Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Дортмундски скрининг тест на детското развитие – ревизирана версия (DESK 3-6 R) (форма за 3-6 години)
Детски и училищни тестове
DESK 3-6 R е инструмент за ранна детекция на нарушения в развитието на деца в предучилищна възраст с цел навременна интервенция. Тестът е съобразен с изискванията на PISA, децата да получат първоначална подготовка преди да тръгнат на училище. Освен това, чрез него могат да се открият сигнали за потенциални проблеми в поведението – екстернализирани и интернализирани. DESK 3-6 R е базиран върху т.нар. landmark principle (Michaelis, 2004) – умения, които трябва да бъдат овладени от 90 to 95% от децата на съответната възраст, за да преминат успешно към следващия етап на своето развитие.

 

I. Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Дортмундски скрининг тест на детското развитие – ревизирана версия
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten – Revision
1.4. Акроним DESK 3-6 R
1.5. Издател на оригиналния тест Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
1.6. Издател на българската версия Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
1.7. Автор Хайнрих Трьостер, Юдит Флендер, Дирк Райнеке, Силвия Мира Волф
1.8. Автор на адаптацията Диана Боянова, PhD
1.9. Права
Прометрикс ООД и фондация "Хестия" притежават изключителни права за разпространение на българската версия на теста.
1.10. Категория на теста  C
1.11. Общ рейнтиг ****
1.12. Кратко описание на теста DESK 3-6 R е инструмент за ранна детекция на нарушения в развитието на деца в предучилищна възраст с цел навременна интервенция. Тестът е съобразен с изискванията на PISA, децата да получат първоначална подготовка преди да тръгнат на училище. Освен това, чрез него могат да се открият сигнали за потенциални проблеми в поведението – екстернализирани и интернализирани.

DESK 3-6 R е базиран върху т.нар. landmark principle (Michaelis, 2004) – умения, които трябва да бъдат овладени от 90 to 95% от децата на съответната възраст, за да преминат успешно към следващия етап на своето развитие.
1.13. Област на приложение Индивидуално психологическо консултиране.
    Идентификация на нарушения в развитието на деца между 3 и 6 г.
    Ранна детекция на нарушения в развитието на деца в предучилищна възраст.
1.14. Целева популация Деца на възраст от 3 до 6 години.
1.15. Начини на администриране Индивидуално или групово
    Стандартна администрация (на хартия)
    Дигитална администрация (на компютър)
1.16. Време за администрация 10-20 минути
     
1.17. Брой айтеми 66 във формата за 5-6 годишни, 39 във формата 3 годишни, 46 във формата за 4 годишни
1.18. Формат на айтемите Твърдения с три възможности за отговор   
II. Скали  
2.1. Брой скали 8 във формата за 5-6 годишни, 4 във формата 3 годишни, 5 във формата за 4 годишни
2.2. Описание на скалите                       Фина моторика (FMO) (във всички форми)
    Измерва умения, необходими за фините движения на ръцете, като рисуване, писане, рязане с ножица, правене на фигурки с пластилин или движение на пръстите за закопчаване и разкопчаване.
    Груба моторика (GMO) (във всички форми)
    Оценява движения, служещи за поддържане на равновесие, за контрол на тялото и контрол на силата, за задържане и координиране на рефлексите, както и за балансиране.
    Език и комуникация (SPK) (само във формата за 5-6 годишни)
    Измерва комуникативните умения, езиковите умения и речевите умения.
    Писмен език - базисни умения (BKS) (само във формата за 5-6 годишни)
    Измерва уменията, необходими за овладяване на писмения език – фонологична памет, фонологично осъзнаване в общ и в по-конкретен смисъл.
    Математика – базисни умения (BKM) (само във формата за 5-6 годишни)
    Измерва умения за успешно овладяване на математиката - уменията, предшестващи смятането и същинските умения, необходими за овладяване на смятането.
    Внимание и концентрация (AKN) (само във формата за 5-6 годишни)
    Оценява контрола върху импулсите, устойчивост на концентрацията и внимание.
    Социална компетентност (SZK) (само във формата за 5-6 годишни)
    Измерва способността на детето за разрешаване на конфликти, подходящи за възрастта, умения за справяне с трудни ситуации, когато е в контакт със специалиста, способност да приеме гледната точка на другите и да прояви съпричастност и умения за емоционална компетентност.
    Социално взаимодействие (SZI) (само във формата за 5-6 годишни)
    Измерва способността на детето да се наложи в контакт с връстници, да изрази собствените си желания и нужди, да възприема социалния контакт с другите в групата и да участва активно в групови дейности.
    Когнитивни способности и език (KSP) (само във формата за 3 годишни)
    Измерва разговорната реч, разбирането на езика, комуникативните умения, паметта и способността да разпознава взаимовръзки.
    Социално поведение (SZV) (във формата за 3 годишни и формата за 4 годишни)
    Оценява социалното взаимодействие на детето с връстниците, социалните умения и съобразяването със социалните правила.
    Когнитивни способности (KOG) (само във формата за 4 годишни)
    Измерва основните аспекти на мисленето като памет, решаване на проблеми, абстрактно мислене и др.
    Език и комуникация (SPK) (във формата за 4 годишни и формата заа 5-6 годишни)
    Измерва разбиране на езика, граматически умения и за комуникативни умения.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматично в платформата Examinea
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейна Стен скала
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да
V. Потребител на доклада Специалистът, назначил теста
VI. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия. Бланки с айтеми, публикувани на хартия и онлайн.
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка Национална репрезентативна извадка, съставена от 207 деца на възраст между 5 и 6 год. за формата DESK 3-6 R (5-6 години), 89 деца на възраст от 3 год. за формата DESK 3-6 R (3 години) и 101 деца на възраст от 4 год. за формата DESK 3-6 R (4 години) (397 деца в извадката за целия тест).
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста Нормите могат да се използват за деца между 3 и 6 год.
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност Няма
     
8.2. Вътрешна консистентност Вътрешната консистентност на скалите за деца на 5-6 годишна възраст са между α = .73 и α = .90, за 3-годишните деца е между α = .63 и α = .89 и за деца на 4-годишна възраст са между α = .77 и α = .88.
    Данните са изведени на базата на 397 лица от нормативна извадка.
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същия конструкт Проведени са корелационни анализи (интеркорелации) между всички скали на DESK 3-6. Данните за изведени на базата на 397 лица (нормативна извадка).
    Проведени са корелационни анализи между всички скали на DESK 3-6 R и DP-3. Данните са изведени на базата на 49 (5-6 години), 46 (3 години) и 13 (4 години) лица.
9.2. Критериална валидност Извършено е сравнение на средните стойности между лица от клинична (N=66 за 5-6 години, 19 за 3 години и 40 за 4 години) и неклинична група (N=207 за 5-6 години, 89 за 3 години и 101 за 4 години) чрез t-test на независими извадки. За всички скали и възрастови групи съществуват статистически значими различия на ниво p ≤ .01.
    С цел да се оцени в каква степен скрининга с българската версия на DESK 3-6 R може да идентифицира точно децата с риск в развитието, е изчислен индекс на качеството (Relativer Anstieg der Trefferquote gegenüber der Zufallstrefferquote – RATZ index) според оценките на специалист за развитието на децата. RATZ-индексът е в диапазона среден към висок (.40 – .71) за скалите от формата за 5-6 годишни, отлични (.63 – .81) за скалите от формата за 4 годишни и високи (.50 – .88) за скалите от формата за 3 годишни.
    Изчислени са чувствителността и специфичността на DESK 3-6 R като пропорции. Чувствителността е между 0.54 и 0.67 за скалите от формата за 3 годишни, между 0.39 и 0.61 за скалите от формата за 4 годишни и между 0.46 и 0.75 за скалите от формата за 5-6 годишни. Специфичността е между 0.92 и 0.98 за 3 години, между 0.96 и 0.97 за 4 години и между 0.82 и 0.97 за 5-6 години.
    Изчислени са корелации между оценката на развитието от специалист и резултатите от DESK 3-6 R. При децата на 3-годишна възраст корелационните коефициенти са между rs = .512 и rs = .681 (p ≤ .001). При 4-годишните деца са още по-високи, а именно между rs = .634 и rs = .802 (p ≤ .001), а при 5-6-годишните те са между rs = .444 и rs = .579 (p ≤ .001).
9.3. Факторен анализ Няма
X. Бележки  

 

Новини