Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Критерии за оценка на тестове
Процедура за оценяване
Стандарти за описание и представяне на тестове
Стандарти за представяне на учебни програми
Стандарти за описание и представяне на тестове

 

NB   Този документ съдържа инструкции за попълване на формуляра за заявяване на тест за включване в Националния регистър на психологическите тестове. Когато го попълвате, моля поставете на мястото на инструкциите в тази колона нужната информация
I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Трябва да се посочи пълното наименование на теста
1.2. Оригинален тест или адаптация Трябва да се посочи дали става въпрос за оригинален тест или адаптация
1.3. Оригинално име на теста Ако тестът е адаптация на друг тест, тук трябва да се посочи наименованието на оригиналния тест 
1.4. Акроним Съкратеното наименование на теста
1.5. Издател на оригиналния тест Кой е издателят на оригиналния тест
1.6. Издател на българската версия Кой е издателят на българската адаптация 
1.7. Автор Кой/кои е/са авторът/ите на теста
1.8. Автор на адаптацията Кой/кои е/са авторът/ите на българската адаптация
1.9. Права Кой е собственикът на авторските права и кой разпространява теста в България
1.10. Категория на теста  Каква категория на компетентност за работа с тестове трябва да притежава лицето, което работи с теста. Категориите са A, B и С (вж. ) 
1.12. Кратко описание на теста В тази секция трябва да се направи кратко представяне на инструмента (максимум 600 знака, включително интервалите)
1.13. Област на приложение В тази секция трябва да се опишат основните приложения на теста. За всички описани в тази област приложения трябва да се представят доказателства в подкрепа на валидността на изводите, които се правят на базата на тестовите резултати. 
1.14. Целева популация За какви изследвани лица е предназначен тестът. Тук могат да бъдат посочени специфична възрастова група, образование, професия или професионална категория, ниво, диагноза или предполагаема диагноноза и т.н.
1.15. Начини на администриране По какъв начин може да бъде администриран теста - индивидуално, групово, на хартия, онлайн, дистанционно онлайн
1.16. Време за администрация Време за провеждане на изследването с теста, включващо и времето за даване на инструкции. Ако тестът има кратка формата, времето за нейното администриране се дава отделно.
1.17. Брой айтеми Общият брой айтеми (въпроси, твърдения, задачи и др.), от които се състои тестът.
1.18. Формат на айтемите Каква е скалата за отговор, например избор на отговор от няколко възможности, да/не, Ликертова скала, ранжиране на алтернативи и др.
II. Скали  
2.1. Брой скали Общ брой на скалите
2.2. Описание на скалите                       Кратко описание на всички тестови скали (не повече от 40 думи за скала)
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Как се изчисляват резултатите - чрез компютърна програма, ръчно с шаблони, експертни оценки и т.н.
3.2. Скала за представяне на резултатите В каква скала са представени резултатите, например стандартна IQ скала, нормализирана или ненормализирана Т скала, стен скала, перцентили и т.н.
IV. Доклади Ако тестът има програма за автоматично генериране на доклади, в Националния тестов комитет трябва да се изпратят 3 аномизирани доклада
4.1. Потребител на доклада Трябва да се посочи кой е потребителят на доклада
V. Документация В Националния тестов комитет трябва да бъде изпратен пълен комплект от материали, необходими за провеждането на теста (ръководство, книжки с айтеми, листи за отговори и др.)
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка Върху каква извадка са изведени нормите на теста. Трябва да се посочи броят на лицата в нормативната извадка.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста  Трябва да се покаже, че нормативната извадка е представителна за целевата популация на теста.
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност Тук трябва да се посочи документът и страницата/страниците, на които са представени корелацията/корелациите между двете изследвания с теста на едни и същи лица във времето, броят на лицата, въз основа на чиито резултати са пресметнати корелациите, и интервалът между тестиранията.  
8.2. Вътрешна консистентност Тук трябва да се посочи документът и страницата/страниците, на които са представени коефциентите на Кронбах алфа на скалите или корелациите между двете половини на скалите
Ако тестът се оценява от няколко експерта, тук трябва да се посочи документа и страницата/страниците, на които са представени коефициентите на съгласие между експертните оценки
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Тук трябва да се посочи документът и страницата/страниците, на които са представени доказателствата за конструктната валидност на скалите на теста. Това могат да бъдат конвергентни и дивергентни корелации със скали на други тестове, интеркорелации между скалите на теста, факторни анализи, многомерно скалиране, структурно моделиране и т.н. Трябва да се посочат стойностите на корелационните и други коефициенти, между кои скали са корелациите/ кои скали са включени в анализите, броят на лицата, на базата на чиито резултати са изчислени коефициенти и т.н.
9.2. Критериална валидност Тук трябва да се посочи документът и страницата/страниците, на които са представени доказателства за критериалната валидност на теста. Тя може да бъде конкурентна или прогностична, ROC крива/и, дискриминантен анализ, дисперсионни анализи и др. Трябва да бъде описана конкретната процедура, по която са били проведени анализите, и размера на извадката.
9.3. Факторен анализ Тук трябва да се посочи документът и страницата/страниците, на които са представени резултатите от направените експлораторни и конфирмативни факторни анализи, коефциенти за конгруентност между факторни решения и др.
X. Бележки В това поле могат да се посочат допълнителни доказателства за валидността и надежността на теста, които не могат да бъдат съотнесени към горните полета

 

Новини