Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
WISC IV: Скала за интелигентност на Уекслeр за деца
Тест за оценка на училищната готовност (ТУГ)
DP-3: Рейтинг скала за оценка на детското развитие
Conners 3: Рейтингова скала за оценка на хиперактивността и коморбидните състояния
Скала за агресия и виктимизация от връстниците (САВВ)
Бизнес-ориентиран въпросник за оценка на личността (BIP)
Въпросник за оценка на личността по Голямата Петорка (BFQ 2)
Юношески въпросник за психопатни черти
Въпросник за обсесии и компулсии-кратка версия
Въпросник за оценяване на тревожността като състояние или черта, Форма Y (STAI-Y)
Скала за емпатия: Индекс на междуличностно реагиране (IRI) – Юноши
Скала за екстернализирани проблеми на развитието в юношеска възраст (СЕПР)
Индиректна скала за употреба на психоактивни вещества (ИСУВ)
Въпросник организационна култура (ВОК)
Минесотски многофакторен личностен въпросник - 2 (MMPI-2)
Многомерна скала за тревожност в юношеска възраст (МСОТ)
Многомерна скала за агресивност в юношеска възраст (МСА)
Прилагателните на Голямата Петорка (BFA)
NЕО - 3 личностен въпросник (NEO-PI-3)
Скала за изпитна тревожност, възприемана учебна компетентност и взаимоотношения с връстниците - начална училищна възраст (CТКВ)
Скала за оценка на ценностите в работата (WIS/SVP)
Субективно благополучие и взаимоотношения с родителите и връстниците в юношеска възраст (ССБВО)
Тест за изследване на вниманието (d2)
Тест за мотивационна ориентация (TOM)
Тест за оценка на аналитично и креативно мислене (ASK)
Тест за оценка на емоционалната интелигентност в работата (ORG-EIQ)
Тест за оценка ефективността на лидерските решения (LJI)
Тест за оценка на организационната лоялност (Integrity Check)
BIP-6F
Тест за оценка на мотивацията (AMI)
Клинична оценка на поведението (CAB)
Диференциален тест за оценка на агресията (DAF)
Дортмундски скрининг тест на детското развитие – ревизирана версия (DESK 3-6 R) (форма за 3-6 години)
Leadership Style Assessment (LSA)
Индекс на родителския стрес (PSI-4)
Въпросник за оценка на хранителни разстройства (EDI-3)
Тест за оценка на потенциала за осъществяване на продажби (PASAT - 2000 )
Тест за оценка на психологическата пригодност за професии с висока степен на риск (Selector Pro 2)
Тест за структурата на интелигентността (I-S-T 2000 R)
Тест на Бентън за краткосрочно визуално запомняне (BVRT)
Уисконсински тест за сортиране на карти (WCST)
Новини