Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Leadership Style Assessment (LSA)
Оценка на личността
Leadership Style Assessment се основава на теорията за лидерството (Full Range of Leadership Model) на Бас и Аволио (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994). Съгласно Бас и Аволио лидерските стилове могат да се класифицират в три групи - трансформационни, транзакционни и отказ от лидерство (laissez-faire).
I. Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Leadership Style Assessment
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Leadership Style Assessment
1.4. Акроним LSA
1.5. Издател на оригиналния тест Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
1.6. Издател на българската версия „Прометрикс“ ООД
1.7. Автор Клаудия Пьойс, Сузане Браун, Дитер Фрей
1.8. Автор на адаптацията Николай Николов
1.9. Права За оригиналната версия: Copyright © 2015 by Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
    За българската версия: ©2019, Prometriks Ltd by permission.
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг ***
1.12. Кратко описание на теста Leadership Style Assessment се основава на теорията за лидерството (Full Range of Leadership Model) на Бас и Аволио (Bass, 1985; Bass & Avolio, 1994). Съгласно Бас и Аволио лидерските стилове могат да се класифицират в три групи - трансформационни, транзакционни и отказ от лидерство (laissez-faire).
1.13. Област на приложение Оценка на ръководители и лидери
    Идентифициране на таланти
    Планиране на програми за развитие на лидери
1.14. Целева популация Възрастни над 18 год.
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Дистанционно попълване (онлайн)
1.16. Време за администрация 15 минути
     
1.17. Брой айтеми 64
1.18. Формат на айтемите Твърдения с пет възможности за отговор   
II. Скали  
2.1. Брой скали 8
2.2. Описание на скалите                       Намеса при проблем
    Оценява склонността да се упражнява пасивен контрол - лидерът се намесва само когато вече са възникнали проблеми.
    Контролиращ подход
    Оценява склонността да се упражнява активен превантивен контрол - лидерът търси начини да избегне грешки или неуспех и активно контролира работните процеси и изпълнението на задачите.
    Награда при постижения
    Оценява склонността на лидера да задава целите и договаря ясни награди и поощрения за постигане на целите
    Мотивиране чрез визия
    Оценява склонността на лидера да мотивира служителите като формулира атрактивна визия, поставя високи цели и демонстрира увереност, че целите са постижими.
    Интелектуално стимулиране
    Оценява склонността на лидера да насърчава подчинените си да мислят креативно и иновативно, да рефлектират критично и конструктивно върху резултатите и процесите.
    Индивидуален подход и развитие
    Оценява склонността на лидера да подкрепя и да се грижи за професионалното и личностно развитие на служителите.
    Модел за подражание
    Оценява склонността на лидера да е ролеви модел за служителите, той комуникира и демонстрира ясни морални ценности
    Избягващо лидерство (laissez-faire)
    Оценява склонността към отказ от лидерство, лидерът просто разпределя задачите и не се чувства отговорен за резултатите, които постигат сътрудниците
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматично в платформата Assessia
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейна 5-степенна скала
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано в електронен вид. Бланка с айтеми, в електронен вид.
VI. Качество на ръководството и тестовите материали 
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка Национална репрезентативна извадка, съставена от 497 възрастни.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста Нормите могат да се използват за възрастни.
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност Няма
8.2. Вътрешна консистентност Медианата на алфа на Кронбах за 8-те скали е 0.795, с диапазон от 0.76 (Интелектуално стимулиране и Мотивиране чрез визия) до 0.87 (Контролиращ подход).
    Данните са изведени на базата на 497 лица от нормативна извадка.
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същия конструкт Проведени са корелационни анализи (интеркорелации) между всички скали на LSA. Данните за изведени на базата на 497 лица (нормативна извадка).
9.2. Критериална валидност Извършен е дисперсионен анализ на различията по скалите на LSA между групи, определени от нивото на мениджмънт (N=497). Открити са значими различия по всички скали от Трансформационно лидерство, по скалите Награда при постижение и Контролиращ подход, но не и при скалите Намеса при проблем и Laissez-faire. Резултатите отговарят на теоретичните очаквания и да свидетелстват за критериалната валидност на LSA.
9.3. Факторен анализ Използвано е мултидименсионално скалиране като техника за извеждане на по-полезни доказателства за конструкт-валидността на LSA. Изполвана е процедурата ALSCAL и са изчислени евклидови дистанции от данните (RSQ = 0,997, Stress = 0,03).
X. Бележки  
Новини