = 0.86.
    Проактивна агресия - алфа на Кронбах = 0.91.
    Обща скала "Агресия" - алфа на Кронбах = 0.92.
    Данните са изведени на базата на 412 лица.
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същия конструкт Проведени са корелационни анализи (интеркорелации) между всички скали на DAF. Данните за изведени на базата на 412 лица.
     
9.2. Критериална валидност Проведен е дисперсионен анализ за сравнение на резултатите по скалите на DAF между три групи - нормативна (N=412), клинична с диагностицирано агресивни деца (N=29) и клинична група от деца с диагноза Синдрома на хиперактивност и дефицит на вниманието (N=15).
    Оценена е предиктивната валидност на DAF с анализ на ROC-крива. Сензитивността е 83%.
9.3. Факторен анализ Проведен е експлораторен факторен анализ с ротация по метода Promax. Факторният анализ на резултатите от теста на българската нормативна извадка разкриват 2 значими фактора със собствена стойност над единица.
    Данните са изведени на базата на 412 лица.
X. Бележки  
Новини