Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за оценка на абстрактно-логическото мислене (ART)
Оценка на способностите

 

I.

 Общо описание на теста

 

1.1.

Име на теста

Тест за оценка на абстрактно-логическото мислене (ART)

1.2.

Оригинален тест или адаптация

Оригинален тест

1.3.

Оригинално име на теста

Тест за оценка на абстрактно-логическото мислене (ART)

1.4.

Акроним

ART

1.5.

Издател на оригиналния тест

Прометрикс ООД

1.6.

Издател на българската версия

Адрес: ул. Рачо Димчев №6 1000 София; e-mail: hr@prometriks.com; www.prometriks.com

1.7.

Автор

Прометрикс ООД

1.8.

Автор на адаптацията

 

1.9.

Права

 

1.10.

Категория на теста 

А

1.11.

Общ рейтинг

 

1.12.

Кратко описание на теста

Abstract Reasoning Test е инструмент за оценка на способността за логически анализ и решаване на проблеми, типични за информационните технологии, електрониката, компютърните науки. Задачите изискват съпоставка на данните на входа и изхода на една система и извеждането на операциите, които са довели до наблюдаваните различия. ART изследва абстрактно-логическо мислене, което говори за способност да се формират логически и дедуктивни взаимовръзки, стратегическо мислене

аналитичност, рационалност и обективност.

1.13.

Област на приложение

Професионален подбор за технически и инженерни позиции в областта на информационните технологии, комуникациите, електрониката и автомобилната промишленост

Идентифициране на таланти в тези области и сектори на икономиката

Провеждане на програми за развитие или управление на приемствеността

1.14.

Целева популация

17 до 60 години, завършено средно или висше образование

1.15.

Начини на администриране

Индивидуално 

   

Компютризирана администрация (чрез платформата Assessia)

     

1.16.

Време за администрация

25 минути 

     

1.17.

Брой айтеми

16

1.18.

Формат на айтемите

Избор от няколко възможности за отговор 

II.

Скали

 

2.1.

Брой скали

1

2.2.

Описание на скалите                      

Абстрактно-логическо мислене

   

Скалата измерва уменията за опериране с двуизмерни фигури и откриване на логически връзки и отношения между тях. Знанията не оказват съществено влияние върху постиганите резултати

III.

Точкуване

 

3.1.

Начини за изчисление на резултатите

Автоматизирано, чрез компютърна платформа

3.2.

Скала за представяне на резултатите

Стен точки от 1 до 10 със средна 5,5 и стандартно отклонение 2.

IV.

Доклади

 

4.1.

Автоматично генерирани доклади

Да

4.2.

Наименование на доклада

n.a

4.3.

Начин на представяне на резултатите в доклада

Графика и интегриран текст

4.4.

Сложност на доклада

Лесен за разбиране

4.5.

Чувствителност към контекста

Ниска. Един и същи доклад за различните ситуации.

4.6.

Модифицируемост на доклада

Може да се копира и модифицира с текстообработваща програма.

4.7.

Прозрачност

Висока. Интерпретациите следват стен точките по скалата.

4.8.

Стил и тон

 

4.9.

Потребител на доклада

Организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти и др. 

V.

Документация

Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано в електронен вид 

Новини