Национален регистър на психологически тестове
Национален тестов комитет на Дружеството на психолозите в България
Национален тестов комитетКритерииРегистър на тестоветеРегистър на квалифицираните професионалисти
Регистър на тестовете
Списък

Personality 5 личностен въпросник
Оценка на личността

 

I.

 Общо описание на теста

 

1.1.

Име на теста

Personality 5 личностен въпросник

1.2

Оригинален тест или адаптация

Оригинален тест

1.3.

Оригинално име на теста

Personality 5

1.4.

Акроним

Personality 5

1.5.

Издател на оригиналния тест

Прометрикс ООД 

1.6.

Издател на българската версия

Адрес: ул. Рачо Димчев №6 1000 София; e-mail: hr@prometriks.com; www.prometriks.com

1.7.

Автор

Прометрикс ООД

1.8.

Автор на адаптацията

 

1.9.

Права

 

1.10.

Категория на теста 

В

1.11.

Общ рейтинг

 

1.12.

Кратко описание на теста

„Голяма петорка“ е един от най-популярните модели в психологията, които обясняват и предсказват поведението на служителите в организацията. Той е създаден още през 80-те години на миналия век въз основа на статистически анализ на най-често използваните думи за описание на характера, поведението и личността на хората.

След приложен факторен анализ на огромен масив от данни е установено, че всички възможни описания, които хората използват за различните аспекти от личността, се свеждат до пет основни дименсии или личностни черти: Устойчивост на стрес, Съвестност, Общителност, Сътрудничество, Новаторство. Тестът Personality 5 оценява именно тези пет

основни личностни черти.

1.13.

Област на приложение

Трудова и организационна психология - подбор на кандидати за работа, изграждане на екипи, оценка на нуждите от развитие и обучение. 

1.14.

Целева популация

Възрастни индивиди в норма от 18 до 60 години

1.15.

Начини на администриране

Групово или индивидуално 

   

Стандартна администрация (на хартия)

   

Компютъризирана администрация, вкл. и дистанционно чрез Интернет 

1.16.

Време за администрация

Вариант на хартия – 15 минути

Компютъризирана версия – 10 минути

1.17.

Брой айтеми

52

1.18.

Формат на айтемите

Твърдения с 5-степенна Ликертова скала. Възможностите за отговор варират от "Изобщо не съм съгласен" до "Напълно съгласен"

II.

Скали

 

2.1.

Брой скали

5

2.2.

Описание на скалите

Устойчивост на стрес

Устойчивостта на стрес е личностна черта, която разкрива тенденцията човек да преживява негативни афекти като страх, притеснение, вина, гняв и др. Хората с висок резултат са стабилни в емоционално отношение, а тези с

 нисък резултат преживяват негативните състояния като страх, тревожност, депресия и т.н. много по-често от другите и изпитват голяма трудност да се отърсят от тях. Това се отразява и върху тяхната способност за справяне със стреса и адаптацията към работата и работното място като цяло.

Общителност

Показва степента, в която човек обича да бъде заобиколен от хора, да участва в различни дейности и като цяло да взаимодейства с околния свят. Тя е свързана с предприемчивостта и асертивността. Колкото по-ясно изразена е тази черта,

толкова повече човек е ангажиран с другите, деен и активен. Обратно, колкото по-слабо изразена е, толкова повече човек е интровертен, обича да работи сам и избягва взаимодействието с хора.

Новаторство

Оценява естествената тенденция у хората към новото, към непрекъснатото обогатяване на знанията и опита, към естетиката и откривателството. Високото „Новаторство“ често се свързва с креативността и т.нар. дивергентно мислене, т.е. с умението да се генерират идеи. От друга страна, при твърде силно изразените „новатори“ съществува риск от пренебрегване на авторитети и правила. Служител с високо „Новаторство“ ще е полезен за въвеждането и тестването на новите структури и функции, но в ситуация, в която е важно стриктното следване на определени норми, инструкции и правила, човек с по-ниска ориентация към „Новаторство“ ще допринесе съществено за стабилността в организацията.

Сътрудничество

Оценява загрижеността на човек за хармонията в междуличностните отношения. Тази дименсия показва и доколко човек се влияе от мнението на околните. Хората с висок резултат по „Сътрудничество“ са емпатични, алтруистични и готови винаги да помогнат. Сътрудничество“ показва и тенденцията в поведението на човек в ситуация на конфликт, спор или водене на преговори. Хората с висок резултат са кооперативни и дипломатични, но понякога и твърде отстъпчиви. Твърде високата ориентация към „Сътрудничество“ може да доведе до прекалена ориентация към другите и пренебрегване на собствените или организационните интереси, така и твърде ниската – до висока конфликтност и токсичност в екипната работа или управлението на хора.

Съвестност

Съвестността най-често се свързва директно с цялостното представяне в работата и с успешното справяне с работните задължения. Това е способността на човек да бъде самодисциплиниран, да се стреми към постигане на резултати и да организира работното си време така, че да приключи успешно с всички необходими задачи. Хората с висок

резултат по „Съвестност“ са фокусирани върху работата, умеят да планират действията си и приключват всичко в срок. Един от рисковете при ниска „Съвестност“ е, че хората с такива резултати  може да изглеждат ненадеждни и небрежни в работата си.

III.

Точкуване

 

3.1.

Начини за изчисление на резултатите

Автоматизирано, чрез компютърна програма 

3.2.

Скала за представяне на резултатите

Т–скала със средна стойност 50 и стандартно отклонение 10

IV.

Доклади

 

4.1.

Автоматично генерирани доклади

Да

4.2.

Наименование на доклада

Personality 5 доклад 

4.3.

Начин на представяне на резултатите в доклада

Графика и интегриран текст

4.4.

Сложност на доклада

Средна степен

4.5.

Чувствителност към контекста

 

4.6.

Модифицируемост на доклада

Новини