Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Въпросник за оценяване на тревожността като състояние или черта, Форма Y (STAI-Y)
Оценка на личността

 

I.  Общо описание на теста  
1.1        Име на теста Въпросник за оценяване на тревожността като състояние или черта, Форма Y 
1.2        Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3         Оригинално име на теста State-Trait Anxiety Inventory Form Y 
1.4 Акроним STAI - Y
1.5 Издател на оригиналния тест Mind Garden Inc. USA
1.6 Издател на българската версия OS Bulgaria Адрес: ул. Богатица № 28 кв. "Лозенец" 1421 София; тел. (02) 963 57 03; e-mail: office@osbulgaria.com; www.osbulgaria.com 
1.7 Автор Чарлз Спийлбъргър
1.8 Автор на адаптацията Димитър Щетински и Иван Паспаланов
1.9 Права OS Bulgaria притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10 Категория на теста  В
1.11 Общ рейнтиг ****
1.12 Кратко описание на теста Въпросникът на Спийлбъргър е една от най-често използваните методики за измерване на тревожността. Тя позволява диференцирана оценка на ситуативната и личностно-обусловената тревожност. Първата се проявява само във връзка с конкретни събития (например изпит, медицински преглед или операция, интервю за работа и т.н.). За разлика от нея личностната тревожност отразява специфичния начин, по който един индивид възприема събитията от външния свят – предимно като предизвикателства и възможности за развитие или предимно като заплахи.
1.13 Област на приложение Индивидуално психологическо консултиране
  Оценяване на тревожността на ученици над 13 год.
  Клинична психология - прецизна оценка на тревожността
1.14 Целева популация Възрастни индивиди в норма от 13 до 60 години
1.15 Начини на администриране Групово или индивидуално 
1.16   Стандартна администрация (на хартия)
     
1.17 Време за администрация 20 минути
1.18  
II. Брой айтеми 40
2.1 Формат на айтемите Твърдения с четири възможности за отговор   
  Скали  
  Брой скали 2
  Описание на скалите                       Т-Tревожност 
  Оценява стабилната и устойчива във времето личностна тревожност. 
  S-Tревожност
  Оценява временната, обусловена от конкретната ситуация тревожност. 
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Ръчно, ключът е отпечатан на листа за отговори
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейни ненормализирани z и Т скали
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не
4.2. Наименование на доклада n.a.
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада n.a.
4.4. Сложност на доклада n.a.
4.5. Чувствителност към контекста n.a.
4.6. Модифицируемост на доклада n.a.
4.7. Прозрачност n.a.
4.8. Стил и тон n.a.
4.9. Потребител на доклада n.a.
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [****] (национална репрезентативна извадка, съставена от 1880 българи на възраст между 13 и 60 год.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [****] (нормите могат да се използват както за възрастни, така и за ученици над 13 год.)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност [***] Медианата за скала Т-тревожност е 0,73. Скала S- тревожност е по дефиниция времево нестабилна
  Данните са на базата на извадка от 239 лица
8.2. Вътрешна консистентност ****
  Медиана за скала S- тревожност 0,90 (максимална 0,88 минимална 0,94)
  Медиана за скала Т- тревожност 0,88 (максимална 0,83 минимална 0,92)
  Данните са изведени на базата на 1880 лица
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същия конструкт *** (медиана на корелациите със Скалата на Тейлър за манифестираната тревожност е 0,70)
9.2. Матрица "Методи х Конструкти" *** (репликация на конвергентните и дивергентни корелации със скалите на въпросника на Айзенк EPQ) 
9.3. Критериални групи *** за скала Т- тревожност (критериална група от 45 лица с психични отклонения)
    *** S- тревожност (критериални групи от 75 лица, чакащи пред зъболекарски кабинет, и 58 водачи на МПС, чакащи за психологическо изследване )
X. Бележки  

 

Новини