Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за изследване на вниманието (d2)
Оценка на способностите

 

I.  Общо описание на теста  
1.1. Име на теста d2 Тест за оценка на вниманието 
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста d2 Aufmerksamkeits-Belastungs-Test
1.4. Акроним d2
1.5. Издател на оригиналния тест Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
 
1.6. Издател на българската версия Prometriks Адрес: бул. Витоша №19 1000 София; тел. (02) 43 73 815; e-mail: hr@prometriks.com; www.prometriks.com
1.7. Автор Ролф Брикенкамп
1.8. Автор на адаптацията Николай Николов
1.9. Права Прометрикс ООД притежава изключителни права за разпространение на българската версия на теста
1.10. Категория на теста  A
1.11. Общ рейнтиг ***
1.12. Кратко описание на теста d2 е един от най-известните и популярни тестове за изследване на вниманието. Българската адаптация е направена на базата на последното девето издание от 2002 год. Тестът е адаптиран на английски, френски, холандски и др. езици и е признат за златен стандарт в областта на изследването на вниманието при възрастни изследвани лица. Може да се използва както с нормални индивиди на възраст над 18 год., така и с пациенти, страдащи от различни психични или органични заболявания.
1.13. Област на приложение Оценка на пригодността за различни професии (професионални шофьори, счетоводители, коректори и др.)
В спортната психология при оценка на потенциала и моментната форма на спортисти
В фармакологията за оценка на влиянието на дадено лекарствено средство върху концентрацията на вниманието
В клиничната психология за диференциална диагноза на различни психични и органични заболявания
1.14. Целева популация 19-60 години
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
     
1.16. Време за администрация 8 минути
     
1.17. Брой айтеми 14 проби по 47 символа
1.18. Формат на айтемите n.a.
II. Скали  
2.1. Брой скали 7
2.2. Описание на скалите                       GZ: Темпо
    Общ брой обработени символи
    F: Грешки
    Общ брой грешки и пропуски
    F%: Относителен дял на грешките
    Процентен дял на грешките и пропуските спрямо общия брой обработени символи
    GZ-F: Общо постижение
    Общ брой обработени символи без пропуски и грешки
    KL: Способност за концентрация
    Брой на вярно идентифицираните символи без пропуските и грешките
    SD: Колебания на вниманието 
    Разлика между най-доброто и най-слабото постижение в сериите.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Ръчно с два шаблона
3.2. Скала за представяне на резултатите Стандартна IQ скала със средна стойност 100 и стандартно отклонение 15 или чрез перцентили
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не
4.2. Наименование на доклада n.a.
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада n.a.
4.4. Сложност на доклада n.a.
4.5. Чувствителност към контекста n.a.
4.6. Модифицируемост на доклада n.a.
4.7. Прозрачност n.a.
4.8. Стил и тон n.a.
4.9. Потребител на доклада Клинични психолози, психотерапевти, трудово-организационни психолози, специалисти "Човешки ресурси", обучители, тренери, коучове, ментори, кариерни консултанти, спортни психолози, изследователи и др. 
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано на хартия и в електронен вид 
VI. Качество на ръководството и тестовите материали  Идентичен дизайн и качество на печат с оригиналните материали на Hogrefe
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка [***] (национална репрезентативна извадка, 763 изследвани лица)
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста [***] (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност 0,84 в рамките на интервал между двете изследвания 1 година (N=43)
     
8.2. Вътрешна консистентност ****
    0,96 "Концентрация"; 0,94 "Темпо", 0,90 "Грешки". Данните се базират върху резултатите на 763 изследвани лица
     
     
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същите конструкти Дивергентна валидност с NEO-FFI и IST-2000-R. Критериална валидност - сравнение между нормални, шизофреници и пациенти с хронична рекурентна депресия. Резултатите от проверките репликират данните, установени за оригиналния тест 
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ  
X. Бележки  
Новини