Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

ASQ®-3 Ages & Stages Questionnairies
Детски и училищни тестове
I. Общо описание на теста  
1.1. Име на теста ASQ®-3 Ages & Stages Questionnairies, трето издание
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Ages & Stages Questionnaires®, Third Edition (ASQ®-3)
1.4. Акроним ASQ®-3
1.5. Издател на оригиналния тест Paul H. Brookes Publishing Co., Inc.
1.6. Издател на българската версия Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
1.7. Автор Jane Squires, Diane Bricker
1.8. Автор на адаптацията Диана Боянова, PhD
1.9. Права Прометрикс ООД и фондация "Хестия" притежават изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  А
1.11. Общ рейнтиг  
1.12. Кратко описание на теста ASQ®-3 е скрининг и мониторинг система за детско развитие, която е проектирана така, че въпросниците да бъдат попълвани от родител или обгрижващо детето лице. Работата с въпросниците осигурява възможност на специалиста да обърне внимание и дори да обучи родителя как да стимулира детското развитие чрез помощта на специално разработени развиващи активности. Те са групирани според възрастта на детето и не изискват специфични материали или оборудване. Използването им дава възможност да се упражнят и наваксат ключови умения за развитието на детето.
1.13. Област на приложение
  • Установяване развитието на бебета и малки деца в норма и такива с изоставане в някоя от областите на развитие.
  • Точна идентифицикация на бебетата и малките деца, които имат нужда от по-подробно изследване за установяване дали да бъдат насочени към ранна интервенция или ранно ресурсно подпомагане.
  • За регулярното проследяване на развитието на бебето/детето, както и при съмнения за нарушения в развитието.
  • За първоначален скрининг при постъпване в детско заведение (ясла или детска градина) или регулярни скрининги в детски заведения.
  • В социалните услуги при установяване на рисковете от ранно изоставане в развитието.
  • Назначаване на превенция и интервенция, както и за проследяване прогреса от назначената терапия.
1.14. Целева популация бебета и деца от 1 месеца до 5 години и 6 месеца
1.15. Начини на администриране Индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Дистанционно попълване (онлайн)
1.16. Време за администрация минимум 15-20 мин. В зависимост от благодарположението на бебето/детето.
     
1.17. Брой айтеми 30 айтема на основните скали и между 6-10 айтема на секция "Допълнителна информация" (в зависимост от формата за възрастта на бебето/детето).
1.18. Формат на айтемите Въпроси с три възможности за отговор (Да; Понякога; Още не)   
II. Скали  
2.1. Брой скали 5
2.2. Описание на скалите                      

Комуникация - Оценява езиковите умения или това, което казва и разбира детето.

Груба Моторика - Оценява уменията за координация и цялостно използване на тялото, ръцете и краката при движение и игра.

Фина Моторика - Оценява уменията за движение и координация на ръцете и пръстите.

Учене и игра - Оценява уменията за решаване на проблеми и игра с играчките.

Личностно-социално развитие - Оценява уменията за справяне в ежедневни ситуации (т.нар. адаптивни умения) и взаимодействие с околните.

III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматично в платформата Examinea
3.2. Скала за представяне на резултатите сурови точки
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да
V. Документация Ръководство, Кратко ръководство и Бланка за проследяване на развитието, публикувани на хартия и в електронен вид. 21 бр. въпросници и 11 бр. бланки с развиващи активностни, публикувани в електронен вид.
VI. Качество на ръководството и тестовите материали В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.
VII. Норми В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.
7.1. Размер на нормативната извадка  
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста  
VIII.  Надеждност В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.
8.1. Тест-ретест надеждност  
     
8.2. Вътрешна консистентност

 

     
8.3. Консистентност между двама оценяващи (двама родители)

 

     
  Консистентност между двама оценяващи (родител и учител)  
     
IX. Валидност В процес на преглед в Националния регистър на психологическите тестове.
9.1. Корелации с други скали, измерващи същия конструкт  
     
     
   

 

9.2. Критериална валидност  
     
9.3. Факторен анализ  
X. Бележки  
Новини