Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Въпросник за клинична оценка на личността (PAI Plus)
Клинична психодиагностика

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Въпросник за клинична оценка на личността (PAI Plus)
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптиран
1.3. Оригинално име на теста Personality Assessment InventoryTM (PAI® Plus)
1.4. Акроним (PAI Plus) 
1.5. Издател на оригиналния тест PAR Inc, USA 
1.6. Издател на българската версия Прометрикс ООД и фондация "Хестия", тел: +359 879 85 03 73; e-mail: office@hestiabg.com; www.hestiabg.com 
1.7. Автор Лесли С. Мори, PhD
1.8. Автор на адаптацията Диана Боянова, PhD
1.9. Права Прометрикс ООД и фондация "Хестия" притежават изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста С
1.11. Общ рейнтиг  
1.12. Кратко описание на теста PAI Plus е самооценъчен обективен въпросник за подробна оценка на психопатологичните синдроми и отклонения. Българската адаптация е направена на базата на последната ревизия на теста, която използва критериите за психичните разтройства на DSM-5. 
1.13. Област на приложение

·        Диагностика или диференциална диагностика при психопатология;

·        Скрининг при съмнения за психични разстройства;

·        Планиране на терапия или кризисна интервенция, както и ефекта от тях

·        Съдебно-психиатрични и съдебно-психологически експертизи;

·        Подбор за високорискови професии.

1.14. Целева популация над 18 години, с ниво на четене 4 (четвърти) клас
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Администрация на хартия или онлайн
    Компютъризирана администрация
1.16. Време за администрация 40-50 мин
1.17. Брой айтеми 344 (160 при кратката скрининг форма)
1.18. Формат на айтемите 4-степенна скала (Невярно; Донякъде вярно; По-скоро вярно; Напълно вярно)
II. Скали  
2.1. Брой скали 64
 

Неконсистентност (ICN) - Оценява консистентното отгоаряне на база двойки айтеми с висока корелация помежду си.

 

 

Честота (INF) - Оценява стила на отговаряне (случайно, невнимателно или атипично) на база айтеми без клиничен смисъл.

 

    Негативно впечатление (NIM) - Показва склонността за преувеличаване или симулиране на симптоми.
    Позитивно впечатление (PIM) - Показва склонността за представяне в по-благоприятна светлина.
   

Допълнителни индикатори за валидност:

Индекс на симулиране (MAL)

   

Дикриминантна функция на Роджърс (RDF)

   

Индекс на защитно отговаряне (DEF)

Дискриминативна функция на Кашъл (CDF)

Програнозна оценка за проблеми с алкохола (ALC Est)

Прогнозна оценка за проблеми с медикаменти (DRG Est)

Индекс за суициден риск (SPI)

Индекс за риск от насилие (VPI)

Индекс за терапевтичен риск (TPI)

Обратно случайно отговаряне ALC

Обратно случайно отговаряне SUI

   

Клинични скали - всяка от тях съдържа по 3 субскали (с изключение на скала BOR - тя съдържа 4 субскали), оценяващи разстройствата в различните модалности:

    Соматични оплаквания (SOM) - Оценява притеснения, свързани със здравето или соматични оплаквания, които обикновено се отнасят към соматизация или конверзионни разстройства.
 
Тревожност (ANX) - Оценява феноменологията и наблюдаемите прояви на тревожността в различни модалности на отговаряне.
    Тревожни разстройства (ARD) - Оценява симптоми и поведения, свързани с тревожни разстройства като фобии, посттравматичен стрес, обсесивно-компулсивно разстройство.
    Депресия (DEP) -Оценява тежестта на симптомите и феноменологията на депресивните състояния.
 
Мания (MAN) - Оценява афективните, когнитивните и поведенческите симптоми, свързани с мания и хипомания.
 

Параноя (PAR) - Оценява наличието на параноидна симптоматика и устойчивостта във времетно на особености, свързани с параноидна личност.

    Шизофрения (SCZ) - Оценява наличието на симптоматика, свързана с шизофренни разстройства.
 
Гранични черти (BOR) - Оценява характеристи, свързани с функционирането на граничната личност.
    Антисоциални черти (ANT) - Оценява историята на минали противозаконни прояви, както и особености, свързани с функционирането на антисоциалната личност.
 
Проблеми с алкохола (ALC) - Оценява последствията, свързани с употребата на алкохол, и други характеристики на алкохолната зависимост. 
    Проблеми с медикаменти (DRG) - Оценява проблеми в резултат на злоупотребата с медикаменти (предписани или незаконнo придобити) и психоактивни вещества, както и характеристиките, присъщи на зависимостта към тях.  
    Скали за терапевтичен риск:
   

Агресия (AGG) - Оценява нагласи и характеристики, свързани с гняв, агресия, враждебности и опит за доминиране.

    Суицидна идеация (SUI) - Оценява идеи, свързани с чувство за безнадежност, конкретни мисли и планове за извършване на суицид.
 
Стрес (STR) - Оценява влиянието на стресогенни събития върху основни сфеси от живота на лицето.
    Липса на подкрепа (NON) - Оценява преживяването на лице за липсана социална подкрепа.
    Отхвърляне на терапията (RXR) - Оценява липсата на интерес и мотивация за провеждане на терапия с цел постигане на личностова промяна в психологичен и емоционален аспект.
    Междуличностни скали: 
    Доминантност (DOM) - Оценява степента, в която клиентът е контролиращ, подчиняващ се или независим в личните си взаимоотношения.
 
Добросърдечност (WRM) - Оценява степента, в която клиентът се стреми да поддържа лични взаимоотношения, основани на подкрепа и емпатия.
   

 

Допълнителни индекси:

Скала за негативно изкривяване (NDS)

Индекс на престорено разстройство на Хонг

Мултискален индекс за мнимо разстройство (MFI)

Дискриминантен индекс на симулиране на инвалидност поради хронични болки (MPRD)

Скала за позитивно изкривяване (PDS)

Индекс на Хонг за защитно отговаряне
Индекс за случайно отговяряне на Хонг
 
Допълнителни клинични индикатори:
Прогнозна оценка за проблеми с алкохола (ALC EST )
Прогнозна оценка за проблеми с медикаменти (DRG EST)
Средно клинично оценяване (MCE)
Индекс за оценка на дефицит на внимание (INATTN)
Индекс за неврологични проблеми
Индекс за риск от насилие и агресия (VARI)
Скала за реактивна агресия
Скала за инструментална агресия
Индекс за необходимост от болнично лечение (LOCI)
Индекс за хроничен суициден риск (S_Chron)
Индекс за риск от отхвърляне на терапията (RXR_Est)
 
Домейни в Алтернативния модел на личностовите разстройства по DSM-5:
Негативен афект (NEGAFF)
Отчужденост (DETACH)
Антагонизъм (ANTAG)
Невъздържаност (DISINH)
Психотизъм (PSYCHOT)
 
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматично в платформата Examinea/Assessia
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейна Т-скала със средна 50 и стандартно отклонение 10.
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да.
     
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, въпросник и бланка за отговори, публикувани на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.
VII. Норми В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.
7.1. Размер на нормативната извадка  
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста  
VIII.  Надеждност В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.
8.1. Тест-ретест надеждност  
8.2. Вътрешна консистентност  
IX. Валидност В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти  

 

 

Новини