Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Скали на Рейнолдс за оценка на интелигентността (RIAS-2)
Клинична психодиагностика
I. Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Скали на Рейнолдс за оценка на интелигентността 
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста
Reynolds Intellectual Assessment Scales™, Second Edition
1.4. Акроним RIAS-2
1.5. Издател на оригиналния тест PAR Inc., USA
1.6. Издател на българската версия Прометрикс ООД и фондация "Хестия", тел: +359 879 85 03 73; e-mail: office@hestiabg.com; www.hestiabg.com
1.7. Автор Сисъл Рейнолдс, PhD и Ранди Кампхаус, PhD
1.8. Автор на адаптацията Диана Боянова, PhD
1.9. Права Прометрикс ООД и фондация "Хестия" притежават изключителни права за разпространение на българската версия на теста.
1.10. Категория на теста  C
1.11. Общ рейнтиг  
1.12. Кратко описание на теста RIAS-2 е съвременен и надежден инструмент за директна оценка на общата интелигентността, който дава информация за изоставане в развитието или наличието на определено разстройство в речта или в когнитивните процеси. Приложим е при лица с нарушения в двигателно-моторните и зрително-моторните умения. Резултатите от него не се повлияват от нивото на четене на респондента.
1.13. Област на приложение
  • Оценява общата интелигентност в двата ѝ аспекта кристализирана и флуидна (вербална и невербална).
  • Оценява паметта (вербална и невербална) и скорост на преработка (вербална и невербална)
  • За подробна оценка за когнитивното функциониране
  • Изготвяне на план за развитие на определените дефицитни области
  • Идентифицира академичен талант и изпреварващо развитие.
1.14. Целева популация от 3 до 94 години
1.15. Начини на администриране Индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
     
1.16. Време за администрация 20-45 минути
     
1.17. Брой айтеми Броят администрирани айтеми варира според възрастта и интелигентността на лицето
1.18. Формат на айтемите Верен и неверен отговор   
II. Скали  
2.1. Брой скали 5 (1 при кратката скрининг форма RIST-2)
2.2. Описание на скалите                      

Общ индекс на интелигентността (CIX) - Оценява способността за извършването на разсъждения чрез извличане на логически заключения и естествени следствия на базата на консистентни закономерности.

   

Индекс за вербална интелигеност (VIX) - Оценява способността за извършването на заключения, откриването на закономерности и прилагането на знанията при решаването на проблеми, чрез използването на езикови способности и умения.

Индекс за невербална интелигентност (NIX) - Оценява способността за възприемане, манипулиране или трансформиране на образи и пространствени модели в други визуални групи.

Общ индекс за памет (CMX) - Оценява способността за разпознаване, регистриране и възпроизвеждане на определени стимули в краткосрочната памет.

Индекс за скорост на преработка (SPI) - Оценява способността за вербално и визулано разграничаване на стимули при ограничено време.

III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматично в платформата Examinea
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейна Т скала за субтестовете и стандартна IQ скала
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да
V. Документация Техническо ръководство, ръководство за администрация и интерпретация, протоколни бланки (за пълната и кратката форми), стимулна бланка за субтестовете от SPI, публикувани на хартия и в електронен вид. 4 бр. Стимулни книги, публикувани на хартия.
VI. Качество на ръководството и тестовите материали В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.
VII. Норми В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.
7.1. Размер на нормативната извадка  
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста  
VIII.  Надеждност В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.
8.1. Тест-ретест надеждност  
     
8.2. Вътрешна консистентност

 

     
8.3. Консистентност между двама оценяващи (двама родители)

 

     
  Консистентност между двама оценяващи (родител и учител)  
     
IX. Валидност В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.
9.1. Корелации с други скали, измерващи същия конструкт  
   

 

9.2. Критериална валидност  
     
9.3. Факторен анализ  
X. Бележки  
Новини