Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Тест за оценка на училищната готовност (ТУГ)
Детски и училищни тестове

 

1.1  Име на теста ТЕСТ ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ
1.2  Оригинален тест или адаптация Оригинален тест
1.3  Оригинално име на теста  
1.4  Акроним ТУГ
1.5  Издател на оригиналния тест Пламен Калчев
1.7  Автор Пламен Калчев
1.9  Права Пламен Калчев, за контакти: ppkalchev@yahoo.com. Достъп и условия за ползване: Авторът предоставя на квалифицираните потребители, преминали през тренинг за работа с ТУГ, пълен комплект от материали, необходими за провеждане на изследването; изпълним Excel-файл за  автоматично  изчисляване на суровия бал и стандартните оценки по субтестове и общи показатели, както и персонално право да използват инструмента, включително да копират тестовите бланки за лична употреба.
1.1  Категория на теста  B
1.11  Общ рейнтиг  ****
1.12  Кратко описание на теста ТУГ оценява когнитивни аспекти на готовността като предпоставка за обучение в училище. Целта е по бърз и икономичен начин да се идентифицират както "силните страни" (ресурсите)  на детето, така и  потенциални „дефицити“, затрудняващи успешната адаптация. Задача на теста е да обоснове необходимостта от допълнително изследване и оказване на своевременна помощ. Подобен тип експресна, скринингова диагностика се разглежда като част от процеса на оценяване, чрез който данните за „индивидуалния профил“ са предпоставка за ефективно обучение
1.13  Област на приложение (а) скрининг – за експресна и икономична оценка (вкл. и в условията на групово изследване) на важни предпоставки за успешно обучение в училище;
(б) за
диагностични – като допълнителен инструмент, подпомагащ диагностичното заключение, както и за изследователски цели – анализ на развитието, валидизиране на други инструменти и т.н.
1.14  Целева популация деца, постъпващи в училище (6–7 години)
1.15  Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
1.16  Време за администрация (а) при индивидуалната форма ≈ 20 минути, при групова ≈ 45 минути
1.17  Брой айтеми 49 задачи
1.1 8 Формат на айтемите дихотомен формат при тестовите задачи, с изключение на задачите от Зрително-моторна интеграция, оценявани с помощта на  5-степенна скала
II. Скали  
2.1  Брой скали 7
2.2  Описание на скалите                       Начални езикови умения
    Начални математически учения
    Кодиране (попълване на фигурки)
    Зрително-моторна интеграция
    Зрителна дискриминация
    Общ показателл 1, използван за целите на скриниговото заключение
    Общ показател 2, като интегративен индекс на готовността
    В допълнение към теста е конструирана кратка рейтингова скала, попълвана от родителите, за поведенчески и емоционални проблеми, взаимоотношения на детето с връстниците и просоциално поведение, данните от която разширяват обхвата на оценката.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите SPSS или EXCEL изпълними файлове, за получаването им трябва да се контактува с автора.
3.2. Скала за представяне на резултатите За общите показатели: стандартна скала със средна 100 и стандартно отклонение 15; за субтедтовете: стандартна скала със средна 10 и стандартно отклонение 3.
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Не
4.2. Наименование на доклада  
4.3. Начин на представяне на резултатите в доклада  
4.4. Сложност на доклада  
4.5. Чувствителност към контекста  
4.6. Модифицируемост на доклада  
4.7. Прозрачност  
4.8. Стил и тон  
4.9. Потребител на доклада  
V. Документация П. Калчев [2013]. Тест за училищна готовност. С.: Изток-Запад; в мрежата за книгоразпространение или по време на тренинга.
VI. Качество на ръководството и тестовите материали   
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка за Начални езикови умения и Зрителна дискриминация: 1783 лица; за Зрително-моторна интеграция и Кодиране: 1578 лица, за Начални математически умения, Общ показател 1 и Общ показател 2: 1051 лица.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста (Нормативната извадка адекватно представя целевата популация на теста)
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност n.a.
8.2. Вътрешна консистентност (1051 лица)  алфа на Кронбах: Начални езикови умения: 0,87; Начални математически умения: 0,60; Зрително-моторна интерграция: 0,69; Зрителна дискриминация: 0,67; Общ показател 1: 0,87; Общ показател 2: 0,88. 
IX. Валидност  
9.1. Корелации със скали, с които сe очакват значими корелации; регресионни анализи; показатели на скрининга: сензитивност, специфичност, положителна и отрицателна пхрогностична сила. * Корелации с равнището на учебни постижения в края на първи клас  (получени чрез експертни оценки от учителите), в две независими изследвания (198 и 154 лица): с Начални езикови умения: 0,60/0,60;  с Начални математически умения: 0,57/0,52; медиана на корелациите с останалите субтестове: 0,43;
* В рамките на регресионните анализи в двете изследвания субтестовете на ТУГ обясняват 46% и 47% от дисперсията на учебните постижения в края на първи клас;
* Показатели на скрининга в двете изследвания:
сензитивност: 0,909/0,846; специфичност: 0,835/0,820; положителна прогностична сила: 0,408/0,489; отрицателна прогностична сила: 0,987/0,963.
9.2. Матрица "Методи х Конструкти"  
9.3. Факторен анализ Теоретичната структура на теста е потвърдена с екплораторни и конфирматорни факторни анализи
X. Бележки Отзиви: Педагогика, 2006, № 5; В-к Аз Буки, 2006, брой 16.
Новини