Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Индекс на родителския стрес (PSI-4)
Клинична психодиагностика
PSI-4 е фокусиран върху три основни източници на стрес: характеристиките на детето (така, както ги възприема родителя), характеристиките на родителя (и как преживява ролята си на родител), и стрес, който произтича от стредата или житейските събития в живота на семейството. Той помага на клиничните, фамилните и детските психолози да идентифицират силните страни и проблемните области, както по отношение на детето и родителя, така и по отношение на семейната структура.
I. Общо описание на теста  
1.1. Име на теста Индекс на родителския стрес
1.2. Оригинален тест или адаптация Адаптация
1.3. Оригинално име на теста Parenting Stress Index, Fourth Edition
1.4. Акроним PSI-4
1.5. Издател на оригиналния тест PAR Inc.
1.6. Издател на българската версия Фондация „Хестия“, „Прометрикс“ ООД
1.7. Автор Ричард Абидин
1.8. Автор на адаптацията д-р Николай Николов, Диана Боянова, PhD
1.9. Права
 
Прометрикс ООД и фондация "Хестия" притежават изключителни права за разпространение на българската версия на теста.
1.10. Категория на теста  B
1.11. Общ рейнтиг ****
1.12. Кратко описание на теста PSI-4 е фокусиран върху три основни източници на стрес: характеристиките на детето (така, както ги възприема родителя), характеристиките на родителя (и как преживява ролята си на родител), и стрес, който произтича от стредата или житейските събития в живота на семейството. Той помага на клиничните, фамилните и детските психолози да идентифицират силните страни и проблемните области, както по отношение на детето и родителя, така и по отношение на семейната структура.
1.13. Област на приложение Изготвяне на индивидуален план за развитие и обучение.
    Оценяване риска от дисфункционално родителстване (напр. неглижиране, тормоз над детето и т.н.) и от поведенчески разстройства на детето.
    Планиране на ефективна терапия и да оценят нейния ефект.
1.14. Целева популация Родители на деца на възраст между 1 месец и 12 години.
1.15. Начини на администриране Групово или индивидуално 
    Стандартна администрация (на хартия)
    Дистанционно попълване (онлайн)
1.16. Време за администрация 20 минути
     
1.17. Брой айтеми 120
1.18. Формат на айтемите Твърдения с пет възможности за отговор (за айтеми 1 - 14, 16 - 39, 41 - 101)
    Твърдения с четири възможни отговора (за айтеми 15, 40)
    Твърдения с два отговора (за айтеми 102 - 120)
II. Скали  
2.1. Брой скали 16
2.2. Описание на скалите                       Общ индекс на родителския стрес (TS)
    Оценява общия стрес, който преживяват родителя. На базата на него може да се идентифицира риска от дисфункционално родителстване и риска от развитието на поведенчески проблеми от детето.
    Домейн „Дете“ (CD)
    Оценява характеристики на детето, които могат да допринасят за пре-живявания стрес от родителите.
    Дефицит на вниманието и/или хиперактивност (DI)
    Оценява поведенчески особености на детето, които могат да отразяват симптоми на хиперактивност и/или дефицит на вниманието. 
    Ниска адаптивност (AD)
    Оценява способността на детето да се адаптира към промени във физи-ческата или социалната среда.
    Невъзнаграждаващо родителство (RE)
    Оценява положителната подкрепа, която родителят преживява в инте-ракциите със своето дете.
    Прекомерни изисквания (DE)
    Оценява преживяваните от родителя изисквания на детето към него.
    Настроение (MO)
    Оценява афективния статус на детето.
    Разминаване в очакванията (AC)
    Оценява степента, в която характеристиките на детето съответстват на очакванията на родителя.
    Домейн „Родител“ (PD)
    Оценява характеристики на родителя, които могат да допринасят за преживявания стрес в семейството.
    Некомпетентност (CO)
    Оценяват степента, в която родителят се чувства комфортно в родител-ската си роля и вярва, че е способен да я изпълнява.
    Изолация (IS) 
    Оценява социалната подкрепа, която получава родителя.
    Липса на привързаност (AT)
    Оценява чувството за близост на родителя със своето дете и неговата способност да разпознава и отговаря на потребностите на детето.
    Здравословни проблеми (HE)
    Оценява здравословни проблеми на родителя, които могат да допринасят за преживявания стрес в семейството.
    Ограничение (RO)
    Оценява преживяването на родителя за ограничаване на неговата сво-бода в резултат от родителската роля.
    Депресия (DP)
    Оценява афективното състояние на родителя.
    Липса на подкрепа от другия родител (SP)
    Оценява възприеманата от родителя емоционална и физическа подк-репа от другия родител.
III. Точкуване  
3.1. Начини за изчисление на резултатите Автоматично в платформата Examinea
3.2. Скала за представяне на резултатите Линейна Т скала
IV. Доклади  
4.1. Автоматично генерирани доклади Да
V. Документация Техническо и интерпретативно ръководство, публикувано в електронен вид. Бланка с айтеми, публикувана в електронен вид.
VI. Качество на ръководството и тестовите материали 
VII. Норми  
7.1. Размер на нормативната извадка Национална репрезентативна извадка, съставена от 670 родители с деца на възраст между 0 и 12 год.
7.2. Адекватност на нормите спрямо приложенията на теста Нормите могат да се използват деца между 0 и 12 год.
VIII.  Надеждност  
8.1. Тест-ретест надеждност Няма
     
8.2. Вътрешна консистентност Медианата на алфа на Кронбах за 15-те скали е 0.82, с диапазон от 0.73 (Дефицит на вниманието и/или хиперактивност) до 0.97 (Общ индекс на родителския стрес).
    Данните са изведени на базата на 670 лица от нормативна извадка.
IX. Валидност  
9.1. Корелации с други скали, измерващи същия конструкт Проведени са корелационни анализи (интеркорелации) между всички скали на PSI-4. Данните за изведени на базата на 670 лица (нормативна извадка).
9.2. Критериална валидност Извършено е сравнение между средните стойности на нормативна извадка и три клинични групи от родители на деца, диагностицирани с изоставане в развитието, аутизъм (N=26) и дефицит във вниманието и хиперактивност (N=37). За групите с ХАДВ и аутизъм по всички скали на българската версия на PSI-4 бяха установени статистически значими различия, като нивото на значимост на груповите средни бе по-малка от р=.01. За групата с умствено изоставане по почти всички скали на PSI-4 се установят статистически значими различия между критериалната и контролната група, като вероятността за грешка е под 5 %. 
9.3. Факторен анализ Във факторното решение с българските данни се екстрахират два значими фактора. Първият е със собствена тежест 7.12 и обяснява 55 % от вариацията, докато вторият е по-слаб (собствена стойност 1.19) и обяснява допълнително 9.13 % от вариацията. Общо обяснената от двата фактора дисперсия е 64 %. 
    Данните са изведени на базата на 670 лица от нормативна извадка.
X. Бележки  
Новини